ኣብ እዋን ተፈጥሮኣዊ ሕርሲ እቲ ህጻን ብናይ ኣዲኡ ርሕሚ ይውለድ። ኣብ ናይ መጀመርያ ሕርሲ ቆልዓ ንክውለድ ካብ 10 ክሳዕ 12 ሰዓታት ክወስድ ይኽእል። 2ይ ሕርሲ ግን ዝወሓደ ግዜ እዩ ዝወስድ።

እቲ ቆልዓ ቅድሚ ምውላዱ፣ እታ ኣደ ናይ ሰውነትምጭብባጥየጋጥማ። እቶም ኣብ ማህጸን ዝርከቡ ጭዋዳታት ይጨባበጡ። ምጭብባጥ ክፍሊታት ሰውነት ከጋጥመኪ እንከሎ መሕረሲት ጸውዒ።

ተፈጥሮኣዊ ሕርሲ: ኣደ ቆልዓ እናወለደት።

ምጭብባጣት

እቲ ምጭብባጣት ነቲ ኣፍ ማህጸን (ኣፍደገ ማህጸን) ይኸፍቶ። እቲ ኣፍ ማህጸን ክንዲ ዝኣክል ክገፍሕ እንከሎ፣ ንሕርሲ ድልውቲ ኣለኺ ማለት እዩ።

ኣብ እዋን ምጭብባጥ ዝስመዓኪ ቃንዛ ንምንካይ:

  • ናብዚን ናብቲን ተንቀሳቐሲ;
  • ሜላታት ምትንፋስ ተጠቐሚ;
  • ቅልል መታን ክብለኪ ሰውነትኪ ተሓጸቢ;
  • ከም ምዉቕ ትርኣስ ወይ ኪዕሶ ሰድያ ዝኣመሰሉ ደገፋት ግበሪ;
  • ኣብ ሆስፒታል ወይ ኣብ ማእከል ጥዕና እንተኾንኪ ትሓርሲ ብመንገዲ PCA-ፓምፕ ወይከኣ ኣብ ታሕተዋይ ክፍሊ ዝባንኪ መርፍእ ብምውጋእ ጸረ-ቓንዛ ክወሃበኪ ሕተቲ። እቲ መርፍእ ኮፍ ኢልኪ ወይ ተገዲምኪ ክትውግእዮ ትኽእሊ።
ናይ ምጭብባጥ ስምዒት ዝስምዓ ሰበይቲ
ናይ ምጭብባጥ ስምዒት ዝስምዓ ሰበይቲ
ጠጠው ዝበለት ጥንስቲ ሰበይቲ። እቲ ዕሸል ኣብ ውሽጢ ማህጸን ኣሎ እቲ ጠመተ ከኣ ኣብ ውሽጣዊ ወሲባዊ ኣካላት ኣሎ።
ጠጠው ዝበለት ጥንስቲ ሰበይቲ። እቲ ዕሸል ኣብ ውሽጢ ማህጸን ኣሎ እቲ ጠመተ ከኣ ኣብ ውሽጣዊ ወሲባዊ ኣካላት ኣሎ።
እቶም ምጭብባጣት ነቲ ኣፍ ማህጸን ከምዝኽፈት ይገብሩ።
እቶም ምጭብባጣት ነቲ ኣፍ ማህጸን ከምዝኽፈት ይገብሩ።
እቲ ኣፍ ማህጸን ይገፍሕ።
እቲ ኣፍ ማህጸን ይገፍሕ።
እቲ ኣፍ ማህጸን ብግፍሓት ምስተኸፍተ፣ እቲ ዕሸል ክውለድ ይኽእል።
እቲ ኣፍ ማህጸን ብግፍሓት ምስተኸፍተ፣ እቲ ዕሸል ክውለድ ይኽእል።
ኣብ ታሕተዋሕ ክፍሊ ሑቐ (ብላዕሊ) ዝውጋእ ጸረ-ቓንዛ ዝህብ ሓኪም: ኣብ እዋን ምጭብባጥ ቃንዛ ንምንካይ ኣብ ታሕተዋይ ክፍሊ ሑቐ ዝውጋእ መርፍእ።
ኣብ ታሕተዋሕ ክፍሊ ሑቐ (ብላዕሊ) ዝውጋእ ጸረ-ቓንዛ ዝህብ ሓኪም: ኣብ እዋን ምጭብባጥ ቃንዛ ንምንካይ ኣብ ታሕተዋይ ክፍሊ ሑቐ ዝውጋእ መርፍእ።

ናይ ሕርሲ ቦታ

ኣበይ ክትሓርሲ ከምእትደልዪ ምስ መሕረሲትኪ ትዘራረቢ። ኣብ ኔዘርላንድ ወይ ብሓገዝ መሕረሲት ኣብ ገዛኺ ክትሓርሲ፣ ወይ ኣብ ሆስፒታል ወይከኣ ኣብ ናይ ወሊድ ማእከል ክትሓርሲ ናይ ምምራጽ መሰል ኣለኪ። ኩነታት ጥንስኺ ናይ ማህጸን ሓኪም እንድሕር ይከታተሎ ጸኒሑ፣ ኣብ ሆስፒታል ኢኺ ትወልዲ።

ክትሓርሲ እንከለኺ፣ መጻምድቲኺ ወይከኣ ካልእ ዝመረጽክዮ ሰብ ምሳኺ ክጸንሕ ይኽእል እዩ።

ኣብ እዋን ምጭብባጥ/እታ መሕረሲት ወይከኣ እታ ተሓጋጋዚት መሕረሲት ክትከታተለኪ እያ።

ብተወሳኺ እታ መሕረሲት ናይቲ ዕሸል ህርመት ልቢ ክትልክዕ ከምኡድማ እቲ ኣፍ ማህጸን ብእኹል ኣገባብ ገፊሑ ምኽፋቱ ንምፍታሽ ግዳማዊ ምርመራ ከተካይድ እያ። እቲ ኣፍ ማህጸን ናይ መወዳእታ እንድሕር ተኸፊቱ ምድፋእ ክትጅምሪ ትኽእሊ ኢኺ።

መብዛሕትኡ ግዜ ናይቲ ቆልዓ ርእሲ ክወጽእ እንተጀሚሩ እቲ ፈንዶት (perineum) ክነዝዕ ይጅምር። መሕረሲትኪ ወይከኣ ናይ ምህጸን ሓኪምኪ ክሰፍዮ እዩ።

እቲ ዕሸል ካብ ርሕሚ ይወጽእ። እቲ ዕትብቲ ይቑረጽ።

ድሕሪ ሕርሲ ካብ 10 ክሳዕ 30 ደቓይቕ ኣብ ዘሎ ግዜ፣ መዳሕንቲ ካብ ሰውነትኪ ይወጽእ።

ናይቲ ዕሸል ዕትብቲ ዝቖርጽ ኣቦ።
ናይቲ ዕሸል ዕትብቲ ዝቖርጽ ኣቦ።
መዳሕንቲ ድሕሪ ሕርሲ ካብ 10 ክሳዕ 30 ደቓይቕ ኣብ ዘሎ ግዜ፣ ካብ ሰውነትኪ ይወጽእ።
መዳሕንቲ ድሕሪ ሕርሲ ካብ 10 ክሳዕ 30 ደቓይቕ ኣብ ዘሎ ግዜ፣ ካብ ሰውነትኪ ይወጽእ።

Bij een natuurlijke bevalling wordt de baby geboren via de vagina van de moeder. Een natuurlijke bevalling duurt gemiddeld 10- 12 uur bij het 1ste kind. Een 2de bevalling duurt meestal minder lang.

Voor de baby geboren wordt, krijgt de moeder weeën. De spieren in de baarmoeder trekken samen. Wanneer u regelmatige weeën heeft, belt u de verloskundige.

Natuurlijke bevalling: vrouw bevalt van haar baby.

Weeën

De weeën zorgen ervoor dat de baarmoedermond(de ingang van de baarmoeder) zich opent. Wanneer de baarmoedermond ver genoeg open is, bent u klaar om te bevallen.

Om de pijn tijdens de weeën te verzachten kunt u:

  • rondwandelen;
  • ademhalingstechnieken toepassen;
  • een bad of douche nemen om te ontspannen; 
  • hulpmiddelen zoals een warm kussen of een zitbal gebruiken; 
  • om pijnstilling met een pijnpompje of een ruggenprik vragen (een injectie in de onderrug), als u bevalt in een ziekenhuis of geboortecentrum. U krijgt de verdoving terwijl u zit of ligt.
Vrouw heeft weeën.
Vrouw heeft weeën.
Zwangere vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen met de foetus in de baarmoeder.
Zwangere vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen met de foetus in de baarmoeder.
De weeën zorgen ervoor dat de baarmoedermond, de ingang van de baarmoeder, zich opent.
De weeën zorgen ervoor dat de baarmoedermond, de ingang van de baarmoeder, zich opent.
De baarmoedermond is breder.
De baarmoedermond is breder.
Wanneer de baarmoedermond ver genoeg open is, kan de baby geboren worden.
Wanneer de baarmoedermond ver genoeg open is, kan de baby geboren worden.
Dokter geeft een epidurale (lokale) verdoving: een injectie in de onderrug om de pijn tijdens de weeën te verzachten.
Dokter geeft een epidurale (lokale) verdoving: een injectie in de onderrug om de pijn tijdens de weeën te verzachten.

De plaats van de bevalling

Samen met uw verloskundige bespreekt u waar u graag wilt bevallen. In Nederland kunt u kiezen of u met uw verloskundige in uw eigen huis, in het ziekenhuis (poliklinisch) of in een geboortecentrum wilt bevallen. Bent u onder controle van de gynaecoloog, dan bevalt u altijd in het ziekenhuis. 

Tijdens de bevalling kan uw partner of iemand anders naar keuze bij u blijven.

De verloskundige en/of kraamverzorgster zal u begeleiden tijdens de weeën. 

De verloskundige controleert ook de hartslag van de baby en doet een inwendig onderzoek om te voelen naar de ontsluiting. Wanneer de baarmoedermond helemaal open is kunt u persen.

 De baby komt uit de vagina. De navelstreng wordt doorgeknipt.

Vaak scheurt het perineum bij de geboorte van het hoofdje. Dit wordt gehecht door uw verloskundige of gynaecoloog.

10 tot 30 minuten na de bevalling komt de placenta uit de vagina naar buiten. 

De vader knipt de navelstreng van de baby door.
De vader knipt de navelstreng van de baby door.
De placenta komt uit de vagina naar buiten, 10 tot 30 minuten na de bevalling. Vaak scheurt het perineum (huid tussen vagina en anus), bij de geboorte van het hoofdje. Dit wordt gehecht door uw verloskundige of gynaecoloog.
De placenta komt uit de vagina naar buiten, 10 tot 30 minuten na de bevalling. Vaak scheurt het perineum (huid tussen vagina en anus), bij de geboorte van het hoofdje. Dit wordt gehecht door uw verloskundige of gynaecoloog.

Bevalling thuis

Als u thuis wilt bevallen, bespreek dit met uw dokter en vroedvrouw. Als er geen duidelijke risico’s zijn, kunt u thuis bevallen. Uw gynaecoloog of vroedvrouw zal u tijdens de bevalling begeleiden.

ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ክንክን ጥዕና ናይ ምርካብ ዕድል

በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና
ብዛዕባ ዝኾነ ብግልጺ ክትዛረቦ ዘሕፍካ ኣርእስቲ ንበዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከተዘራርብ ትኽእል ኢኻ። ኣድላዪ እንኾይኑ፣ እቲ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ናብ ፍሉይ ናይ ጥዕና በዓልሞያ ክሰደካ ይኽእል እዩ። ግዝያዊ ዕቑባ ዝተውሃም ስደተኛታት ኣብ ምምሕዳር ከተማኦም ዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና እዮም ዝመርጹ። ኣብ ማእከል ሓተትቲ ዕቑባ ዝርከቡ ሓተትቲ ዕቑባ ኣብቲ ማእከል ዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከዘራርቡ ይኽእሉ እዮም።
መሕረሲት
ጥንስቲ ምዃንኪ ምስፈለጥኪ ብቕልጡፍ ኣብ ከባቢኺ ናብ ዝርከብ/እትርከብ መሕረሲት ክትከዲ ኣለኪ። መሕረሲ/መሕረሲት ኣብ እዋን ጥንስኺ፣ ክትሓርሲ እንከለኺ ከምኡድማ ሕርስ ምሰበልኪ ኣብ ዘሎ ግዜ ደገፍን ማዕዳን ትህበኪ።
ናይ ማህጸን ሓኪም
ጥንስቲ እንኾንኪ’ሞ ሪፈር እንድሕር ተባሂልኪ፣ ናብ ናይ ማህጸን ሓኪም ትኸዲ። እታ መሕረሲት ወይከኣ እቲ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና መወከሲ ወይ ሪፈራል ይህቡኺ።
ናይ ጥዕና በዓልሞያ ርኸብ