Simptomat e HIV të pa mjekuar

Nëse dikush infektohet me HIV, ai ose ajo mund të ketë simptomat në vijim:

  • Java e parë: ai/ajo mund të kenë simptoma që i ngjajnë gripit, një skuqje të lëkurës ose nyje limfatike të fryra.
  • Pastaj vijon një periudhë pa simptoma.

Nëse ai ose ajo nuk trajtohet për HIV, atëherë:

  • Pas disa kohësh (kjo mund të jetë 2 vjet ose më shumë) ai/ajo mund të kenë ankesa të reja dhe/ose simptoma të reja të ndryshme.
  • HIV sulmon sistemin imunitar. Pa trajtim, dikush me HIV do të sëmuret me SIDA pas disa vitesh. Sistemi imunitar i trupit është kaq i dobët sa trupi do të jetë i prirë ndaj shumë infeksioneve të tjera. Këto infeksione mund të çojnë në vdekje.
Pa trajtim, sistemi imunitar i një personi me HIV është kaq i dobët sa ai/ajo do të jetë i prirë ndaj shume infeksioneve të tjera dhe do të sëmuret.

Të jetosh me HIV kur trajtohesh

Sa më shpejt të trajtohet një person me HIV, aq më pak serioze janë pasojat e HIV në shëndetin e tij/saj. Ai/ajo mund të bëjë një jetë normale dhe të jetojë po aq gjatë sa dikush pa HIV.

Nëse dikush me HIV trajtohet, nuk ka pothuajse asnjë rrezik që të infektojë persona të tjerë nëpërmjet seksit pa mbrojtje.

Një person me HIV mund të bëjë një jetë normale.

Testi për HIV

Bëni teste nëse dëshironi ta dini me siguri që nuk keni HIV. Kërkoni ndihmë nga mjeku juaj i përgjithshëm, shërbimi shëndetësor publik i bashkisë (GGD) ose nga profesionisti i shëndetit në qendrën shëndetësore të qendrës së azilkërkuesve.

Burrë duke folur me një profesionist shëndeti.

Symptomen van hiv zonder behandeling

Als iemand geïnfecteerd raakt met hiv, dan zijn dit mogelijke symptomen

  • 1ste weken: hij/zij kan last krijgen van symptomen die op griep lijken, huiduitslag of gezwollen lymfeklieren
  • Daarna volgt een periode zonder symptomen.

Als hij/zij zich niet laat behandelen voor hiv, dan: 

  • Na een tijdje (dit kan 2 jaar of langer zijn) kan hij/zij nieuwe klachten en/of verschillende nieuwe symptomen krijgen.
  • Hiv valt het afweersysteem aan. Zonder behandeling krijgt iemand met hiv na enkele jaren aids. Het afweersysteem is dan zo zwak dat het lichaam vatbaar is voor andere infecties. Deze infecties kunnen dodelijk zijn.
Zonder behandeling is het afweersysteem van iemand met hiv zo zwak dat hij/zij vatbaar is voor andere infecties en ziek wordt.

Leven met hiv in behandeling

Hoe sneller iemand met hiv wordt behandeld, hoe minder ernstig de gevolgen voor zijn/haar gezondheid zijn. Hij/zij kan een normaal leven leiden en zelfs even lang leven als iemand zonder hiv.

Als iemand met hiv wordt behandeld, is er bijna geen risico op infecteren van anderen bij onbeschermde seks

Iemand met hiv kan een normaal leven leiden.

Hiv-test

Laat u testen als u denkt dat u hiv heeft. Vraag uw huisarts, GGD of zorgverlener op het zorgverlener op het gezondheidscentrum in het AZC om hulp. 

Man praat met een zorgverlener.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Qendrat për trajtimin e HIV
Nëse keni HIV, është e rëndësishme që të trajtoheni. Një listë e qendrave për trajtimin e HIV në Holandë.
Shoqata e HIV
Për pyetje rreth jetesës me HIV dhe për të kontaktuar njerëz të tjerë me HIV.
Poz & Proud
Organizatë për dhe nga burra gei me HIV.
Mjeku i përgjithshëm
Mund të flisni me një mjek të përgjithshëm për çdo çështje intime. Nëse është e nevojshme, një mjek i përgjithshëm mund t'ju dërgojë te një profesionist i specializuar shëndeti. Refugjatët, të cilëve u është dhënë azil (i përkohshëm), zgjedhin një mjek të përgjithshëm në bashkinë e tyre. Azilkërkuesit në një qendër azilkërkuesish mund të këshillohen me një mjek të përgjithshëm në qendër.
Më shumë profesionistë të shëndetit

Fjalori dhe përkthimet