Dhënia në kujdestari

Një fëmijë mund të shkojë e të jetojë (përkohësisht) me një familje tjetër. Në rastin e dhënies në kujdestari, është e mundur që prindi dhe fëmija të jenë në kontakt me njëri-tjetrin. Prindi biologjik mbetet ligjërisht prindi i fëmijës.

Pleegplaatsing

Een kind kan (tijdelijk) in een ander gezin gaat wonen. Bij een pleegplaatsing blijft de mogelijkheid van contact tussen de ouder en het kind bestaan. Voor de wet blijft de  biologische ouder de ouder van het kind. 

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma