ኣብ እዋን ወሲብ ሰብኣይን ሰበይትን ብዝተፈላለየ ደረጃታት ውትራንይሓልፉ። እቶም ደረጃታት ንኹሎም ሰባት ሓደዓይነት ኣይኮኑን፣ የግዳስ ኣብ ሕድሕድ ግዜ ዝተፈላለዩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም።

 • ድሌተ-ሩካቤ;
 • ውትራን;
 • ርውየተ-ወሲብ;
 • ርግኣት።
እተፈላለዩ ደረጃታት ውትራን ሰውነት ዘርኢ ስእላዊ መግለጺ: 1. ድሌተ-ሩካቤ፣ 2. ውትራን፣ 3. ርውየተ-ወሲብ፣ 4. ርግኣት

ድሌት

መጀመርያ ድሌተ-ሩካቤ ይሓድረካ። ወሲብ ምግባር ቃሕ ይብለካ።

ወሲባዊ ውትራን

ሰውትካ ምስተረሳሰነ፣ ካብኡ ውትራን ይስመዐካ:

ዝበለጸ እናተረሳሰንካ ክትከይድ እንከለኻ፣ ውትራን ሰውነትካ እናወሰኸ ይመጽእ።

ወሲባዊ ውትራን ኣብ ሰውነትካ ኣብ ዘጋጥም ነገራት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዝስመዓካን እትሓስቦን ነገራት እውን ዝተደረኸ እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊመጻምድትኻ ርህራሀ ክስመዓካ ከምኡድማ ብሓሳብካ ኣብ ወሲባዊ ሕልሚ ክትጥሕል ትኽእል።

ርውየተ-ወሲብ

ርውየተ ወሲብ ሰውነትካ ወሲባዊ ሓይሊ ክፍኑ እንከሎ ዝፍጠር ክስተት እዩ:

ሰብኣይን ሰበይቲን ኩሉግዜ ኣብ ርውየተ-ወሲብ ዘይክበጽሑ ይኽእሉ እዮም።

ርግኣት

ድሕሪ ርውየተ-ወሲብ፣ እቲ ውትራን ቀስ ብቐስ እናዘሓለ ይመጽእሞ ሰውነትካ ይረግእ/ይዝሕል።

Tijdens seks gaan mannen en vrouwen door verschillende fases van opwinding. De fases zijn niet bij iedereen precies hetzelfde en ze kunnen ook elke keer anders zijn.  

 • verlangen;
 • opwinding;
 • orgasme;
 • ontspanning.
Grafiek die de verschillende fases van opwinding van het lichaam toont: 1. verlangen, 2. opwinding, 3. orgasme, 4. ontspanning

Verlangen

Eerst voelt u seksueel verlangen. U heeft zin in seks. 

Opwinding

Als uw lichaam wordt gestimuleerd, dan kunt u opgewonden worden: 

Als u nog verder wordt gestimuleerd, neemt de opwinding in uw lichaam toe. 

Opwinding ontstaat niet alleen door wat in uw lichaam gebeurt, maar ook door wat u voelt en denkt. U kunt bijvoorbeeld meer opgewonden geraken door warme gevoelens voor uw partner of seksuele fantasieën in uw hoofd.

Orgasme

Het orgasme is de ontlading van seksuele energie in uw lichaam: 

 • De bekkenbodemspieren spannen zich op;
 • Mannen krijgen bij een orgasme vaak een zaadlozing. Sperma druppelt of spuit dan uit de penis.  
 • Sommige vrouwen krijgen bij een orgasme een dunne vaginale afscheiding, die lijkt op een zaadlozing.

Mannen en vrouwen hebben niet altijd een orgasme.

Ontspanning

Na het orgasme verdwijnt de opwinding langzaam uit uw lichaam en uw lichaam komt tot rust. 

ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ክንክን ጥዕና ናይ ምርካብ ዕድል

በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና
ብዛዕባ ዝኾነ ብግልጺ ክትዛረቦ ዘሕፍካ ኣርእስቲ ንበዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከተዘራርብ ትኽእል ኢኻ። ኣድላዪ እንኾይኑ፣ እቲ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ናብ ፍሉይ ናይ ጥዕና በዓልሞያ ክሰደካ ይኽእል እዩ። ግዝያዊ ዕቑባ ዝተውሃም ስደተኛታት ኣብ ምምሕዳር ከተማኦም ዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና እዮም ዝመርጹ። ኣብ ማእከል ሓተትቲ ዕቑባ ዝርከቡ ሓተትቲ ዕቑባ ኣብቲ ማእከል ዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከዘራርቡ ይኽእሉ እዮም።
በዓልሞያ ስነ-ወሲብ
ንወሲባዊ ጸገማት ዝምልከት ደገፍ ንምርካብ ናብ ናይ ወሲብ ሓኪም ክትከይድ ትኽእል ኢኻ። እዚ በቲ ስሩዕ ናይ ጥዕና መድሕን ፓኬጅ (basisverzekering) ኣይሽፈንን። ምናልባሽ ተወሳኺ መድሕን እንተሃልዩካ ክሽፈን ይኽእል።
ናይ ጥዕና በዓልሞያ ርኸብ