እትወት ናብ ርሕሚ

ስምዒቱ ዝተለዓዓለሰብኣይ መትሎኡ ክተርርይኽእል። እቲ መትሎ ብደም ይንፋሕ። ግዝፈቱ ይውስኽ ይተርርን ጠጠው ይብልን።

ስምዒታ ዝተለዓዓለ ሰበይቲ ርሕማ ይርሕስ። እዚ መትሎ ናብ ርሕሚ ንኸኣቱ ይሕግዝ።

እታ ኣደ ክትጠንስ እትኽእል እንድሕር:

ኣብቲ እዋን ንሱ ቆልዑት ክትወልዲ ድሌት እንድሕር ዘይብልኪ፣ መከላኸሊ ጥንሲ ተጠቐሚ

ሰብኣይን ሰበይቲን ስጋዊ-ርክብ እናገበሩ። እቲ ጠመተ መትሎ ናብ ርሕሚ ኣብ ምእታው እዩ።
ሰብኣይን ሰበይቲን ስጋዊ-ርክብ እናገበሩ። እቲ ጠመተ መትሎ ናብ ርሕሚ ኣብ ምእታው እዩ።
መትሎ ኣብ ውሽጢ ርሕሚ እናሃለወ ዘርኢ ዝርዝር።
መትሎ ኣብ ውሽጢ ርሕሚ እናሃለወ ዘርኢ ዝርዝር።
መትሎ ኣብ ውሽጢ ርሕሚ እናሃለወ ዘርኢ ዝርዝር። ናይ ዘርኢ ፈሳሲ ካብ መትሎ ወጺኡ ናብ ማህጸን ይኣቱ ኣሎ።
መትሎ ኣብ ውሽጢ ርሕሚ እናሃለወ ዘርኢ ዝርዝር። ናይ ዘርኢ ፈሳሲ ካብ መትሎ ወጺኡ ናብ ማህጸን ይኣቱ ኣሎ።

እትወት ናብ መሃንቱስ

ሰብኣይን ሰበይቲን፣ ወይከኣ 2 ሰብኡት፣ ብእትወት ናብ መሃንቱስ ወሲብ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም።

ሰበይቲ ብመሃንቱሳ ስጋዊ-ርክብ ብምግባራ ክትጠንስ ኣይትኽእልን። ይኹን እምበር፣ ናይ ዘርኢ ፈሳሲ ናብ ርሕሚ ከይኣቱ ግን ክትጥንቀቑ ኣለኩም።

ስጋዊ-ርክብ ንኣብነት: 2 ሰብኡት ብጎኖም ተገዲሞም እቲ ሓደ ብድሕሪ እቲ ካልእ ተገዲሙ።

ናይ ስጋዊ-ርክብ ምኽንያታት

ስጋዊ-ርክብ ንምግባር እተፈላለዩ ምኽንያታት ክህሉዉኻ ይኽእሉ፣ ንኣብነት በዞም ዝስዕቡ ምኽንያታት:

ስጋዊ-ርክብ ኣብ ናይ ወርሓዊ ጽግያት ግዜ

ገለ ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ናይ ወርሓዊ ጽግያት ግዜአን ስጋዊ-ርክብ ክገብራ ይደልያ፣ ገሌአን ከኣ ኣይደልያን። ጓል ኣንስተይቲ እንተድኣ ደልያ ኣብ ናይ ወርሓዊ ጽግያት ግዜኣ ስጋዊ-ርክብ ክትፍጽም ትኽእል እያ። ናይ ጽሬት ጸገማት ኣይፈጥርን።

ምልውዋጥ

ኩሉግዜ ኣብ ርውየተ-ወሲብ ምብጻሕ ናይ ግድን ኣይኮነን። ብዙሓት ሰባት ኩሉሻብ ኣይኮኑን ኣብ ርውየተ-ወሲብ ዝበጽሑ።

ስጋዊ-ርክብ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክትገብር ትኽእል ኢኻ: ተገዲምካ፣ ኮፍ ኢልካ፣ ጠጠው ኢልካ ወይከኣ ተኾርሚኻ።
ብዘይካ ርክብግብረ-ስጋ፣ ካልኦት ዓይነታት ወሲብ እውን ኣለዉ።

ብዛዕባ ድሌታትኩምን ስምዒታትኩምን ምስ መጻምድትኹም ተዘራረቡ። ብሓባር ኮንኩም ንኽልተኹም ጽቡቕ ወሲብ እንታይ ከምዝኾነ ክትውስኑ ትኽእሉ።

ስጋዊ-ርክብ ኣብነት 1: ሰብኣይ ብላዕሊ ሰበይቲ ብታሕቲ እታ ሰበይቲ ኣእጋራ ትዝርግሕ።
ስጋዊ-ርክብ ኣብነት 1: ሰብኣይ ብላዕሊ ሰበይቲ ብታሕቲ እታ ሰበይቲ ኣእጋራ ትዝርግሕ።
ስጋዊ-ርክብ ኣብነት 2: እታ ሰበይቲ ተጎንቢሓ። እቲ ሰብኣይ ብድሕሪታ ብኣብራኹ ተንበርኪኹ።
ስጋዊ-ርክብ ኣብነት 2: እታ ሰበይቲ ተጎንቢሓ። እቲ ሰብኣይ ብድሕሪታ ብኣብራኹ ተንበርኪኹ።
ስጋዊ-ርክብ ኣብነት 3: እቲ ሰብኣይ ጠጠው ኢሉ እታ ሰበይቲ ናብኡ ገጻ ጌራ ጠጠው ኢላ። እቲ ሰብኣይ ሓደ እግራ ብኢዱ ንላዕሊ ሓፍ ኣቢሉ ሒዙዋ።
ስጋዊ-ርክብ ኣብነት 3: እቲ ሰብኣይ ጠጠው ኢሉ እታ ሰበይቲ ናብኡ ገጻ ጌራ ጠጠው ኢላ። እቲ ሰብኣይ ሓደ እግራ ብኢዱ ንላዕሊ ሓፍ ኣቢሉ ሒዙዋ።
ስጋዊ-ርክብ ኣብነት 4: ሰብኣይን ሰበይቲን ብጎኖም ተገዲሞም፣ እቲ ሰብኣይ ብድሕሪ እታ ሰበይቲ ተገዲሙ ኣሎ።
ስጋዊ-ርክብ ኣብነት 4: ሰብኣይን ሰበይቲን ብጎኖም ተገዲሞም፣ እቲ ሰብኣይ ብድሕሪ እታ ሰበይቲ ተገዲሙ ኣሎ።
ስጋዊ-ርክብ ኣብነት 5: እታ ሰበይቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ሰብኣይ ኮፍ ኢላ።
ስጋዊ-ርክብ ኣብነት 5: እታ ሰበይቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ሰብኣይ ኮፍ ኢላ።

ምክልኻል ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽሲታትን ኤችኣይቪን

ኣብ እዋን ስጋዊ-ርክብ ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽስታት ከምኡድማ ኤችኣይቪ ክትተሓዝ ትኽእል ኢኻ። ንገዛእ-ርእስኻን ንመጻምድትኻን ንምክልኻል ኮንዶም ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ

እቲ ኮንዶም

Geslachtsgemeenschap is seks met penetratie van de vagina of anus door een stijve penis

Penetratie van de vagina

Een man die opgewonden is, kan een erectie krijgen. De penis zwelt op met bloed. Hij wordt groter en stijf en richt zich op. 

Een vrouw die opgewonden is, krijgt een natte vagina. Dit help de penis om in de vagina binnen te dringen. 

De vrouw kan zwanger worden als:

Als u op dit moment geen kinderwens heeft, gebruik anticonceptie.

Man en vrouw hebben geslachtsgemeenschap. De focus ligt op de penis die de vagina penetreert.
Man en vrouw hebben geslachtsgemeenschap. De focus ligt op de penis die de vagina penetreert.
Detail van de penis in de vagina inwendig gezien.
Detail van de penis in de vagina inwendig gezien.
Detail van de penis in de vagina inwendig gezien. Sperma verlaat de penis en gaat binnen in de baarmoeder.
Detail van de penis in de vagina inwendig gezien. Sperma verlaat de penis en gaat binnen in de baarmoeder.

Penetratie van de anus

Een man en een vrouw of 2 mannen kunnen seks hebben met penetratie van de anus. 

Een vrouw kan niet zwanger worden door penetratie van de anus. Zorg er wel voor dat er geen sperma in de vagina terechtkomt.

Geslachtsgemeenschap voorbeeld: 2 mannen liggen op hun zij. De ene ligt achter de andere.

Redenen voor geslachtsgemeenschap

U kunt geslachtsgemeenschap hebben om verschillende redenen, bijvoorbeeld omdat u:

  • kinderen wil (alleen bij penetratie van de vagina);
  • seksueel plezier wil;
  • liefde of andere gevoelens wil uitdrukken;
  • intimiteit wil ervaren;
  • wil ontspannen…

Geslachtsgemeenschap tijdens de menstruatie

Sommige vrouwen willen geslachtsgemeenschap hebben tijdens de menstruatie, andere niet. Een vrouw kan geslachtsgemeenschap hebben tijdens de menstruatie als ze dat wil. Dit is geen probleem voor een goede hygiëne.

Variatie

U hoeft niet altijd een orgasme te krijgen wanneer u seks heeft. Veel mensen krijgen niet altijd een orgasme. 

U kunt geslachtsgemeenschap hebben in verschillende houdingen: liggend, zittend, staand of gehurkt. 
Naast geslachtsgemeenschap zijn er nog andere manieren om seks te hebben.

Praat met uw partner over uw verlangens en gevoelens. Samen kunnen jullie bepalen wat goede seks is voor jullie allebei.  

Geslachtsgemeenschap voorbeeld 1: De man ligt op de vrouw. De vrouw spreidt haar benen.
Geslachtsgemeenschap voorbeeld 1: De man ligt op de vrouw. De vrouw spreidt haar benen.
Geslachtsgemeenschap voorbeeld 2: De vrouw zit op handen en knieën. De man zit op zijn knieën achter haar.
Geslachtsgemeenschap voorbeeld 2: De vrouw zit op handen en knieën. De man zit op zijn knieën achter haar.
Geslachtsgemeenschap voorbeeld 3: De man staat recht. De vrouw staat tegen hem aan. De man heft een van haar benen op.
Geslachtsgemeenschap voorbeeld 3: De man staat recht. De vrouw staat tegen hem aan. De man heft een van haar benen op.
Geslachtsgemeenschap voorbeeld 4: De man ligt op zijn zij achter de vrouw.
Geslachtsgemeenschap voorbeeld 4: De man ligt op zijn zij achter de vrouw.
Geslachtsgemeenschap voorbeeld 5: De vrouw zit op de man.
Geslachtsgemeenschap voorbeeld 5: De vrouw zit op de man.

Bescherming tegen soa's en hiv

U kunt soa’s en hiv krijgen via geslachtsgemeenschap. U kunt een condoom gebruiken om uzelf en uw partner te beschermen.

Een condoom

ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ክንክን ጥዕና ናይ ምርካብ ዕድል

በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና
ብዛዕባ ዝኾነ ብግልጺ ክትዛረቦ ዘሕፍካ ኣርእስቲ ንበዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከተዘራርብ ትኽእል ኢኻ። ኣድላዪ እንኾይኑ፣ እቲ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ናብ ፍሉይ ናይ ጥዕና በዓልሞያ ክሰደካ ይኽእል እዩ። ግዝያዊ ዕቑባ ዝተውሃም ስደተኛታት ኣብ ምምሕዳር ከተማኦም ዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና እዮም ዝመርጹ። ኣብ ማእከል ሓተትቲ ዕቑባ ዝርከቡ ሓተትቲ ዕቑባ ኣብቲ ማእከል ዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከዘራርቡ ይኽእሉ እዮም።
Sense.info
ትሕቲ 25 ዓመት ዝዕድሜኺ እንተኾንኪ፣ ብዛዕባ መከላኸሊ ጥንሲ፣ ወሲባዊነትን ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽስታትን ሕቶታት ን Sense ክትሓቲ ትኽእሊ ኢኺ። ብኢሜይል፣ ብተሌፎን፣ ብኦንላይን ወግዒ ወይከኣ ንናይ Sense ናይ ማዕዳ ሰዓታት ቆጸራ ብምሓዝን ከምኡ ክትገብሪ ትኽእሊ።
Korrelatie
ብዛዕባ ውልቃዊ ኣርእስቲታት ማለት ብዛዕባ ርክባት፣ ስምዒታትካ ወይከኣ ወሲባውነት ክትዛረብ እንተደሊኻ፣ መንነትካ ሓቢእኻ ናብ Korrelatie ክትድውል፣ ብኦንላይን ክትገልጽ ወይድማ መልእኽቲ ክትልእኽ ትኽእል ኢኻ።
ናይ ጥዕና በዓልሞያ ርኸብ