Lindja

Shenjat e lindjes së afërt mund të jenë këto në vijim:

Kontaktoni maminë ose gjinekologun tuaj, nëse keni 1 ose disa prej këtyre shenjave ose nëse jeni të shqetësuara.

Shenjë e lindjes së afërt: humbja e një sasie të vogël gjaku.
Shenjë e lindjes së afërt: humbja e një sasie të vogël gjaku.
Shenjë e lindjes së afërt: humbja e një tape mukoide.
Shenjë e lindjes së afërt: humbja e një tape mukoide.
Shenjë e lindjes së afërt: humbni lëng amniotik.
Shenjë e lindjes së afërt: humbni lëng amniotik.
Shenjë e lindjes së afërt: kontraktimet e vazhdueshme.
Shenjë e lindjes së afërt: kontraktimet e vazhdueshme.

Operacioni cezarian

Operacioni cezarian do të thotë që foshnja lind me anë të një operacioni nëpërmjet murit abdominal. Ekzistojnë arsye të ndryshme mjekësore për një operacion cezarian.

Në rastin e një operacioni cezarian të planifikuar: gjinekologu dhe ju merrni së bashku një vendim për ditën në të cilën do të lindni.

Mjek duke kryer një operacion cezarian.

Periudha e shtatzënisë

Natuurlijke bevalling

De signalen van een natuurlijke bevalling kunnen zijn:

  • U verliest een beetje bloed;
  • U verliest een slijmprop; 
  • U verliest vruchtwater
  • U heeft regelmatig weeën. 

Neem contact op met uw verloskundige of gynaecoloog wanneer u 1 of meerdere van deze signalen heeft of als u zich zorgen maakt. 

Signaal van een naderende bevalling: een beetje bloed verliezen
Signaal van een naderende bevalling: een beetje bloed verliezen
Signaal van een naderende bevalling: een slijmprop verliezen
Signaal van een naderende bevalling: een slijmprop verliezen
Signaal van een naderende bevalling: u verliest vruchtwater.
Signaal van een naderende bevalling: u verliest vruchtwater.
Signaal van een naderende bevalling: regelmatige weeën.
Signaal van een naderende bevalling: regelmatige weeën.

Natuurlijke bevalling

Bij een natuurlijke bevalling wordt de baby via de vagina geboren. 

De baby wordt op een natuurlijke manier thuis geboren

Keizersnede

Bij een keizersnede wordt de baby met een operatie via de buikwand geboren. Er zijn diverse medische redenen voor een keizersnede.

Bij een geplande keizersnede spreekt de gynaecoloog samen met u af wanneer u bevalt. 

Dokter voert een keizersnede uit.

Zwanger in Nederland; naar de verloskundige

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i përgjithshëm
Mund të flisni me një mjek të përgjithshëm për çdo çështje intime. Nëse është e nevojshme, një mjek i përgjithshëm mund t'ju dërgojë te një profesionist i specializuar shëndeti. Refugjatët, të cilëve u është dhënë azil (i përkohshëm), zgjedhin një mjek të përgjithshëm në bashkinë e tyre. Azilkërkuesit në një qendër azilkërkuesish mund të këshillohen me një mjek të përgjithshëm në qendër.
Mamia
Sapo ta mësoni që jeni shtatzënë, mbyllni një takim me një mami në zonën tuaj. Një mami ju mbështet dhe këshillon gjatë shtatzënisë suaj, lindjes dhe periudhës menjëherë pas lindjes.
Gjinekologu
Nëse jeni shtatzënë dhe ju është dhënë një rekomandim, ju shkoni te një gjinekolog. Rekomandimin jua jep mamia ose mjeku i përgjithshëm.
Më shumë profesionistë të shëndetit

Fjalori dhe përkthimet