Pajisja IUD prej bakri është një metodë kontracepsioni.
Pajisja IUD prej bakri është një tub plastik në formë T-je me një fije bakri.

Ajo e parandalon shtatzëninë në dy mënyra:

Pajisja IUD prej bakri

Si punon pajisja IUD prej bakri?

Një mjek, mami ose gjinekolog e vendos zakonisht pajisjen IUD prej bakri në mitrën e gruas gjatë 12 ditëve të para të ciklit të saj. Mund të keni dhimbje, prandaj mund t'ju ofrohen qetësues.

Pajisja IUD prej bakri funksionon për 5 deri në 10 vjet. Pas kësaj kohe ka nevojë të zëvendësohet.

Kur futet pajisja IUD, 2 fije të shkurtra lihen jashtë mitrës. Ato janë thellë në vaginë, ku mund t'i dalloni. Kjo do të thotë që ju gjithmonë mund të kontrolloni që pajisja IUD është ende në vend.

Pamja e legenit të gruas: 1. pajisja IUD, 2. mitra, 3. vagina, 4. anusi dhe 5. vrima e jashtme e uretrës.
Grua duke qëndruar në këmbë. Fokusi është në organet seksuale të brendshme.
Grua duke qëndruar në këmbë. Fokusi është në organet seksuale të brendshme.
Pajisja IUD prej bakri e vendosur në mitër. 2 fije të shkurtra janë lënë jashtë mitrës. Ato janë thellë në vaginë.
Pajisja IUD prej bakri e vendosur në mitër. 2 fije të shkurtra janë lënë jashtë mitrës. Ato janë thellë në vaginë.

Shumë e sigurt

Pajisja IUD prej bakri është shumë e sigurt nëse përdoret siç duhet.

Shumë e sigurt

Nuk e dëmton shëndetin tuaj

Pajisja IUD prej bakri nuk përmban hormone.

Pajisja IUD prej bakri nuk ju bën më pak pjellore. Nëse dëshironi të ngelni shtatzënë, thjesht duhet t'ju heqin pajisjen IUD.

Cikli menstrual i juaji mund të bëhet pak më i rëndë dhe më i dhimbshëm.

Nuk ofron mbrojtje nga IST-të dhe virusi HIV

Pajisja IUD prej bakri nuk mbron nga IST-të ose virusi HIV. Vetëm një prezervativ mund t'ju mbrojë.

Prezervativi

Çmimi i një pajisje IUD prej bakri

Një mjek ose mami mund ta vendosë pajisjen IUD prej bakri nga rreth 47 € deri në 120 €. Në varësi të markës, duhet të shkoni përsëri te mjeku ose mamia pas 5 deri në 10 vjet për një pajisje të re IUD prej bakri.

Deri në moshën 21 vjeç, shumica e formave të kontracepsionit rimbursohen nga sigurimi juaj shëndetësor. Por, në fillim duhet të paguani tepricën (eigen risico) e policës së sigurimit tuaj shëndetësor. Pyetni ofruesin e sigurimit tuaj shëndetësor për të mësuar shumën që do të rimbursohet. Nga mosha 21 vjeç, kontracepsioni rimbursohet vetëm nëse keni marrë një sigurim shtesë për kontracepsionin.

Sa kushton?

Het koperspiraal is een anticonceptiemiddel
Het koperspiraal is een T-vormig plastic buisje met een koperdraad er om heen. 

Het koperspiraal voorkomt een zwangerschap op 2 manieren:

Koperspiraal

Hoe werkt het koperspiraal?

Een dokter, verloskundige of gynaecoloog plaatst het koperspiraal in uw baarmoeder, gewoonlijk in de eerste 12 dagen van uw cyclus. Omdat dit pijnlijk kan zijn, krijgt u soms pijnstillers.

Het koperspiraal werkt 5 tot 10 jaar. Daarna moet het worden vervangen.

Wanneer het spiraal is ingebracht, blijven 2 draadjes uit de baarmoeder steken. Ze zitten diep in de vagina, waar u ze zelf kan voelen. Zo kunt u controleren of het spiraal nog op zijn plaats zit.

Detail van het bekken van de vrouw: 1. koperspiraal, 2. baarmoeder, 3. vagina, 4. anus en 5. plasgaatje.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Koperspiraal ingebracht in de baarmoeder. 2 draadjes steken uit de baarmoeder. Ze zitten diep in de vagina.
Koperspiraal ingebracht in de baarmoeder. 2 draadjes steken uit de baarmoeder. Ze zitten diep in de vagina.

Zeer betrouwbaar

Het koperspiraal is zeer betrouwbaar als het correct wordt gebruikt. 

Zeer betrouwbaar

Geen invloed op uw gezondheid

Het koperspiraal bevat geen hormonen.

U wordt niet minder vruchtbaar van het koperspiraal. Wanneer u zwanger wil worden, laat het spiraal gewoon verwijderen.   

Uw menstruatie kan iets heviger en pijnlijker worden.

Geen bescherming tegen soa's en hiv

Het koperspiraal beschermt u niet tegen soa’s en hiv. Alleen een condoom kan u beschermen.

Condoom

Prijs van het koperspiraal

Een huisarts, verloskundige of gynaecoloog kan een koperspiraal plaatsen voor ongeveer € 47 tot € 129. Na 5 tot 10 jaar, afhankelijk van het merk, moet u naar de dokter teruggaan voor een nieuw koperspiraal.

Tot 21 jaar wordt de meeste anticonceptie vergoed. U moet dan wel uw  eigen risico hebben opgemaakt. Check uw vergoeding bij uw zorgverzekeraar. Vanaf 21 jaar wordt anticonceptie alleen vergoed als u een aanvullende verzekering voor anticonceptie heeft.  

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i përgjithshëm
Mund të flisni me një mjek të përgjithshëm për çdo çështje intime. Nëse është e nevojshme, një mjek i përgjithshëm mund t'ju dërgojë te një profesionist i specializuar shëndeti. Refugjatët, të cilëve u është dhënë azil (i përkohshëm), zgjedhin një mjek të përgjithshëm në bashkinë e tyre. Azilkërkuesit në një qendër azilkërkuesish mund të këshillohen me një mjek të përgjithshëm në qendër.
Sense.info
Nëse jeni nën 25 vjeç, mund të kontaktoni Sense me pyetje rreth kontracepsionit, seksualitetit dhe IST-ve. Mund ta bëni këtë nëpërmjet email-it, telefonit, bisedës online ose duke lënë një takim për orët e konsultimit të Sense.
Mamia
Sapo ta mësoni që jeni shtatzënë, mbyllni një takim me një mami në zonën tuaj. Një mami ju mbështet dhe këshillon gjatë shtatzënisë suaj, lindjes dhe periudhës menjëherë pas lindjes.
Gjinekologu
Nëse jeni shtatzënë dhe ju është dhënë një rekomandim, ju shkoni te një gjinekolog. Rekomandimin jua jep mamia ose mjeku i përgjithshëm.
Më shumë profesionistë të shëndetit

Fjalori dhe përkthimet