Disa persona kanë ndjenja romantike dhe/ose seksuale për personat e të njëjtit seks. Si burrat, ashtu edhe gratë mund të jenë homoseksualë. Burra që ndjejnë të tërhiqen nga burra të tjerë quhen homoseksualë ose gei; gratë që ndjejnë të tërhiqen nga gra të tjera quhen homoseksuale ose lesbike. Disa njerëz ndihen të tërhequr si nga burrat, ashtu dhe nga gratë. Ata quhen biseksualë.

Dikush mund të jetë homoseksual pa dëshiruar të bëjë seks ose të ketë marrëdhënie me dikë të të njëjtit seks.

2 burra në marrëdhënie intime me njëri-tjetrin

Disa burra kanë ndjenja homoseksualiteti vetëm gjatë një periudhe të caktuar në jetën e tyre.

Kushdo zgjedh nëse do ta quajë veten e tij/të saj homoseksual, lesbike ose biseksual. Për shembull, burrat mund të bëjnë seks me burra, por të mos e quajnë veten e tyre homoseksualë.

Pse janë disa njerëz homoseksualë?

Nuk dihet pse njerëzit ndjejnë të tërhiqen nga njëri seks ose nga tjetri, ose nga të dyja sekset. Por, dimë që:

  • të jesh homoseksual nuk është zgjedhje. Ajo vjen natyrshëm.
  • Homoseksualiteti ndodh në gjitha vendet dhe kulturat. Në Evropë, diskriminimi ndaj homoseksualëve ndalohet me ligj. Ndalohet me ligj të trajtoni njerëzit ndryshe dhe të përjashtoni ose t'u vendosni kufij njerëzve për shkak të homoseksualitetit të tyre.

Është e paqartë nëse homoseksualiteti trashëgohet. Gjithashtu nuk dihet saktë roli që luan mënyra e edukimit të një personi.

T'u thoni të tjerëve që jeni homoseksual

Shumë burra dhe gra i mbajnë të fshehta ndjenjat e tyre. Të tjerët i tregojnë familjes dhe shokëve që janë homoseksualë ose biseksualë dhe e jetojnë hapur seksualitetin e tyre.

T'u tregoni dikujt që jeni homoseksual ose biseksual është shpesh e vështirë dhe kërkon shumë guxim. Burrat dhe gratë homoseksuale dhe biseksuale, shpesh kanë nevojë për shumë kohë që të pranojnë që tërhiqen nga personat e të njëjtit seks.

Mund të jetë një lehtësim t'ua thuash njerëzve të tjerë. S'keni pse ta fshihni më gjatë. Fillimisht flisni me njerëzit të cilët ju mendoni se do ju pranojnë ashtu si jeni. Jini të vetëdijshëm që reagimet në fillim nuk do jenë gjithmonë pozitive.

Ju nuk keni pse t'u tregoni njerëzve të tjerë që jeni homoseksual. Nëse besoni se nuk është e sigurt t'u tregosh të tjerëve, atëherë nuk keni pse ta bëni.

Takimi me homoseksualë të tjerë

Ekzistojnë organizata dhe vende takimi specifike ku mund të njiheni me homoseksualë të tjerë.

Homoseksualiteti dhe ligji

Në Evropë, diskriminimi për shkak të orientimit seksual ndalohet me ligj. Ndalohet me ligj të trajtoni njerëzit ndryshe dhe t'i përjashtoni ose t'i kufizoni për shkak të një karakteristike që mbrohet me ligj. Homoseksualiteti ose ndryshimi i seksit janë karakteristika të mbrojtura. Për shembull, ndalohet diskriminimi në aplikimet për punë, në punë, në edukim dhe gjatë marrjes së një shtëpie me qira.

Martesa

Njerëz të të njëjtit seks mund të kenë një marrëdhënie. Në Belgjikë, ata gjithashtu mund të martohen ose të kenë një partneritet të regjistruar.

2 burra duke u martuar në një bashki

Sjellja prindërore

Në Belgjikë, 2 burra ose 2 gra mund të jenë prindër të një fëmije së bashku. Ata mund të adoptojnë një fëmijë. Adoptim do të thotë që të bëheni prindi i ligjshëm i një fëmije që nuk është fëmija juaj biologjik. Nuk nevojitet të jeni të martuar për të adoptuar një fëmijë. Mund të adoptoni një fëmijë edhe nëse bashkëjetoni.

Çiftet lesbike mund të kenë gjithashtu fëmijë nëpërmjet trajtimit të pjellorisë me spermë nga një dhurues.

Gra lesbike me fëmijët e tyre

Sommige mensen hebben romantische en/of seksuele gevoelens voor mensen van hun eigen geslacht. Zowel mannen als vrouwen kunnen homoseksueel zijn. Mannen die zich aangetrokken voelen tot andere mannen worden homoseksueel of gay genoemd; vrouwen die zich aangetrokken voelen tot andere vrouwen worden homoseksueel of lesbisch genoemd. Sommige mensen voelen zich zowel tot mannen als vrouwen aangetrokken. Zij worden biseksuelen genoemd.

Iemand kan homoseksueel zijn zonder seks of een relatie te willen met iemand van hetzelfde geslacht.

2 mannen die intiem zijn met elkaar

Sommige mensen hebben alleen maar homoseksuele gevoelens in een bepaalde periode van hun leven.

Iedereen kiest zelf of hij/zij zich homoseksueel, lesbisch of biseksueel noemt. Zo kunnen mannen bijvoorbeeld seks hebben met mannen, maar zichzelf niet homoseksueel noemen. 

Waarom zijn mensen homoseksueel?

Het is niet bekend waarom mensen op het ene of het andere geslacht vallen, of op beide geslachten. Wat wel vaststaat, is dat:

  • homoseksueel zijn geen keuze is. Het is natuurlijk. 
  • homoseksualiteit in alle landen en culturen voorkomt. In Europa is discriminatie tegen homoseksuelen strafbaar. Het is bij wet verboden om mensen anders te behandelen, uit te sluiten of beperkingen op te leggen wegens hun homoseksualiteit.

Het is niet duidelijk of homoseksualiteit erfelijk is. Ook de rol van iemands opvoeding is niet precies bekend.

Vertellen dat u homoseksueel bent

Veel mannen en vrouwen houden hun gevoelens voor zichzelf. Anderen vertellen aan hun familie en vrienden dat ze homoseksueel of biseksueel zijn en beleven hun homoseksualiteit openlijk. 

Iemand anders vertellen dat u homoseksueel of biseksueel bent, is vaak erg moeilijk en vergt veel moed. Homoseksuele en biseksuele mannen en vrouwen hebben vaak tijd nodig om te aanvaarden dat ze op personen van hetzelfde geslacht vallen.

Het kan erg bevrijdend zijn om dit aan iemand te vertellen. U hoeft het dan niet langer te verbergen. Praat eerst met mensen van wie u denkt dat ze u zullen aanvaarden zoals u bent. Houd er rekening mee dat reacties niet altijd meteen positief zullen zijn.

U hoeft zich niet verplicht te voelen om anderen te vertellen dat u homoseksueel bent. Als u denkt dat het niet veilig is om dit te vertellen, hoeft u dit niet te doen.

Andere homoseksuelen ontmoeten

Er bestaan specifieke organisaties en ontmoetingsplaatsen waar u andere homoseksuele mensen kunt leren kennen.

Homoseksualiteit en de wet

In Europa is discriminatie omwille van seksuele oriëntatie strafbaar. Het is bij wet verboden om mensen anders te behandelen, uit te sluiten of beperkingen op te leggen wegens een eigenschap die beschermd is door de wet. Homoseksualiteit of het veranderen van geslacht zijn beschermde eigenschappen. Discriminatie is bijvoorbeeld verboden in sollicitaties, op het werk, in het onderwijs, bij het huren van een woning.

Huwelijk

Mensen van hetzelfde geslacht kunnen een relatie hebben. In Nederland kunnen zij ook trouwen of geregistreerd partnerschap aangaan. 

2 mannen trouwen in een stadhuis

Ouderschap

In Nederland kunnen 2 mannen of 2 vrouwen samen ouder zijn van een kind. Ze kunnen een kind adopteren. Adoptie betekent dat u de wettelijke ouder wordt van een kind dat niet uw biologisch kind is. U hoeft niet getrouwd te zijn om te adopteren. U kunt ook adopteren als u samenwoont.

Lesbische stellen kunnen ook kinderen krijgen via een vruchtbaarheidsbehandeling met sperma van een donor. 

Lesbische vrouwen met hun kinderen

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i përgjithshëm
Mund të flisni me një mjek të përgjithshëm për çdo çështje intime. Nëse është e nevojshme, një mjek i përgjithshëm mund t'ju dërgojë te një profesionist i specializuar shëndeti. Refugjatët, të cilëve u është dhënë azil (i përkohshëm), zgjedhin një mjek të përgjithshëm në bashkinë e tyre. Azilkërkuesit në një qendër azilkërkuesish mund të këshillohen me një mjek të përgjithshëm në qendër.
Korrelatie
Nëse dëshironi të bisedoni rreth çështjeve familjare si marrëdhëniet, ndjenjat tuaja ose seksualiteti, mund të telefononi, të bisedoni ose të dërgoni me postë në mënyrë anonime me Korrelatie.
Switchboard
Platforma për lesbike, gei, biseksualë dhe persona transgjinorë. Nëse keni pyetje, mund t'i bëni nëpërmjet email-it, bisedës online ose telefonit.
Cocktail
Informacione, mbështetje dhe aktivitete sociale për njerëzit e komunitetit LGBT në qendrat e azilkërkuesve.
Man tot man
Uebsajt për burrat që bëjnë seks me burra. Uebsajti ka informacion rreth testimit për IST ose HIV.
Rozë në blu
Pikë kontakti e policisë për lesbiket, gei dhe transgjinorët.
Sense.info
Nëse jeni nën 25 vjeç, mund të kontaktoni Sense me pyetje rreth kontracepsionit, seksualitetit dhe IST-ve. Mund ta bëni këtë nëpërmjet email-it, telefonit, bisedës online ose duke lënë një takim për orët e konsultimit të Sense.
Poz & Proud
Organizatë për dhe nga burra gei me HIV.
Zyrat kundër diskriminimit
Nëse ndjeheni të diskriminuar, mund ta raportoni në një zyrë kundër diskriminimit.
Më shumë profesionistë të shëndetit

Fjalori dhe përkthimet