ገለ ሰባት ኣብ ልዕሊ ተመሳሳሊ ጾታ ፍቕራዊ ከምኡድማ/ወይድማ ወሲባዊ ስምዒትኣለዎም። ደቂ-ተባዕትዮ ከምኡድማ ደቂ-ኣነስትዮ ግብረሰዶማውያን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ደቂ-ተባዕትዮ ኮይኖም ምስ ደቂ-ተባዕትዮ ወሲባዊ ስሕበት ዝሕዞሞ ሰባት ግብረሰዶማውያን ይበሃሉ; ደቂ-ኣነስትዮ ኮይነን ምስ ደቂ-ኣነስትዮ ወሲባዊ ስሕበት ዝሕዘን ሰባት ግብረሰዶማውያን ወይከኣ ለዝቢያንይበሃላ። ገለ ሰባት ከኣ ምስ ደቂ-ተባዕትዮን ደቂ-ኣነስትዮን ወሲባዊ ስሕበት ይሕዞም። እዚኦም ከኣ ድርብ-ጾታዊይበሃሉ።

ሓደ ሰብ ምስ ተመሳሳሊ ጾታ ወሲብ ናይ ምፍጻም ወይ ርክብ ናይ ምምስራት ድሌት ዘይብሉ እናሃለወ ድርብ-ጾታዊ ክኸውን ይኽእል እዩ።

ንሓድሕዶም ጾታዊ ምስሕሓብ ዘማዕብሉ ዘለዉ 2 ሰብኡት

ገለ ሰብኡት ኣብ ህይወቶም ኣብ ገለ እዋን ጥራይ ናይ ግብረሰዶማዊነት ስምዒት ይህልዎም።

ሰባት ንገዛእ-ርእሶም ግብረሰዶማዊ፣ ለዝብያን ድዮም ዋላስ ድርብ-ጾታወዊ ኢሎም ክጽውዑ ናይ ምምራጽ መሰል ኣለዎም። ንኣብነት ገለ ሰብኡት ምስ ሰብኡት ስጋዊ-ርክብ ክፍጽሙ ይኽእሉ፣ ይኹን እምበር ንገዛእ-ርእሶም ግብረሰዶማዊ ኢሎም ኣይጽውዑን።

ስለምንታይ እዮም ሰባት ግብረሰዶማውያን ዝኾኑ፧

ሰባት ስለምንታይ ምስ ሓደ ጾታ ወይ ምስቲ ካል፣ ወይከኣ ምስ ክልቲኡ ጾታ ወሲባዊ ስሕበት ከምዝህልዎም ዝተፈልጠ ነገር የለን። ይኹን እምበር፣ እዞም ዝስዕቡ ሓቂታት ግን ንፈልጥ ኢና:

ግብረሰዶማዊነት ብዘርኢ ዝውረስ ስለምዃኑ ዝፍለጥ ነገር የለን። ኣተዓባብያ ሰባት ክጻወቶ ዝኽእል ግደ እውን ብንጹር ኣይተፈልጠን።

ግብረሰዶማዊ ምዃንካ ንካልኦት ምንጋር

ብዙሓት ደቂ-ተባዕትዮን ደቂ-ኣነስትዮን ስምዒታቶም ብስትረት ይሕዙ። ካልኦት ድማ ግብረሰዶማውያን ወይከኣ ድርብ-ጾታዊ ምዃኖም ንቤተሰቦምን ኣዕሩኽቶምን ብንጋር ንገዛእ-ርእሶም ኣቃሊዖም ይነብሩ።

ግብረሰዶማውያን ወይከኣ ድርብ-ጾታዊ ምዃንካ ንኻልኦት ምንጋር ቀሊል ነገር ኣይኮነን፣ የግዳስ ሓያል ትብዓት ይሓትት። ግብረሰዶማውያን ወይከኣ ድርብ-ጾታዊ ሰብኡት ወይከኣ ኣንስቲ ምስ ተመሳሳሊ ጾታ ወሲባዊ ስሕበት ከምዘለዎም ንምቕባል ብዙሕ ግዜ ይወስደሎም።

ንኻልኦት ሰባት ምንጋር ሩፍታ ክፈጥር ይኽእል እዩ። ካብዚ ንላዕሉ መንነትካ ሓቢእኻ ክትነብር የብልካን። መጀመርያ መንነትካ ክቕበሉ ይኽእሉ ኢልካ ንትሓስቦም ሰባት ንገር። መጀመሪያ ዝወሃቡኻ ምላሻት ኩሉግዜ ኣወንታዊ ዘይክኾኑ ከምዝኽእሉ ክትግንዘብ ኣለካ።

ግብረሰዶማዊ ምዃንካ ንካልኦት ክትነግር የብልካን። ንኻልኦት ምንጋር ውሑስ እዩ ዝብል እምነት እንድሕር ዘይብልካ፣ ክትነግር የብልካን።

ምስ ካልኦት ግብረሰዶማዊ፣ ለዝብያን ወይከኣ ድርብ-ጾታዊ ሰባት ምርኻብ

ካልኦት ግብረሰዶማውያን፣ ለዝቢያን ወይከኣ ድርብ-ጾታዊ ሰባት እትረኽበሎም ፍሉያት ትካላትን መራኸቢ ቦታታትን ኣለዉ እዮም።

ግብረሰዶማዊነትን ሕጊን

ኣብ ኤውሮጳ፣ ብምኽንያት ወሲባዊ ባህሪ ኣድልዎ ምፍጻም ብሕጊ ክልኩል እዩ። ሰባት ብምኽንያት እቲ ብሕጊ to ሓለዋ ዝግበረሉ ውልቃዊ ባህሪኦም ኣድልዎ ክፍጸሞምን ክግለሉን ወይድማ ክልከላ ክግበረሎም ፈጺሙ ክልኩል እዩ። ግብረሰዶማዊነት ወይከኣ ጾታ ምቕያር ብሕጊ ሓለዋ ዝግበረሎም ባህሪታት እዮም። በዚኦም ምኽንያታት ኣብ ልዕሊ ሰባት ኣድልዎ ምፍጻም ክልኩል እዩ፣ ንኣብነት፣ ኣብ ናይ ስራሕ መሕተቲ፣ ኣብ ስራሕ፣ ኣብ ትምህርቲ፣ ከምኡድማ ገዛ ኣብ ምክራይ።

መርዓ

ተመሳሳሊ ጾታ ዘለዎም ሰባት ጾታዊ ዕርክነት ክመስርቱ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ኔዘርላንድስ፣ ክምርዓዉ ወይከኣ ብሕጊ ዝተመዝገበ ዕርክነት ክምስርቱ ይኽእሉ እዮም።

2 ሰብኡት ኣብ ኣዳራሽ ከተማ እናተመርዓዉ

ወላዲነት

ኣብ ኔዘርላንድስ፣ 2 ሰብኡት ወይከኣ 2 ኣንስቲ ብሓባር ወለዲ ህጻን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ቆልዓ ብዘይውልድካ ምንባይ ተቐቢሎም ከዕብዩ ይኽእሉ እዮም። ዘይውሉድካ ምንባይ ባዕልኻ ንዘይወለድካዮ ቆልዓ ከም ወላዲ ኮንካ ከተዕቢ ብሕጊ ስልጣን ክወሃካ እንከሎ ማለት እዩ። ዘይውላድካ ከም ወላዲ ኮንካ ንምዕባይ በዓልመርዓ ክትከውን ናይ ግድን ኣይኮነን። ብሓባር እናነበርኩም እውን ዘይውላድኩም ሕጋዊ ወላዲ ኮንኩም ከተዕብዩ ትኽእሉ ኢኹም።

ለዝቢያን መጻምድቲ እውን ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ዘወፍየለን ሰብ እንተረኺበን ብናይ ወሊድ ሕክምና ኣቢለን ቆልዓ ክወልዳ ይኽእላ እየን።

ለዝቢያን ኣንስቲ ምስ ቆልዑተን

Sommige mensen hebben romantische en/of seksuele gevoelens voor mensen van hun eigen geslacht. Zowel mannen als vrouwen kunnen homoseksueel zijn. Mannen die zich aangetrokken voelen tot andere mannen worden homoseksueel of gay genoemd; vrouwen die zich aangetrokken voelen tot andere vrouwen worden homoseksueel of lesbisch genoemd. Sommige mensen voelen zich zowel tot mannen als vrouwen aangetrokken. Zij worden biseksuelen genoemd.

Iemand kan homoseksueel zijn zonder seks of een relatie te willen met iemand van hetzelfde geslacht.

2 mannen die intiem zijn met elkaar

Sommige mensen hebben alleen maar homoseksuele gevoelens in een bepaalde periode van hun leven.

Iedereen kiest zelf of hij/zij zich homoseksueel, lesbisch of biseksueel noemt. Zo kunnen mannen bijvoorbeeld seks hebben met mannen, maar zichzelf niet homoseksueel noemen. 

Waarom zijn mensen homoseksueel?

Het is niet bekend waarom mensen op het ene of het andere geslacht vallen, of op beide geslachten. Wat wel vaststaat, is dat:

  • homoseksueel zijn geen keuze is. Het is natuurlijk. 
  • homoseksualiteit in alle landen en culturen voorkomt. In Europa is discriminatie tegen homoseksuelen strafbaar. Het is bij wet verboden om mensen anders te behandelen, uit te sluiten of beperkingen op te leggen wegens hun homoseksualiteit.

Het is niet duidelijk of homoseksualiteit erfelijk is. Ook de rol van iemands opvoeding is niet precies bekend.

Vertellen dat u homoseksueel bent

Veel mannen en vrouwen houden hun gevoelens voor zichzelf. Anderen vertellen aan hun familie en vrienden dat ze homoseksueel of biseksueel zijn en beleven hun homoseksualiteit openlijk. 

Iemand anders vertellen dat u homoseksueel of biseksueel bent, is vaak erg moeilijk en vergt veel moed. Homoseksuele en biseksuele mannen en vrouwen hebben vaak tijd nodig om te aanvaarden dat ze op personen van hetzelfde geslacht vallen.

Het kan erg bevrijdend zijn om dit aan iemand te vertellen. U hoeft het dan niet langer te verbergen. Praat eerst met mensen van wie u denkt dat ze u zullen aanvaarden zoals u bent. Houd er rekening mee dat reacties niet altijd meteen positief zullen zijn.

U hoeft zich niet verplicht te voelen om anderen te vertellen dat u homoseksueel bent. Als u denkt dat het niet veilig is om dit te vertellen, hoeft u dit niet te doen.

Andere homoseksuelen ontmoeten

Er bestaan specifieke organisaties en ontmoetingsplaatsen waar u andere homoseksuele mensen kunt leren kennen.

Homoseksualiteit en de wet

In Europa is discriminatie omwille van seksuele oriëntatie strafbaar. Het is bij wet verboden om mensen anders te behandelen, uit te sluiten of beperkingen op te leggen wegens een eigenschap die beschermd is door de wet. Homoseksualiteit of het veranderen van geslacht zijn beschermde eigenschappen. Discriminatie is bijvoorbeeld verboden in sollicitaties, op het werk, in het onderwijs, bij het huren van een woning.

Huwelijk

Mensen van hetzelfde geslacht kunnen een relatie hebben. In Nederland kunnen zij ook trouwen of geregistreerd partnerschap aangaan. 

2 mannen trouwen in een stadhuis

Ouderschap

In Nederland kunnen 2 mannen of 2 vrouwen samen ouder zijn van een kind. Ze kunnen een kind adopteren. Adoptie betekent dat u de wettelijke ouder wordt van een kind dat niet uw biologisch kind is. U hoeft niet getrouwd te zijn om te adopteren. U kunt ook adopteren als u samenwoont.

Lesbische stellen kunnen ook kinderen krijgen via een vruchtbaarheidsbehandeling met sperma van een donor. 

Lesbische vrouwen met hun kinderen

ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ክንክን ጥዕና ናይ ምርካብ ዕድል

በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና
ብዛዕባ ዝኾነ ብግልጺ ክትዛረቦ ዘሕፍካ ኣርእስቲ ንበዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከተዘራርብ ትኽእል ኢኻ። ኣድላዪ እንኾይኑ፣ እቲ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ናብ ፍሉይ ናይ ጥዕና በዓልሞያ ክሰደካ ይኽእል እዩ። ግዝያዊ ዕቑባ ዝተውሃም ስደተኛታት ኣብ ምምሕዳር ከተማኦም ዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና እዮም ዝመርጹ። ኣብ ማእከል ሓተትቲ ዕቑባ ዝርከቡ ሓተትቲ ዕቑባ ኣብቲ ማእከል ዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከዘራርቡ ይኽእሉ እዮም።
Korrelatie
ብዛዕባ ውልቃዊ ኣርእስቲታት ማለት ብዛዕባ ርክባት፣ ስምዒታትካ ወይከኣ ወሲባውነት ክትዛረብ እንተደሊኻ፣ መንነትካ ሓቢእኻ ናብ Korrelatie ክትድውል፣ ብኦንላይን ክትገልጽ ወይድማ መልእኽቲ ክትልእኽ ትኽእል ኢኻ።
Switchboard
መድረኽ ንለዝቢያናት፣ ግብረሰዶማውያን ኣወዳት፣ ድርብ-ጾታዊ ከምኡድማ ኣይጓል ኣይወዲ። ሕቶታት እንተለዉኻ፣ ብኢሜይል፣ ብኦንላይን ወግዒ ወይድማ ብተሌፎን ክትሓቶም ትኽእል ኢኻ።
ኮክተይል
ሓበሬታ፣ ደገፍን ማሕበራዊ ንጥፈታትን ኣብ ማእከላት ተዓቆብቲ ንዝርከቡ LGBT ሰባት።
Man tot man
ናይ ግብረሰዶማውያን መርበብ ሓበሬታ። እቲ መርበብ ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ ብግብረ-ስጋ ዝመሓላለፉ ረኽሲታትን ኤችኣይቪን ምርመራ ሓበሬታ የካፍለኩም።
ሮዝ ብሰማያዊ
ለዝቢያንስ፣ ግብረሰዶማውያን ኣወዳትን ኣይጓልኣይወዲን ሪፖርት ዝገብሩሉ ጣብያ ፖሊስ።
Sense.info
ትሕቲ 25 ዓመት ዝዕድሜኺ እንተኾንኪ፣ ብዛዕባ መከላኸሊ ጥንሲ፣ ወሲባዊነትን ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽስታትን ሕቶታት ን Sense ክትሓቲ ትኽእሊ ኢኺ። ብኢሜይል፣ ብተሌፎን፣ ብኦንላይን ወግዒ ወይከኣ ንናይ Sense ናይ ማዕዳ ሰዓታት ቆጸራ ብምሓዝን ከምኡ ክትገብሪ ትኽእሊ።
Poz & Proud
ናይ ኤችኣይቪ ዘለዎም ግብረሰዶማውያን ትካል።
ናይ ጸረ-ኣድልዎ ቢሮታት
ኣድልዎ ዝተፈጸመካ ኮይኑ እንድሕር ተሰሚዑካ፣ ናብ ቤት-ጽሕፈት ጸረ-ኣድልዎ ክትጠርዕ ትኽእል ኢኻ።
ናይ ጥዕና በዓልሞያ ርኸብ