ብኽብረትካ ብዛዕባ Zanzu.nl ጽቡቕ እትብሎን ሕማቕ እትብሎን ነገራት ንገረና። እትህበና ሓሳባትን ምኽርታትን ብታሕጓስ ኢና ንቕበሎም። ምኽራዊ ሓሳባትካ ብዝከኣለና መጠን ኣብ ግምት ከነእትዎም ክንፍትን ኢና።

ብዛዕባ እቶም ንሰርሓሎም ዓውድታት ንዝህልወኩም ግላዊ ሕቶታት፡ ንኣማኻሪ ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም

እትህበና መልሲግብሪ መልሲ ዝጠልብ እንተኾይኑ፣ ብዝከኣለና ብህጹጽ ምላሽ ክንህበሉ ኢና። ብቋንቋ ሆላንድ ወይ እንግሊዝ ክንምልስ ንኽእል ኢና።

 

* ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ክሎም ዓውድታት ምልኣዮም። ኩሎም ቦታታት ናይ ግድን ክምሉኡ ኣለዎም።