ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ክንክን ጥዕና ናይ ምርካብ ዕድል

ሰብ ሞያ ጥዕና ዝርከቡሉ ዝርዝር ሓበሬታ ኣብ ታሕቲ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ። ነቶም ናይ ርክብ ሓበሬታታት ብቴማ ክትጾምቆም ትኽእል ኢኻ።

Fiom
ናይ ዘይተሓሰበን ዘይተደለየን ጥንሲ ደገፍን ማዕዳን: ንናይ ኦንላይን ሓበሬታ፣ ነቲ መርበብ ሓበሬታ ተወከስ ወይከኣ ናብ Fiom ደውል።
088 126 49 00
Jellinek - ንወልፊ
ናይ ኣልኮል፣ ዕጸፋርስ ወይከኣ ወሲብ ወልፊ እንድሕር ሃልዩካ፣ ናይ ወልፊ ሕክምና ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ብዛዕባ ሕክምና ወልፊ ኣብዚ ሓበሬታ፣ ደገፍን ኣድራሻታትን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።
Jouw GGD - ናይ ምምሕዳር ከተማኹም ህዝባዊ ጥዕና ኣገልግሎት
ትሕቲ 25 ዓመት ዝዕድሜኻ እንተኾንካሞ ብዛዕባ ጥዕና፣ ወሲባዊነት፣ ሰውነትካ፣ ስምዒታትካ፣ ኣልኮል ወይ ዕጸፋርስ ሕቶታት እንተለዉኻ ሕቶኻ ብኢሜይል ወይከኣ ብኦንላይን ቻት ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።
Juridisch Loket (ናይ ሕጊ ደገፍ)
ብዛዕባ መሰላትካ ሕቶታት እንተለዉኻ፣ ካብ ዴስክ ደገፍ ሕጊ (juridisch loket) ናጻ (ናይ ተሌፎን) ማዕዳ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።
Korrelatie
ብዛዕባ ውልቃዊ ኣርእስቲታት ማለት ብዛዕባ ርክባት፣ ስምዒታትካ ወይከኣ ወሲባውነት ክትዛረብ እንተደሊኻ፣ መንነትካ ሓቢእኻ ናብ Korrelatie ክትድውል፣ ብኦንላይን ክትገልጽ ወይድማ መልእኽቲ ክትልእኽ ትኽእል ኢኻ።
Man tot man
ናይ ግብረሰዶማውያን መርበብ ሓበሬታ። እቲ መርበብ ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ ብግብረ-ስጋ ዝመሓላለፉ ረኽሲታትን ኤችኣይቪን ምርመራ ሓበሬታ የካፍለኩም።
Poz & Proud
ናይ ኤችኣይቪ ዘለዎም ግብረሰዶማውያን ትካል።
Sense.info
ትሕቲ 25 ዓመት ዝዕድሜኺ እንተኾንኪ፣ ብዛዕባ መከላኸሊ ጥንሲ፣ ወሲባዊነትን ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽስታትን ሕቶታት ን Sense ክትሓቲ ትኽእሊ ኢኺ። ብኢሜይል፣ ብተሌፎን፣ ብኦንላይን ወግዒ ወይከኣ ንናይ Sense ናይ ማዕዳ ሰዓታት ቆጸራ ብምሓዝን ከምኡ ክትገብሪ ትኽእሊ።
Siriz
መደብ ዘይተትሓዘሉ፣ ዘይተሓሰበሉን ዘይተደለየን ጥንሲ ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ዘድሊ ደገፍን ምርጫታትን። ናይ Siriz ስራሕ ዘይተወልደ ፍጥረት ዑደት ዕቤቱ ክቕጽልን ክውለድን መሰል ኣለዎ ኣብ ዝብል እምነት ዝተደረኸ እዩ።
Switchboard
መድረኽ ንለዝቢያናት፣ ግብረሰዶማውያን ኣወዳት፣ ድርብ-ጾታዊ ከምኡድማ ኣይጓል ኣይወዲ። ሕቶታት እንተለዉኻ፣ ብኢሜይል፣ ብኦንላይን ወግዒ ወይድማ ብተሌፎን ክትሓቶም ትኽእል ኢኻ።
Veilig Thuis ("ውሑስ ኣብ ገዛ")
Veilig Thuis (ውሑስ ኣብ ገዛ) ኣብ ገለ ዝምድና ወይከኣ ቤተሰብ ንዘጋጥም መጥቃዕቲ ዝምልከት ናጻ ሓበሬታን ማዕዳን ይህብ።
Veilig Thuis - ኣብ ቀጻሊ ክፍጸም ተኽእሎ ዘለዎ ምኽንሻብ ጓል-ኣነስተይቲ
ብዛዕባ ኣብ ቀጻሊ ክፍጸም ተኽእሎ ዘለዎ ምኽንሻብ ጓል-ኣነስተይቲ ዝወሃብ ማዕዳ

Pages