ወሲብ ንኹሎም ወሲባዊ ስምዒትካ ከለዓዕሉ ዝኽእሉ ተግባራት ይገልጽ። ወሲብ ካብ ስጋዊ-ርክብ ንላዕሊ እዩ። ብተወሳኺ ምስዕዓም፣ ምድርራዝ ከምኡድማ ናይ ኣፍ ወሲብየጠቓልል። ባዕልኻ ንባዕልኻ እውን ወሲብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። እዚ ሴጋ ይበሃል።

ወሲባውነት ቀንዲ ክፋል ሰብኣዊ ህይወት እዩ። ንገዛእ-ርእስኻ ምግላጽ ልሙድን ኣወንታዊን እዩ። ወሲባውነት ስጋዊ-ርክብ ጥራይ ዘይኮነስ ካልኦት ጉዳያት እውን የጠቓልል እዩ። ንኣብነት: ወሲባዊ ዕግበት ከምኡድማ ዕርክነት፣ ኣናተሚን ቆልዑት ምውላድን፣ ከምኡድማ ንወሲባዊ ባህሪዝምልከቱ ነውሪታትን ክብሪታትን።

ስጋዊ-ርክብ እንፍጽመሎም ምክንያታት

ስጋዊ-ርክብ እትፍጽመሎም ብዙሓት ምኽንያታት ኣለዉ። ንኣብነት እዞም ዝስዕቡ ስለእትደሊ:

እተፈላለዩ ሜላታት ወሲብ

ወሲብ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክትፍጽም ትኽእል ኢኻ:

ምስ ካልእ ሰብ ወይከኣ ባዕልኻ ንባዕልኻ (ሴጋ) ወሲብ ክትፍጽም ትኽእል።

ወሲብ ብዛዕባ ትኽክለኛ ሜላታት ጥራይ ኣይኮነን። ብተወሳኺ ናይቲ ካልእ ሰብ ስምዒታትን ድሌታትን ኣብ ግምት ምእታው፣ ጥቡቕ ምቅርራብ ምምዕባልን ምቹእ ሃዋህው ምፍጣርን አገዳሲ እዩ።

ፈተነታት ብምግባር ንስኻን ምጻምድትኻን ዝበለጸ እትፈትውዎ እንታይ ከምዝኾነ ፍለጥ። ብዛዕባ ድሌታትኩምን ስምዒታትኩምን ምስ መጻምድትኹም ተዘራረቡ። ባዕልኻ እውን ፈተነታት ክትገብር ትኽእል ኢኻ።

ወሲብ ኣብ ሕድሕድ ግዜ ዝተፈልየ ክኸውን ይኽእል እዩ።

ናይ ሰባት ወሲባዊ ህይወት ኣብ መዋእሎም ክቀያየር ይኽእል እዩ። ንኣብነት: ሰውነቶም ወይከኣ ወሲባዊ ድሌቶም ስለዝቀያየር። እዚ ንቡር እዩ። ገለ ሰባት ንሓጺር ወይከኣ ንነዊሕ ጊዜ ወሲብ ከይፈጸሙ ክጸንሑ ይኽእሉ።

መጻምድቲ ኣብ ዓራት ይዘራረቡ።

እተፈላለዩ ዕርክነታትን ናይ ወሲብ ህይወታትን

ሰባት እተፈላለዩ ብዙሓት ዓይነታት ዕርክነታትን ናይ ወሲብ ህይወታትን ኣለዉዎም። ንኣብነት: ገለ ሰባት መርዓ ቅድሚ ምግባሮም ወሲብ ይፍጽሙ፣ ካልኦት ከኣ ክሳዕ ዝምርዓዉ ይጽበዩ። ገለ ሰባት 1 መጻምድቲ ጥራይ ኣለዎም፣ ካልኦት ከኣ ብዙሓት መጻምድቲ ኣለዉዎም።

ተመሳሳሊ ጾታ ዘለዎም ሰባት እውን ነንባዕሎም ወሲብ ክፍጽሙ ይኽእሉ እዮም (ግብረሰዶማዊነት)።

ለዝቢያን መጻምድቲ ወሲብ እናገበራ

ወሲባዊ ስምምዕ

ወሲብ ኣብ እትገብረሉ እዋን ኩሉግዜ ድሌት ክህልወካን ድልው ክትከውንን ኣለካ። ሓበራዊ ስምምዕ ክንብል እንከለና እቶም ሰባት ክልቲኦም ወሲብ ንምግባር ድሌት ክህልዎም ይግባእ ማለት እዩ። ክልቲኦም ሰባት ኣብ ዝቖነ ቅጽበት ከቋርጹ ክውስኑ ይኽእሉ እዮም።

ዋላ ሓደ ሰብ ወሲብ ክትፍጽም ከገድደካ ኣይትፍቀድ።

ኣብ ኔዘርላንድስ፣ ወሲባዊ ምትንኻፍ ክትገብር እትኽእለሉ ዝተሓተ ሕጋዊ ዕድመ 16 ዓመት እዩ። ኣብ ልዕሊ ኣናእሽተይ ሰባት ወሲባዊ መጥቃዕቲ ከይፍጸም ዝሕሉ ሕጊ ኣብ ቦትኡ ኣሎ። ክልቲኦም ኣናእሽተይ ሰባት እንድሕር ተሰማሚዖም እሞ ናይ ዕድመ ኣፈላላዮም ኣዝዩ ገፊሕ እንተዘይኮይኑ፣ ሳሕቲ ንቕጽዓት ከቃልዖም ይኽእል።

ሰበይቲን ሰብኣይን ኣብ ዓራት ተገዲሞም። ክልቲኦም ነንባዕሎም ወሲብ ክፍጽሙ ተሰማሚዖም።

Seks omvat alle handelingen die u seksueel kunnen opwinden. Seks is meer dan geslachtsgemeenschap. Het omvat bijvoorbeeld ook kussen, strelen en orale seks. U kunt ook vrijen met uzelf. Dat heet masturbatie.

Seksualiteit is een centraal aspect in een mensenleven. Het is een normale en positieve manier om uzelf uit te drukken. Seksualiteit gaat niet enkel over seks, maar ook over bijvoorbeeld: seksueel plezierintimiteit, anatomie, kinderen krijgen en ook over taboes en waarden over seksuele oriëntatie

Redenen om te vrijen

U kunt vrijen voor verschillende redenen. Bijvoorbeeld omdat u:

Seks op verschillende manieren

Er zijn allerlei manieren waarop u kunt vrijen:  

U kunt vrijen met anderen maar ook met uzelf (masturbatie). 

Seks gaat over meer dan techniek. Het is ook belangrijk aandacht te schenken aan de gevoelens en wensen van de andere, intimiteit te delen en de juiste sfeer te creëren.

Experimenteer en zoek uit wat het u en uw partner het liefst hebben. Praat met uw partner over uw verlangens en gevoelens. U kunt ook met uw eigen lichaam experimenteren. 

Seks is elke keer anders.

Het seksleven van mensen kan veranderen in de loop van hun leven. Bijvoorbeeld omdat hun behoefte aan seks (seksueel verlangen) verandert. Dit is normaal. Sommige mensen hebben gedurende een kortere of langere periode geen seks.

Koppel praat in bed.

Verschillende soorten relaties en sekslevens

Mensen hebben verschillende soorten relaties en sekslevens. Bijvoorbeeld: sommigen vrijen voor het huwelijk, anderen wachten. Sommigen hebben maar 1 partner, anderen hebben er verschillende. 

Mensen van hetzelfde geslacht kunnen ook met elkaar vrijen (homoseksualiteit).

Lesbisch koppel vrijt.

Toestemmen voor seks

Elke keer dat u seks heeft, moet u toestemming geven en zich er klaar voor voelen. Wederzijdse toestemming betekent dat beide personen in het seksueel contact het willen. Beiden kunnen op elk ogenblik beslissen om ermee te stoppen.

Laat niemand u dwingen om te vrijen.

In Nederland is de wettelijke minimumleeftijd voor seksueel contact 16 jaar. De wet is er om jongeren te beschermen tegen seksueel misbruik. Als beide jongeren toestemmen en het verschil in leeftijd niet te groot is, wordt het in de praktijk zelden bestraft.

Een man en een vrouw liggen in bed. Ze geven beiden toestemming om met elkaar te vrijen.

ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ክንክን ጥዕና ናይ ምርካብ ዕድል

በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና
ብዛዕባ ዝኾነ ብግልጺ ክትዛረቦ ዘሕፍካ ኣርእስቲ ንበዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከተዘራርብ ትኽእል ኢኻ። ኣድላዪ እንኾይኑ፣ እቲ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ናብ ፍሉይ ናይ ጥዕና በዓልሞያ ክሰደካ ይኽእል እዩ። ግዝያዊ ዕቑባ ዝተውሃም ስደተኛታት ኣብ ምምሕዳር ከተማኦም ዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና እዮም ዝመርጹ። ኣብ ማእከል ሓተትቲ ዕቑባ ዝርከቡ ሓተትቲ ዕቑባ ኣብቲ ማእከል ዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከዘራርቡ ይኽእሉ እዮም።
ናይ ጥዕና በዓልሞያ ርኸብ