ደረታትካ ኣብ ዕርክነት ወይከኣ ካብ ዕርክነት ወጻኢ ምስዘሎ ሰብ ኣብ ዝህልወካ ርክባት ንዓኻ ቅቡላት ዝኾኑ ነገራት ይነግረካ። ደረታትካ ዝጥሕስ ሰብ ክብሪ ዘይብሉ እዩ። ቅንዕናኻ ክህሰ ይኽእል እዩ።

እቲ ሃዋህው ብዛዕባ ኣብ ዕርክነትካ ዘጋጥሙ ብዙሓት እተፈላለዩ ጉዳያት ክኸውን ይኽእል። ንኣብነት:

ሓደ ሰብ እቲ ዝተገብረ ነገር ከምኡ ድማ ዝተገብረሉ ኣገባብ/ዘይቕበሎ እንተኾይኑ ደረቱ ተጣሒሱ ኣሎ ማለት እዩ።

ደረታት ንምኽባር፣ ክልቲኦም መጻምድቲ:

 • ብዛዕባ ዝገብርዎ ነገር ክሰማምዑ ኣለዎም;
 • ጸቕጢ ክገብሩ ወይከኣ ክስምዖም የብሉን;
 • ኣብ ማዕርነት ዝተመስረተዕርክነት ክህልዎም ይግባእ (እቲ ሓደ ኣብ ልዕሊ እቲ ካልእ ሓይሊ ክጥቀም የብሉን)።
ሰብኣይን ሰበይቲን ክልቲኦም ርግብ ግብረ-ስጋ ክፍጽሙ ተስማዕሚዖም

“ኣይፋል” ምባል

ደረታትካ ዝጠሓሱ ዘለዉ ኮይኑ እንድሕር ተሰሚዑካ፣ “ኣይፋል” በል። መጻምድትኺ ናትኪ ምርጫ ከኽብር ኣለዎብዛዕባ እትደልዮን ዝስመዓካን ነገር ምስ መጻምድትኻ ተዘራረብ:

 • ኣዚኻ ግልጺ ኹን።
 • ቀጥ ኢልካ ጠጠው በል ወይከኣ ኮፍ በል’ሞ ናብ ኣዒንቲ መጻምድቲኻ ረኣይ።
 • ስለምንታይ “ኣይፋል” ከምዝበልካ ግለጽ።
 • ኣድላዪ እንተኾይኑ፣ መልእኽትኻ ድገሞ።
 • ሕማቕ ዝገበርካ ኮይኑ ክስመዓካ የብሉን።
 • ክትፍጽሞም ዘይትኽእል መጽብዓታት ኣይትእቶ።
ንወዲ “ኣይፋል” እትብል ጓል።

“ኣይፋል” ምባል ከቢድ እዩ፣ ይኹን እምበር ንመጻምድትኺ ደረታትኪ ኣበይ ከምዝኾነ እትነግርሉ መንገዲ እዩ። ደረታትኪ ንመጻምድትኺ ብግልጺ ክትነግርዮ ኣለኪ። “አይፋል” ብመጻምድትኺ ተቐባልነት ክረክብ እንተዘይክኢሉ፣ ሞያዊ ደገፍ ድለዪ ወይከኣ ንመቕርብኪ ኣማኽሪ።

መጻምድትኺ ከይፍለየኪ ክትፈርሒ ትኽእሊ። መጻምድትኺ ንስኺ ዘይትደልዪዮም ነገራት ክትገብሪ እናገደደኪዝቕጽል/እንተኾይኑ፣ እዚ መጻምድቲ ንዓኺ ዝኸውን ድዩ ኣይኮነን ወስኒ።

ወሲባዊ መዝማዚ ባህሪ

ብሓይሊ ወይ ብምፍርራሕ ገለ ነገር ክትገብሪ እንድሕር ተገዲድኪ፣ እዚ ኣስገዳድነት ይበሃል። ኣስገዳድነት ክህሉ እንከሎ፣ ደረታትኪ ኣይተኸብሩን ማለት እዩ። ገለ ዓይነታት ወሲብ (ንኣብነት: ስጋዊ-ርክብ፣ ምስዕዓም፣ ምትንኻፍ፣ ወሲባዊ ርእይቶታት፣ ሽርሙጥና)ክትገብሪ ብሓይሊ እንድሕር ተገዲድኪ፣ እዚ ወሲባዊ መዝማዚ ባህሪ ወይ ወሲባዊ ምዝመዛ ይበሃል።

ናይ ሓድሕድኩም ደረታት ምኽባር ኣገዳሲ እዩ። ምዝመዛ ስነ-ኣእምሮኣዊን ናይ ጥዕናን ጸገማት ከስዕብ ይኽእል እዩ። ብተወሳኺ፣ ወሲባዊ መዝማዚ ባህሪን ካልኦት ኣብ ልዕሊ መጻምድቲ ዝፍጸሙ መጥቃዕቲታትን ብሕጊ ክልኩላት እዮም።

መጻምድትኺ ወሲብ ንኽትገብሩ ከተእምንዮ ዝኸብደኪ እንተኾይኑ፣ ብዛዕባ እዚ ክልቴኹም ብሓባር ክትዛተዩሉ ፈትኑ። ወሲብ ካብ ስጋዊ-ርክብ ንላዕሊ እዩ። ኣብ መንጎኹም ኣካላዊ ምቅርራብ ምህላዉ እውን ንዕርክነትኩም ማዕረ ኣገዳስነት ኣለዎ

ወሲባዊ ምዝመዛ ካብ ዕርክነት ወጻኢ እውን ከጋጥም ይኽእል እዩ፣ ንኣብነት ኣብ መንጎ ኣዝማድ፣ እትፋለጦ ሰብ ከምኡድማ ናይ ቀደም-መጻምድቲታት።

ሓገዝ ምድላይ

ወሲባዊ መዝማዚ ባህሪ ወይከኣ ካልእ ናይ መጻምድቲ መጥቃዕቲ እንድሕር ኣጋጢሙኪ፣ ሓገዝ ድለዪ:

 • ንእትኣምኖ ሰብ ኣማኽሪ።
 • ንናይ ጥዕና ሞያዊ ኣማኽሪ። ሕማቕ ዝበርኪ ኮይኑ ኣይሰማዕኺ ከምኡድማ ኣይትሕፈሪ። ኣብ ብዙሓት ሰባት ዘጋጥም ነገር እዩ።

ወሲባዊ መዝማዚ ባህሪ ወይከኣ ካልእ ዓይነት ናይ መጻምድቲ መጥቃዕቲ ዘብጸሐልኪ ሰብ ከተቃልዒ እንተደሊኺ ንፖሊስ ኣፍልጢ።

Uw grenzen geven aan wat voor u wel en niet aanvaardbaar is in een relatie of in een contact met iemand buiten uw relatie. Als iemand uw grenzen overschrijdt, getuigt dit van weinig respect. Uw integriteit kan hierdoor worden aangetast.

Het kan om heel wat verschillende situaties gaan. Bijvoorbeeld:

Iemands grenzen worden overschreden wanneer hij/zij niet akkoord gaat met wat er gebeurt en de manier waarop het gebeurt.

Om elkaars grenzen in een relatie te respecteren, moeten beide partners:

 • akkoord gaan met wat er gebeurt;
 • ervoor zorgen dat zij geen druk uitoefenen of voelen;
 • gelijke partners zijn (de ene mag geen macht uitoefenen over de andere).
Een man en een vrouw stemmen beiden in om seks te hebben.

Nee zeggen

Als u het gevoel heeft dat uw grenzen overschreden worden, zeg dan 'nee'. Uw partner moet uw keuze respecteren. Praat met uw partner over wat u wilt en hoe u zich voelt:

 • Wees erg duidelijk.
 • Sta of zit rechtop en kijk uw partner in de ogen.
 • Leg uit waarom u 'nee' zegt.
 • Herhaal indien nodig uw boodschap.
 • Voel u niet schuldig.
 • Maak geen beloften die u niet kunt houden.
Een meisje zegt nee tegen een jongen.

Nee zeggen is moeilijk, maar het is een manier om uw partner te vertellen wat uw grenzen zijn. Uw partner moet duidelijk weten wat uw grenzen zijn. Als uw partner geen nee aanvaardt, zoek professionele hulp of neem een goede vriend of vriendin in vertrouwen.

Misschien bent u bang om uw partner te verliezen. Als hij/zij u echter blijft dwingen om dingen te doen die u niet wilt, moet u erover nadenken of uw partner wel goed is voor u.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Wanneer iemand kracht of bedreigingen gebruikt om u iets te laten doen, wordt dit dwang genoemd. Wanneer er sprake is van dwang, worden uw grenzen niet gerespecteerd. Als u wordt gedwongen om bepaalde seksuele handelingen uit te voeren (bijvoorbeeld: geslachtsgemeenschap, zoenen, aanraken, seksuele opmerkingen, sekswerk), wordt dit seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik genoemd.

Het is belangrijk elkaars grenzen te respecteren. Misbruik kan tot psychologische problemen en gezondheidsproblemen leiden. Bovendien zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag en andere vormen van partnergeweld strafbaar.

Als u graag geslachtsgemeenschap wil hebben en uw partner niet, kunt u dit probleem samen bespreken. Seks is meer dan alleen maar geslachtsgemeenschap. Fysiek intiem zijn met elkaar is even belangrijk voor uw welzijn en relatie.

Seksueel misbruik kan zich ook buiten een relatie voordoen, bijvoorbeeld met verwanten, kennissen en ex-partners.

Hulp zoeken

Als u te maken krijgt met seksueel grensoverschrijdend gedrag of een andere vorm van partnergeweld, zoek dan hulp:

 • Praat erover met iemand die u vertrouwt.
 • Praat met een zorgverlener. Voel u niet schuldig of beschaamd. Dit overkomt meerdere mensen.

Neem contact op met de politie als u iemand officieel wilt beschuldigen van seksueel grensoverschrijdend gedrag of een andere vorm van partnergeweld.

ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ክንክን ጥዕና ናይ ምርካብ ዕድል

በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና
ብዛዕባ ዝኾነ ብግልጺ ክትዛረቦ ዘሕፍካ ኣርእስቲ ንበዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከተዘራርብ ትኽእል ኢኻ። ኣድላዪ እንኾይኑ፣ እቲ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ናብ ፍሉይ ናይ ጥዕና በዓልሞያ ክሰደካ ይኽእል እዩ። ግዝያዊ ዕቑባ ዝተውሃም ስደተኛታት ኣብ ምምሕዳር ከተማኦም ዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና እዮም ዝመርጹ። ኣብ ማእከል ሓተትቲ ዕቑባ ዝርከቡ ሓተትቲ ዕቑባ ኣብቲ ማእከል ዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከዘራርቡ ይኽእሉ እዮም።
Korrelatie
ብዛዕባ ውልቃዊ ኣርእስቲታት ማለት ብዛዕባ ርክባት፣ ስምዒታትካ ወይከኣ ወሲባውነት ክትዛረብ እንተደሊኻ፣ መንነትካ ሓቢእኻ ናብ Korrelatie ክትድውል፣ ብኦንላይን ክትገልጽ ወይድማ መልእኽቲ ክትልእኽ ትኽእል ኢኻ።
ህጹጽ ኣጋጣሚ
ህጹጽ ረድኤት ሕክምና እንድሕር ዘድልየካ ብ 112 ደውል።
112
Veilig Thuis ("ውሑስ ኣብ ገዛ")
Veilig Thuis (ውሑስ ኣብ ገዛ) ኣብ ገለ ዝምድና ወይከኣ ቤተሰብ ንዘጋጥም መጥቃዕቲ ዝምልከት ናጻ ሓበሬታን ማዕዳን ይህብ።
ነውራም መግሰስቲን ዓመጽን - ማእከል ጾታዊ መጥቃዕቲ
ጾታዊ መጥቃዕቲ እንድሕር ተፈጺሙኩም፣ ንማእከል ጾታዊ መጥቃዕቲ (Centrum Seksueel Geweld)ከተዘራርቡ ትኽእሉ። ኣብዚ ሕክምናዊን ስነ-ኣእምሮኣዊን ደገፍ ክትረኽቡ ትኽእሉ።
ነውራም መግሰስቲን ዓመጽን - ፈጻሚ ወሲባዊ መጥቃዕቲ
ጾታዊ መጥቃዕቲ እንድሕር ፈጺምካ፣ ካልኣይ ከምኡ ንኸይትገብር ንገዛእ-ርእስኻ ንምቁጽጻር ደገፍ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።
ናይ ጥዕና በዓልሞያ ርኸብ