Seksi

Fakti biologjik që jeni një grua (vajzë) ose një burrë (djalë). Ndonjëherë, një person është i një seksi biologjik (ai ose ajo ka lindur mashkull ose femër) por ka identitetin gjinor të seksit të kundërt (një burrë ndjehet si grua ose një grua ndjehet si burrë).

Geslacht

Het biologisch feit of iemand een vrouw (meisje) of man (jongen) is. Soms heeft iemand een biologisch geslacht (hij/zij is als man of vrouw geboren) maar heeft de genderindentiteit van het andere geslacht (een man voelt zich dan een vrouw, of een vrouw een man).

Termi standard: Geslacht
Neutral: Sekse

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma