ኣብ ኔዘርላንድስ ብዛዕባ ጥዕና ሓበሬታ እንተደሊኻ፣ናይ ጥዕና ጸገም እንተሃልዩካ ወይከኣ ህጹጽ ረድኤት ሕክምና እንድሕር ዘድልየካ፣ ደገፍ ክገብሩልካ ዝኽእሉ ብዙሓት ኣገልግሎታትን ሞያውያንን ኣለዉ

ናበይ ክትከይድ ከምዘለካ ኣበይ ትነብርን ናይ ዕቑባ ኩነታትካን እዩ ዝውስኖ። ኣብ ኔዘርላንድስ እንድሕር ሓሚምካ፣ ቅድሚ ኹሉ ንበዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ኢኻ ተማኽር። ካብቲ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ብተወሳኺ፣ ኣብ ኔዘርላንድስ፣ ንኣብነት ኣብ ሆስፒታላት ዝርከቡ ፍሉያት ሓካይም ኣለዉ። ብዛዕባ ሓደ ክፍሊ ሰውነት፣ ንኣብነት ብዛዕባ ልቢ ወይከኣ ሳንቡእ፣ ወይከኣ ብዛዕባ ሓደ ሕማም ዕምቆት ዘለዎ ፍልጠት ኣለዎም። ካብቶም ሰብሞያ ሓፈሻዊ ሕክምናን ኣብ ሆስፒታላት ዝርከቡ ሓኻይምን ብተወሳኺ፣ ናብ ናይ ስኒ ሓኪም፣ ናብ ናይ ዓይኒ ሓኪም፣ ናብ ፊዝዮቴራፒስት፣ መሕረሲት፣ ናይ ገዛ ሓኪም፣ ትካል ክንክን መናእሰይ፣ ወይከኣ ኣገልግሎት ጥዕና ሕብረተሰብ ምምሕዳር ከተማ (GGD)እውን ክትከይድ ትኽእል ኢኻ። ከም ግብራዊ ወይ ስነ-ኣእምሮኣዊ ደገም ዝኣመሰሉ ዘይሕክምናዊ ክንክናት ንምርካብ፣ ናብ ናይ ማሕበራዊ ስራሕ ትካላት ክትከይድ ትኽእል ኢኻ።

ናብ ሓኪም እትኸይድ ሰበይቲ

ነባሪት ማእከል ሓተትቲ ዕቑባ (AZC)

እቲ ማእከል ሓተትቲ ዕቑባ ኩነታት ዕቑባኦም ብዘየገድስ ኣብዚ ንዝርከቡ ኩሎም ሓተትቲ ዕቑባ ናይ ሕክምና ክንክን ይህብ። ኣብቲ ማእከል ሓተትቲ ዕቑባ፣ ንበዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና፣ መሕረሲት ወይከኣ ንሕክምና መንእሰያት ከማኽሩን ናብ ሆስፒታል ክለኣኹን ይኽእሉ እዮም። ሓተትቲ ዕቑባ ህዝቢ ደች ዝረኽቦ ሕክምናዊ ክንክን ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎም፣ ናጻ መድሕን ይወሃቦም ከምኡድማ ዋላሓንቲ ክኸፍሉ የብሎምን። ክሳዕ 18 ዓመት ኣብ ዘሎ ክሊ ዕድመ ንዝርከቡ ኣናእሽቶይ ሰባት፣ ሕክምና ስኒ እውን ብናጻ ይወሃቦም። ንዓበይቲ ድማ እንተበዚሑ 250 ይሮ ኣብ ዓመት ንሕክምና ስኒ ይኽፈለሎም።

ኩሎም ሕክምናዊ ጸገም ወይከኣ ሕቶ ዘለዎም ሓተትቲ ዕቑባ ኣብ እዋን ናይ ማዕዳ ሰዓታት ናብቲ ማእከል ክቕልቀሉ ይኽእሉ እዮም። እቲ ናይ መጀመርያ ማዕዳ መብዛሕትኡ ግዜ ተሓጋጋዚ ሓኪም እዩ ዝህበኩም። ብ ነርስ ወይ ብሓፈሻዊ ሕክምና በዓል ሞያ ክትረኣይ ዘድልየካ እንተኾይኑ እቲ ተሓጋጋዚ ሓኪም ክውስነልካ እዩ። እቲ ተሓጋጋዚ ሓኪም ቆጸራ ከትሕዘልካ እዩ። ናብ ሆስፒታል እውን ክትለኣኽ ትኽእል ኢኻ።

ናይ ነባራይ ፍቓድ እንድሕር ዘይብለይ እንታይ ክገብር ኣለኒ፧

ኩሎም ንልዕሊ ሰለስተ ኣዋርሕ ብዘይ ቅቡል ናይ ነባራይ ፍቓድ ኣብ ኔዘርላንድስ ዝጸንሑ ሰባት ኣብ “ዘይምዝጉባት” ይምደቡ። “ዘይምዝጉባት” ሰባት ንገዛእ-ርእሶም ናይ ክንክን ጥዕና ክፍሊታት መድሕን ከእትዉ ኣይኽእሉን፣ ይኹን እምበር ሕክምናዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ሕክምና ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎም።

ኣብ ምምሕዳር ከተማ ዝነብር (ዕቑባ ዝተፈቕደሎም ሰባት)

ሓደ ሓታቲ ዕቑባ ፍቓድ መንበሪ ምስተውሃቦ፣ ኣብ ደች/ወናኒ ኩነታት ተባሂሉ ይጽዋዕ። እቲ ሓተትቲ ዕቑባ ዝቕበል ማእከላይ ትካል (COA) ናብ ምምሕዳር ከተማ መዲቡካ ኣሎ። ናብ ምምሕዳር ከተማ ምስ ገዓዝካ ንመድሕን ጥዕና ክትምዝገብ ኣለካ። ኣብ ብዙሓት ምምሕዳራት ከተማ፣ እዚ ብእኩብ እዩ ዝውደብ። ድሕሪ እዚ፣ ኣብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ክትምዝገብ ትኽእል ኢኻ። ናይ ባዕልኻ ናይ መድሕን ብጽሒትን ካብ ናይ ጥዕና መድሕንካ ሕሊፊ ዝመጽእ ክፍሊትን (eigen risico) ባዕልኻ ትሽፍን፣ ሓላሓሊፉ ድማ ናይ ኣፋውስን ሕክምናን ወጻኢታት (eigen bijdrage) ብጽሒትካ ትሽፍን።

ሕክምናዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ሕክምና እንታይ እዩ፧

ሕክምናዊ ክንክን ናይ ምርካብ መሰል ንኹሎም ሰባት፣ ዋላ ነቶም ናይ ነባራይ ፍቓድ ዘይብሎም ሰባት መሰረታዊ መሰል እዩ። ሕክምናዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ሕክምና ናይ ምርካብ መሰል ኣብ ሕጊዝሰፈረ እዩ።

እቲ ሕክምናዊ ክንክን ኣገዳሲ ምዃኑን ዘይምዃኑ እቲ ሓኪም እዩ ዝውስኖ። ሕክምናዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ሕክምና ኣብ ሆስፒታል ህጹጽ ረድኤት ሕክምና ካብ እትረኽቦ ንላዕሊ እዩ። እዚ ኣብ ሆስፒታል ወይከኣ ካብ ሓኪም እትረኽቦ ፈዋሲ ከምኡድማ ተኸላኻሊ ሕክምና ክኸውን ይኽእል። ብመሰረቱ፣ ኣገዳሲን ግቡእን ሕክምና ዝሓዘ እዩ። እዚ ናይ መከላኸሊ ጥንሲ ወይከኣ ናይ ምንጻል ጥንሲ ማዕዳ ከጠቓልል ይኽእል።

ሓኪምን ካልእ በዓልሞያ ክንክን ጥዕናን ስትረትካ ናይ ምሕላውከምኡድማ and ብዛዕባኻ ዝሓዝዎ ሓበሬታን ብሚስጢር ናይ ምሓዝ ሕጋዊ ግቡእ ኣለዎም።

ናይ ክንክን ጥዕና ወጻኢታት ክትሽፍን ዘይትኽእል እንተኾንካ፣ እቲ ሓኪም ወይከዓ ኣቕራቢ ሕክምና እቶም ወጻኢታት ነቲ ቢሮ ማእከላይ ምሕደራ (CAK) ከፍልጥ እዩ። ገለ ሆስፒታላትን ቤት-መድሓኒታትን ምስ CAK ናይ ኮንትራት ውዕል ኣለና። ናበየናይ ሆስፒታልን ቤት-መድሓኒትን ክትከይድ ከምዘለካ ንበዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ሕተት።

ሕክምናዊ ኣገዳሲነት ዘለዎ ሕክምና ንምርካብ እንታይ ክገብር ኣለኒ፧

ብዘይ ናይ ነባራይ ፍቓድን ብዘይ ናይ ጥዕና መድሕንን ኣብ ኔዘርላንድስ ትነብር እንተሃሊኻ፣ ሕክምናዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ሕክምና ናይ ምርካብ መሰል ኣለካ። ህይወት ኣብ ሓደጋ ንዘየእትዉ ጸገማት ሕክምና ንምርካብ፣ ኣብቲ እትነብረሉ ከባቢ ምሸት ወይከኣ ቀዳመ-ሰንበት ካብ ናይ ስራሕ ሰዓት ወጻኢ ናይ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ኣገልግሎት (huisartsenpost) ንምርካብ ምስ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ተራኸብ። እቲ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ተወሳኺ ምርመራታት መታን ክግበረልካ ናብ ስፔሻሊስ ክልእኸካ ይኽእል እዩ። ነዚ ከኣ ናይ መወከሲ ደብዳበ ክትቅበል ኢኻ። ኣብ እዋን ሓደጋታትን ንህይወት ኣብ ሓደጋ ዘእትዉ ኩነታትን፣ ኣብቲ ሆስፒታል ናብ ዝርከብ ናይ ሓደጋን ህጹጽ ረድኤት ሕክምናን ዲፓርትመንት ክትከይድ ትኽእል ኢኻ። ሕድሕድ ሆስፒታል ከምዙ ዝበለ ዲፓርትመንት ኣለዎ፣ ናይ መወከሲ ደብዳበ ከኣ ኣየድልየካን። ኣምቡላንስ እንድሕር ዘድልየካ፣ ብናጻ መስመር 112 ክትድውል ትኽእል ኢኻ።

ናይ ነባራይ ፍቓድ እንተሃልዩኒ፣ እንታይ መሰላት ኣለኒ፧

ናይ ነባራይ ፍቓድ እንተሃልዩካሞ ገና ሕጂ እውን ኣብ ማእከል ሓተትቲ ዕቑባ ትነብር እንተሃሊኻ፣ ኣብቲ ማእከል ዝርከቡ ኣገልግሎታት ክንክን ጥዕና ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ።

ኣብቲ ምምሕዳር ከተማ ካብ ዝርከብ ማእከል ሓተትቲ ዕቑባ እንተግዒዝካሞ ኣብ ወሃቢ መድሕን ጥዕና እንድሕር ተመዝጊብካ፣ ናይ ጥዕና መድሕን ካርዲ ትቕበል። ካብኡ ንዳሓር፣ ኣብ ምምሕዳር ከተማኻ ዘሎ ክንክን ጥዕና ክትጥቀም ከምኡድማ ኣብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ክትምዝገብ ትኽእል ኢኻ።

እቲ በዓልሞያ ክንክን ጥዕና ቋንቋይ ዘይዛረብ እንተኾይኑኸ፧

ኣብ ማእከል ሓተትቲ ዕቑባ ኣብ እትጸንሐሉ እዋን፣ ምስ ሰብሞያ ክንክን ጥዕና ኣብ ዝህልወካ ርክባት ዝሕግዙኻ ተርጎምቲ ኣለዉ።

ዕቑባ እንድሕር ተፈቒዱልካ፣ ኣብ ምምሕዳር ከተማ ትነብር እንተሃሊኻሞ ናብ ሓኪም ወይ ሆስፒታል ኣብ እትኸደሉ እዋን ተርጓሚ እንተደሊኻ እንታይ ክትገብር ኣለካ፧ ኣብ ከምኡ ኣጋጣሚ፣ ነቲ ተርጓሚ ዝኽፈል ክፍሊት እቲ ኣቕራቢ ክንክን ጥዕና ይሽፍኖ። እዚ ንምግባር፣ እቲ ኣቕራቢ ክንክን ጥዕና (በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና፣ ሆስፒታል ወይከኣ ካልእ ኣቕራቢ ክንክን ጥዕና) ኩሉግዜ ምስ ተርጓሚ ወይከኣ ምስ ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ፍሉይ ምስንዳእ ኣለዎም። ከም መጠን ወናኒ ኩነታት ማዕዳ ወይከኣ ሕክምና ንምርካብ ናብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ክትከይድ እንከለኻ ብሌፎን ናይ ተርጓሚ ኣገልግሎት ናይ ምርካብ መሰል ኣለካ። ኣብቲ ምምሕዳር ከተማ ምስተመዝገብካ ክሳዕ 6 ወርሒ እትገብር እዚ መሰል ኣለካ። ክሳዕ 1 ጉንበት 2019 ሰብሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ንወነንቲ ኩነታት ንዝህቡዎ ናይ ማዕዳ ኣገልግሎት ብተሌፎን ናይ ተርጓሚ ኣገልግሎት ዝሓቱሉ ፍሉይ ምስንዳእ ኣለዎም።

ብዛዕባ እቲ ተርጓሚ እዞም ዝስዕቡ ምፍላጥካ ኣገዳሲ እዩ:

  • ሞያዊ ሚስጢራዊነት ናይ ምሕላው ግቡእ ኣለዎም;
  • ብቐዳማይ ወገን ክዛረበካ እዩ (“ኣነ”);
  • ዘይሻራዊ እዩ፣ ከምኡድማ እቲ ዝተባህለ ነገር ከይወሰኸ፣ ከይቀየረን ከየጉደለን ይትርጉም;
  • ንተሓካሚ ካብ ክፍሊት ናጻ እዩ ኣገልግሎት ዝህብ።
እቲ ናይ ክንክን ጥዕና በዓልሞያን እቲ ዓሚል ዝዘራረቡዎ ዝትርጉም ተርጓሚ

In Nederland zijn er heel wat diensten en professionals die u kunnen helpen wanneer u informatie nodig heeft over gezondheid, u een gezondheidsprobleem heeft of u zich in een noodsituatie bevindt. Waar u terecht kunt, hangt af van waar u verblijft en van uw verblijfsstatus. 

Als u ziek bent gaat u in Nederland altijd eerst naar de huisarts. Naast de huisarts zijn er in Nederland gespecialiseerde artsen, bijvoorbeeld in het ziekenhuis. Zij weten veel van één deel van het lichaam, bijvoorbeeld hart of longen, of van een bepaalde ziekte. Naast de huisartsen en de artsen in het ziekenhuis, kunt u in Nederland ook terecht bij een tandarts, opticien, fysiotherapeut, verloskundige, verpleegtehuis, instelling voor jeugdzorg of de GGD. Voor niet-medische zorg, zoals praktische of psychosociale hulp en ondersteuning kunt u terecht bij organisaties voor maatschappelijk werk. 

Een vrouw gaat naar een dokter

Verblijf in Asielzoekerscentrum (AZC)

Het AZC biedt medische zorg aan alle asielzoekers die in een opvangcentrum verblijven, ongeacht hun verblijfsstatus. Zij kunnen in het AZC naar de huisarts, verloskundige, jeugdgezondheidszorg en verwezen worden naar een ziekenhuis. Asielzoekers hebben recht op dezelfde medische zorg als Nederlanders, zijn hiervoor gratis verzekerd en hoeven niets te betalen. Ook veel tandheelkundige behandelingen worden voor jongeren tot 18 jaar vergoed. Voor volwassenen is deze vergoeding maximaal € 250 per jaar.

Alle asielzoekers kunnen met een medisch probleem of vraag terecht op het inloopspreekuur in de opvanglocatie. Het eerste gesprek is vaak met de praktijkassistent. De praktijkassistent kijkt of u langs een verpleegkundige of huisarts moet gaan. De praktijkassistent maakt dan een afspraak voor u. Het kan ook dat u doorverwezen wordt naar het ziekenhuis.

Verblijf in gemeenten (statushouders)

Zodra een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt, bent u een statushouder. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) koppelt u aan een gemeente. Na verhuizing naar de gemeente moet u zich in schrijven bij een zorgverzekering. In veel gemeenten is dit collectief geregeld. Daarna kan u zich aanmelden bij een huisarts. U betaalt zelf de premies en  het eigen risico, en soms ook eigen bijdragen in kosten medicijnen of behandeling.

Wat moet ik doen als ik geen verblijfsvergunning heb?

Iedereen die langer dan drie maanden in Nederland verblijft zonder een geldige verblijfsvergunning is ‘ongedocumenteerd’. Ongedocumenteerden kunnen zich niet verzekeren tegen ziektekosten, maar hebben wel recht op medisch noodzakelijke zorg. 

Wat is medisch noodzakelijke zorg?

Het recht op gezondheidszorg is een basisrecht voor iedereen, ook voor mensen zonder verblijfsvergunning. Het recht op ‘medisch noodzakelijke zorg’ ligt vast in de wet. Medisch noodzakelijke zorg is zorg die passend is zoals die in Nederland gegeven moet worden. Zo krijgen mensen zonder verblijfsvergunning  ook toegang tot gezondheidszorg.

Een dokter beslist of de medische hulp al dan niet noodzakelijk is. Medisch noodzakelijke zorg  is meer dan de zorg waarvoor u naar de spoedafdeling van een ziekenhuis zou gaan. Deze hulp kan zowel een behandeling als preventieve zorg zijn, in een ziekenhuis of bij een dokter. Het gaat in principe om noodzakelijke, en passende zorg. Dit kan ook een consultatie voor anticonceptie of een abortus zijn. 

De dokter en andere zorgverleners zijn wettelijk verplicht om uw privacy te respecteren en informatie over u vertrouwelijk te behandelen

Als u de kosten van de zorg niet kunt betalen, kan de dokter of zorgverlener het geld declareren bij het Centraal Administratie kantoor (CAK). Sommige ziekenhuizen en apotheken hebben ook contracten afgesloten met het CAK. Vraag aan uw huisarts naar welk specifiek ziekenhuis of welke apotheek u kunt gaan.

Wat moet ik doen om 'medisch noodzakelijke zorg' te krijgen?

Woont u in Nederland zonder geldige verblijfspapieren en zonder zorgverzekering, dan hebt u recht op medisch noodzakelijke zorg. Voor zorg die niet levensbedreigend is neemt u contact op met een huisarts of huisartsenpost (in de avond of het weekend) in uw eigen woongebied. Voor verdere onderzoeken kan de huisarts u verwijzen naar een specialist in het ziekenhuis. Hiervoor krijgt u dan een verwijsbrief mee.

In geval van ongelukken of levensbedreigende situaties kunt u naar een spoedeisende hulpafdeling van een ziekenhuis. Elk ziekenhuis heeft zo’n afdeling, een verwijsbrief is niet nodig. Als u een ambulance nodig heeft, bel dan gratis met 112.

Wat zijn mijn rechten als ik een verblijfsvergunning heb?

Als u een verblijfsvergunning heeft, maar nog wel in één van de AZC's verblijft, dan kunt u gebruik maken van de gezondheidszorg in de opvanglocatie. 

Wanneer u vanuit het AZC verhuist naar een gemeente, en u zich aangemeld heeft bij een zorgverzekeraar, ontvangt u een zorgpas. U  en kunt u dan gebruik maken van de zorg in uw gemeente, en zich bijvoorbeeld inschrijven bij een huisarts.

Wat als een zorgverlener mijn taal niet spreekt?

Tijdens het verblijf in het asielzoekerscentrum zijn tolken beschikbaar voor het contact met zorgverleners.

Wat kunt u doen als u statushouder bent en in de gemeente woont en een tolk nodig heeft bij een bezoek aan een huisarts of het ziekenhuis? De tolkenvergoeding wordt dan betaald door de zorginstelling. De zorginstelling (huisarts, het ziekenhuis of een andere zorgverleningsinstelling) heeft hiervoor meestal een speciale regeling voor met een tolk of vertaalcentrum.

Als statushouder hebt u recht op een telefonische tolk wanneer u voor een consult of behandeling bij de huisarts komt. Dit recht heeft u tot 6 maanden na het moment van inschrijven bij de gemeente. Tot 1 mei 2019 geldt er een speciale regeling waarmee huisartsen een telefonische tolkdienst kunnen aanvragen voor gesprekken met statushouders.

Het is belangrijk te weten dat de tolk:

  • gebonden is aan het beroepsgeheim;
  • in de eerste persoon ('ik') zal spreken;
  • neutraal is en alles vertaalt zonder informatie toe te voegen, te wijzigen of weg te laten;
  • gratis is voor de patiënt. 
Een tolk vertaalt wat de zorgverlener en de cliënt zeggen

ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ክንክን ጥዕና ናይ ምርካብ ዕድል

ካብ ናይ ስራሕ ሰዓት ወጻኢ ዝወሃብ ናይ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ኣገልግሎት
ናብቶም ካብ ናይ ስራሕ ሰዓት ወጻኢ ዝወሃብ ናይ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ኣገልግሎት (huisartsenpost) ምሸት ወይከኣ ቀዳመሰንበት ክትድውል ትኽእል ኢኻ። ህጹጽ ሕክምና እንድሕር ዘድልየካ ድማ ብኣካል ክትከይድ ትኽእል ኢኻ። “ህጹጽ” ክበሃል ዝኽእል እቲ ናይ ጥዕና ጸገምካ ክሳዕ እቲ ቀጻሊ ናይ ሓፈሻዊ ሕክምና በዓልሞያኻ ናይ ስራሕ መዓልቲ ክጸንሕ ዘይኽእል እንተኾይኑ እዩ። ምስ ደወልካ፣ ናብቶም ካብ ናይ ስራሕ ሰዓት ወጻኢ ዝወሃብ ናይ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ኣገልግሎት ክተከይድ ይግበኣካዶ ኣይግበኣካን ውሳነ ይግበር።
በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና
ብዛዕባ ዝኾነ ብግልጺ ክትዛረቦ ዘሕፍካ ኣርእስቲ ንበዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከተዘራርብ ትኽእል ኢኻ። ኣድላዪ እንኾይኑ፣ እቲ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ናብ ፍሉይ ናይ ጥዕና በዓልሞያ ክሰደካ ይኽእል እዩ። ግዝያዊ ዕቑባ ዝተውሃም ስደተኛታት ኣብ ምምሕዳር ከተማኦም ዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና እዮም ዝመርጹ። ኣብ ማእከል ሓተትቲ ዕቑባ ዝርከቡ ሓተትቲ ዕቑባ ኣብቲ ማእከል ዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከዘራርቡ ይኽእሉ እዮም።
Juridisch Loket (ናይ ሕጊ ደገፍ)
ብዛዕባ መሰላትካ ሕቶታት እንተለዉኻ፣ ካብ ዴስክ ደገፍ ሕጊ (juridisch loket) ናጻ (ናይ ተሌፎን) ማዕዳ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።
ናይ ጥዕና በዓልሞያ ርኸብ