Një test për HIV mund t'ju tregojë nëse ju keni qenë infektuar me HIV ose jo. Testi mund të zbulojë seriozisht HIV-in në gjakun tuaj 6 javë pasi keni pasur rrezik të infektoheni. Pyesni një profesionist shëndeti nëse një test më hershëm është i mundur në rastin tuaj.

Një test për HIV ndodh si vijon:

  • Profesionisti i shëndetit merr një mostër gjaku dhe e dërgon në laborator për testim.
  • Në laborator ata do të vëzhgojnë për antitrupat në gjakun tuaj.
  • Profesionisti i shëndetit merr rezultatin e testit laboratorik rreth një javë më vonë.
  • Profesionisti i shëndetit ju shpjegon rezultatin dhe flet me ju rreth hapave të ardhshëm.
Mjeku duke marrë një kampion gjaku nga një grua.

Të flasësh me një mjek

Mund të flisni lirshëm me mjekun tuaj të përgjithshëm ose me profesionistin e shëndetit në qendrën shëndetësore të qendrës së azilkërkuesve. Mjeku nuk mund t'i japë askujt asnjë informacion rreth jush. Ai/ajo detyrohet me ligjrespektojë privatësinë tuaj.

Burrë duke folur me një profesionist shëndeti.
Sa kushton?

Mund të testoheni për IST dhe HIV nga mjeku juaj i përgjithshëm ose në shërbimin shëndetësor publik të bashkisë (GGD). A keni rrezik të lartë për t'u sëmurë me IST? Nëse plotësoni disa kushte, mund të testoheni falas në shërbimin shëndetësor publik të bashkisë (GGD) në zonën tuaj. Të rinjtë deri në 25 vjeç, punonjësit e seksit, burrat që kryejnë seks me burra dhe personat nga vendet ku IST-të janë shumë të përhapura, mund të mbyllin një takim në shërbimin shëndetësor publik të bashkisë (GGD) dhe të testohen falas.

Mund të testoheni edhe nga mjeku juaj i përgjithshëm. Konsultimi me mjekun tuaj të përgjithshëm është falas, por ndonjëherë duhet të paguani për testin. Kjo varet nga sigurimi juaj shëndetësor dhe teprica e sigurimit tuaj shëndetësor (eigen risico). Pyetni ofruesin e sigurimit tuaj shëndetësor për më shumë informacione.

Nëse jetoni në një qendër azilkërkuesish, mund të shkoni në qendrën shëndetësore të atjeshme për një test falas për IST.

Een hiv-test kan nagaan of u geïnfecteerd bent met hiv of niet. De test kan hiv betrouwbaar opsporen in uw bloed vanaf 6 weken nadat u een risicocontact heeft gehad. U moet de test nogmaals doen na 3 maanden om zeker te weten dat u niet geïnfecteerd bent. Vraag een zorgverlener of een eerdere test in uw geval mogelijk is.  

Een hiv-test verloopt als volgt: 

  • De dokter neemt een bloedstaal en stuurt dat naar een laboratorium voor verder onderzoek.
  • In het laboratorium kijken ze of er antistoffen in uw bloed zijn.
  • Ongeveer een week later ontvangt de zorgverlener de resultaten van het onderzoek.
  • De dokter geeft uitleg bij het resultaat en bespreekt met u de volgende stappen. 
Dokter neemt een bloedstaal van een vrouw.

Praten met een dokter

U kunt vrijuit praten met  uw huisarts, zorgverlener van de GGD of zorgverlener in het gezondheidscentrum op de COA locatie. Zij mogen geen informatie over u doorgeven aan anderen. zij zijn bij wet verplicht om uw privacy te respecteren.

Man praat met een zorgverlener.

Prijs van een hiv-test

U kunt bij de GGD of uw huisarts een hiv-test doen.

Loopt u een hoog risico op hiv en soa? Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet kunt u zich gratis laten testen bij de GGD in uw buurt. Jongeren tot 25 jaar, sekswerkers, mannen die seks hebben met mannen en mensen afkomstig uit landen waar veel hiv en soa voorkomen kunnen een afspraak maken bij de GGD en zich gratis laten testen.

U kunt u ook bij uw huisarts laten testen. Uw bezoek aan uw huisarts is gratis maar soms moet u betalen voor de test. Dit hangt af van uw zorgverzekering en eigen risico. Vraag meer informatie hierover aan uw zorgverzekeraar.  

Als u in een COA-opvanglocatie woont, kunt u voor een gratis hiv-test het Gezondheidscentrum op de locatie gaan. 

Wat kost het?

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i përgjithshëm
Mund të flisni me një mjek të përgjithshëm për çdo çështje intime. Nëse është e nevojshme, një mjek i përgjithshëm mund t'ju dërgojë te një profesionist i specializuar shëndeti. Refugjatët, të cilëve u është dhënë azil (i përkohshëm), zgjedhin një mjek të përgjithshëm në bashkinë e tyre. Azilkërkuesit në një qendër azilkërkuesish mund të këshillohen me një mjek të përgjithshëm në qendër.
IST Sida Holandë (Soa Aids Nederland)
Nëse mendoni se keni një IST, është e rëndësishme që të testoheni. Lista e adresave për testet e IST-ve dhe vaksinimet.
Sense.info
Nëse jeni nën 25 vjeç, mund të kontaktoni Sense me pyetje rreth kontracepsionit, seksualitetit dhe IST-ve. Mund ta bëni këtë nëpërmjet email-it, telefonit, bisedës online ose duke lënë një takim për orët e konsultimit të Sense.
Qendrat për trajtimin e HIV
Nëse keni HIV, është e rëndësishme që të trajtoheni. Një listë e qendrave për trajtimin e HIV në Holandë.
Shoqata e HIV
Për pyetje rreth jetesës me HIV dhe për të kontaktuar njerëz të tjerë me HIV.
Më shumë profesionistë të shëndetit

Fjalori dhe përkthimet