Gjatë një lindjeje natyrale, foshnja lind nëpërmjet vaginës së nënës. Një lindje zgjat mesatarisht nga 10 deri në 12 orë për fëmijën e parë. Një lindje e 2-të zakonisht zgjat më pak kohë.

Para se të lindë foshnja, nëna ka kontraktime. Muskujt në mitër shtrëngohen me njëri-tjetrin. Telefonojini mamisë kur keni kontraktime ose kur jeni të shqetësuara.

Lindje natyrale: grua duke lindur foshnjën e saj.

Kontraktime

Kontraktimet hapin qafën e mitrës (hyrja e mitrës). Kur qafa e mitrës të jetë hapur sa duhet, jeni gati për të lindur.

Për të lehtësuar dhimbjen gjatë kontraktimeve ju mund:

  • të lëvizni nëpër ambient;
  • të përdorni teknika frymëmarrje;
  • të bëni një dush ose banjë për t'u qetësuar;
  • të gjeni mjete ndihmëse, si p.sh. një jastëk të nxehtë ose një karrige-top;
  • të kërkoni lehtësim të dhimbjeve nëpërmjet një pompe PCA ose një injeksioni në fund të kurrizit, nëse lindni në një spital ose në një qendër obstetrike. Injeksioni mund t'ju bëhet ndërkohë që jeni ulur ose shtrirë.
Grua duke pasur kontraktime.
Grua duke pasur kontraktime.
Qëndrimi i gruas shtatzënë. Fokusi është në organet e brendshme seksuale me fetusin brenda mitrës.
Qëndrimi i gruas shtatzënë. Fokusi është në organet e brendshme seksuale me fetusin brenda mitrës.
Kontraktimet hapin qafën e mitrës (hyrjen në mitër).
Kontraktimet hapin qafën e mitrës (hyrjen në mitër).
Qafa e mitrës është më e gjerë.
Qafa e mitrës është më e gjerë.
Kur qafa e mitrës është hapur sa duhet, foshnja mund të lindë.
Kur qafa e mitrës është hapur sa duhet, foshnja mund të lindë.
Mjeku duke bërë një anestezik epidural (lokal): një injeksion në fund të kurrizit për të lehtësuar dhimbjen gjatë kontraktimeve.
Mjeku duke bërë një anestezik epidural (lokal): një injeksion në fund të kurrizit për të lehtësuar dhimbjen gjatë kontraktimeve.

Vendi ku kryhet lindja

Diskutojeni me maminë tuaj se ku dëshironi të kryeni lindjen. Në Holandë, mund të zgjidhni nëse dëshironi të lindni me maminë tuaj në shtëpinë tuaj, në spital apo në një qendër obstetrike. Nëse shtatzëninë tuaj e monitoron një gjinekolog, ju lindni gjithmonë në spital.

Gjatë lindjes, partneri juaj ose person tjetër sipas zgjedhjes tuaj mund të qëndrojë me ju.

Mamia dhe/ose asistentja e lindjes do t'ju udhëzojë gjatë kontraktimeve.

Mamia kontrollon gjithashtu rrahjet e zemrës së foshnjës dhe kryen një ekzaminim të brendshëm për të kuptuar nëse qafa e mitrës është hapur sa duhet. Nëse qafa e mitrës është hapur plotësisht, mund të filloni të shtyni.

Shpesh, perineumi çahet kur del jashtë koka e foshnjës. Mamia ose gjinekologu juaj do ta qepin.

Foshnja del jashtë vaginës. Kordoni i kërthizës pritet.

10 deri 30 minuta pas lindjes, placenta del nga trupi juaj.

Baba duke prerë kordonin e kërthizës së foshnjës.
Baba duke prerë kordonin e kërthizës së foshnjës.
Placenta duke dalë nga trupi i gruas, 10 deri 30 minuta pas lindjes.
Placenta duke dalë nga trupi i gruas, 10 deri 30 minuta pas lindjes.

Bij een natuurlijke bevalling wordt de baby geboren via de vagina van de moeder. Een natuurlijke bevalling duurt gemiddeld 10- 12 uur bij het 1ste kind. Een 2de bevalling duurt meestal minder lang.

Voor de baby geboren wordt, krijgt de moeder weeën. De spieren in de baarmoeder trekken samen. Wanneer u regelmatige weeën heeft, belt u de verloskundige.

Natuurlijke bevalling: vrouw bevalt van haar baby.

Weeën

De weeën zorgen ervoor dat de baarmoedermond(de ingang van de baarmoeder) zich opent. Wanneer de baarmoedermond ver genoeg open is, bent u klaar om te bevallen.

Om de pijn tijdens de weeën te verzachten kunt u:

  • rondwandelen;
  • ademhalingstechnieken toepassen;
  • een bad of douche nemen om te ontspannen; 
  • hulpmiddelen zoals een warm kussen of een zitbal gebruiken; 
  • om pijnstilling met een pijnpompje of een ruggenprik vragen (een injectie in de onderrug), als u bevalt in een ziekenhuis of geboortecentrum. U krijgt de verdoving terwijl u zit of ligt.
Vrouw heeft weeën.
Vrouw heeft weeën.
Zwangere vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen met de foetus in de baarmoeder.
Zwangere vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen met de foetus in de baarmoeder.
De weeën zorgen ervoor dat de baarmoedermond, de ingang van de baarmoeder, zich opent.
De weeën zorgen ervoor dat de baarmoedermond, de ingang van de baarmoeder, zich opent.
De baarmoedermond is breder.
De baarmoedermond is breder.
Wanneer de baarmoedermond ver genoeg open is, kan de baby geboren worden.
Wanneer de baarmoedermond ver genoeg open is, kan de baby geboren worden.
Dokter geeft een epidurale (lokale) verdoving: een injectie in de onderrug om de pijn tijdens de weeën te verzachten.
Dokter geeft een epidurale (lokale) verdoving: een injectie in de onderrug om de pijn tijdens de weeën te verzachten.

De plaats van de bevalling

Samen met uw verloskundige bespreekt u waar u graag wilt bevallen. In Nederland kunt u kiezen of u met uw verloskundige in uw eigen huis, in het ziekenhuis (poliklinisch) of in een geboortecentrum wilt bevallen. Bent u onder controle van de gynaecoloog, dan bevalt u altijd in het ziekenhuis. 

Tijdens de bevalling kan uw partner of iemand anders naar keuze bij u blijven.

De verloskundige en/of kraamverzorgster zal u begeleiden tijdens de weeën. 

De verloskundige controleert ook de hartslag van de baby en doet een inwendig onderzoek om te voelen naar de ontsluiting. Wanneer de baarmoedermond helemaal open is kunt u persen.

 De baby komt uit de vagina. De navelstreng wordt doorgeknipt.

Vaak scheurt het perineum bij de geboorte van het hoofdje. Dit wordt gehecht door uw verloskundige of gynaecoloog.

10 tot 30 minuten na de bevalling komt de placenta uit de vagina naar buiten. 

De vader knipt de navelstreng van de baby door.
De vader knipt de navelstreng van de baby door.
De placenta komt uit de vagina naar buiten, 10 tot 30 minuten na de bevalling. Vaak scheurt het perineum (huid tussen vagina en anus), bij de geboorte van het hoofdje. Dit wordt gehecht door uw verloskundige of gynaecoloog.
De placenta komt uit de vagina naar buiten, 10 tot 30 minuten na de bevalling. Vaak scheurt het perineum (huid tussen vagina en anus), bij de geboorte van het hoofdje. Dit wordt gehecht door uw verloskundige of gynaecoloog.

Bevalling thuis

Als u thuis wilt bevallen, bespreek dit met uw dokter en vroedvrouw. Als er geen duidelijke risico’s zijn, kunt u thuis bevallen. Uw gynaecoloog of vroedvrouw zal u tijdens de bevalling begeleiden.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i përgjithshëm
Mund të flisni me një mjek të përgjithshëm për çdo çështje intime. Nëse është e nevojshme, një mjek i përgjithshëm mund t'ju dërgojë te një profesionist i specializuar shëndeti. Refugjatët, të cilëve u është dhënë azil (i përkohshëm), zgjedhin një mjek të përgjithshëm në bashkinë e tyre. Azilkërkuesit në një qendër azilkërkuesish mund të këshillohen me një mjek të përgjithshëm në qendër.
Mamia
Sapo ta mësoni që jeni shtatzënë, mbyllni një takim me një mami në zonën tuaj. Një mami ju mbështet dhe këshillon gjatë shtatzënisë suaj, lindjes dhe periudhës menjëherë pas lindjes.
Gjinekologu
Nëse jeni shtatzënë dhe ju është dhënë një rekomandim, ju shkoni te një gjinekolog. Rekomandimin jua jep mamia ose mjeku i përgjithshëm.
Më shumë profesionistë të shëndetit

Fjalori dhe përkthimet