ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽሲታት ማለት ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፍ ረኽሲምስ ዘለዎ ሰብ ወሲባዊ ምትንኻፍ ብምግባር ዝመሓላለፉ ረኽሲታት እዮም። ብኻል መንገዲ እውን ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽሲታት ክትልከፍ ትኽእል ኢኻ

ብዙሓት ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽሲታት ኣለዉ። ገለ ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽሲታት መንቀሊኦም ባክተርያክኸውን እንከሎ፣ ካልኦት ከኣ ብቫይረስ ወይ ነፍሳትይመጹ። እቶም ምልክታት ወይከኣ ዝምርመሩሎምወይ ዝሕከሙሎም ሜላታት እውን ዝተፈላለዩ እዮም።

ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽሲታት ብቕጽበት ኣይድሕኑን። ናብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ወይከኣ ናብ ኣገልግሎት ጥዕና ሕብረተሰብ ምምሕዳር ከተማ (GGD) ብምኻድ ተሓከም

ባክተርያ ዘስዕቦም ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽሲታት

ገለ ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽሲታት መንቀሊኦም ባክተሪያ እዩ። እዚኦም ብቐሊሉ ብጸረ-ነፍሳት ይሕከሙ:

ቫይረስ ዘስዕቦም ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽሲታት

ካልኦት ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽሲታት ከኣ መንቀሊኦም ቫይረስ እዩ። መብዛሕትኦም ንምሕካሞም ኣዝዮም ከበድቲ ወይከኣ ፈጺሞም ክሕከሙ ዘይኽእሉ እዮም። መብዛሕትኡ ግዜ ምልክታቶም ጥራይ እዮም ክሕከሙ ዝኽእሉ:

ነፍሳት ዘስዕብዎም ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽሲታት

ገለ ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽሲታት ብነፍሳት እዮም ዝመጹ። እዞም ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽሲታት ብወሲባዊ ምትንኻፍ ወይከኣ ብቆርበታዊ ምትንኻፍ ይላብዑ።

ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽሲታት ምክልኻል

ኮንዶም ንገዛእ-ርእስኻን ንመጻምድትኻን ካብ ኤችኣይቪችላሚድያ ከምኡድማ ካብ ጅግልይከላኸለልካ። ብስጋዊ-ርክብ ብዝመሓላለፉ ረኽሲታት ናይ ምልካፍ ስግኣተ-ሓደጋኻ ይንክየልካ ። እዚኦም ነቶም ኣብ ቆርበትካ ወይከኣ ኣብ ናይ መጻምድትኻ ቆርበት ዘለዉ ቁስሊታትሕበጣት ወይከኣ ዕንፍራራት ኩሎግዜ ሙሉእ ብሙሉእ ክሽፍኑ ኣይኽእሉን። እዚ ማለት ካብ ስግኣተ-ሓደጋ ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽሲታት ሙሉብሙሉእ ናጻ ኣይኮንካን ማለት እዩ። ክታበታት እውን ካብ ገለ ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽሲታት ክከላኸሉልካ ይኽእሉ እዮም። ንኣብነት፣ ሄፓቲቲስ B።

ኮንዶም

ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፍ ረኽሲ ምሕካም

መብዛሕትኦም ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽሲታት ክሕከሙ ዝኽእሉ እዮም። ክፍወሱ ወይከኣ ምልክታቶም ክጠፍኡ ይኽእሉ እዮም። ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽሲታት እንድሕር ዘይተሓኪሞም ከቢድ ናይ ጥዕና ጸገም ከስዕቡ ይኽእሉ እዮም። ብወተሳኺ ናብ ካልኦት ሰባት እውን ከተተሓላልፍ ትኽእል ኢኻ።

ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፍ ረኽሲ ከምዝሓዘካ ከመይ ክትፈልጥ ትኽእል።

ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽሲታት መብዛሕትኡ ግዜ ንጹር ምልክታት የብሎምን። ኩሉግዜ ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፍ ረኽሲ ከምዘለካን ከምዘይብልካን ብዓይንኻ ርኢኻ ዘይክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ። ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፍ ረኽሲ ሒዙኒ ኣሎ ዝብል ጥርጣረ እንተሃልዩካ ናብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና፣ ኣገልግሎት ጥዕና ሕብረተሰብ ምምሕዳር ከተማ (GGD) ወይከኣ ናብቲ ኣብ ማእከል ሓተትቲ ዕቑባ ዘሎ ማእከል ጥዕና ክትከይድ ትኽእል ኢኻ። ክምርምሩኻ ይኽእሉ እዮም።

ርሕማዊ ረኽሲታት

ርሕማዊ ረኽሲ ኣብ ርሕሚ ዘጋጥም ረኽሲ ክኸውን እንከሎ ምስ ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፍ ረኽሲ ተመሳሳሊ ምልክታት ኣለዉዎ። ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፍ ረኽሲ ኣይኮነን። መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ረኽሲ ብወሲብ ኣይኮነን ዝሕዘኪ።

Soa’s zijn infecties die meestal worden overgedragen via seksueel contact met iemand die een soa heeft. Er zijn ook andere manieren waarop u een soa kunt krijgen.

Er zijn veel verschillende soa’s. Sommige soa's worden veroorzaakt door een bacterie, andere door een virus of parasiet. Ook de symptomen zijn anders, of de manier waarop ze worden getest of behandeld.

Soa’s verdwijnen niet vanzelf. Ga naar uw huisarts of GGD voor een behandeling.

Soa’s veroorzaakt door een bacterie

Sommige soa's worden veroorzaakt door een bacterie. Ze zijn gemakkelijk te behandelen met antibiotica:

Soa’s veroorzaakt door een virus

Andere soa's worden veroorzaakt door een virus. Ze zijn veel moeilijker of helemaal niet te behandelen. Vaak zijn alleen de symptomen te behandelen:

Soa’s veroorzaakt door een parasiet

Enkele soa's worden veroorzaakt door een parasiet. Deze soa's kunnen worden overgedragen door seksueel contact of enkel intiem huidcontact:

Bescherming tegen soa's

Een condoom beschermt u en uw partner tegen hivchlamydia en gonorroe. Het verkleint het risico op een besmetting met andere soa’s. Het bedekt niet altijd volledig de zwerenblaasjes en wratten op uw huid en die van uw partner. U loopt dan nog een risico op besmetting met een soa. Vaccins beschermen ook tegen sommige soa’s, zoals bijvoorbeeld Hepatitis B. 

Condoom

Behandeling van soa's

De meeste soa’s kunnen worden behandeld. Zij kunnen genezen of de symptomen kunnen verdwijnen. Soa’s kunnen ernstige gevolgen hebben voor uw gezondheid als ze niet worden behandeld. U kunt er ook anderen mee besmetten.

Hoe een soa herkennen?

Soa’s hebben dikwijls geen duidelijke symptomen. U ziet niet altijd dat u een soa heeft. Ga naar uw huisarts, GGD of gezondheidscentrum op of bij het AZC/COA locatie als u denkt dat u een soa heeft. Hij/zij kan u testen.

Vaginale infecties

Een vaginale infectie is een infectie van de vagina met symptomen die lijken op die van een soa. Het is geen soa. U krijgt de infectie vaak niet via seks.

Soa Aids Nederland heeft folders ontwikkeld in verschillende talen over condooms en soa. De folders zijn hier te downloaden. 

ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ክንክን ጥዕና ናይ ምርካብ ዕድል

በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና
ብዛዕባ ዝኾነ ብግልጺ ክትዛረቦ ዘሕፍካ ኣርእስቲ ንበዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከተዘራርብ ትኽእል ኢኻ። ኣድላዪ እንኾይኑ፣ እቲ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ናብ ፍሉይ ናይ ጥዕና በዓልሞያ ክሰደካ ይኽእል እዩ። ግዝያዊ ዕቑባ ዝተውሃም ስደተኛታት ኣብ ምምሕዳር ከተማኦም ዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና እዮም ዝመርጹ። ኣብ ማእከል ሓተትቲ ዕቑባ ዝርከቡ ሓተትቲ ዕቑባ ኣብቲ ማእከል ዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከዘራርቡ ይኽእሉ እዮም።
ብስጋዊ-ርክብ ብዝመሓላለፍ ረኽሲ ኤድስ ናይ ኔዘርላንድ(Soa Aids Nederland)
ብስጋዊ-ርክብ ብዝመሓላለፍ ረኽሲ ተጠቒዐ ኣለኹ ዝብል ጥርጣረ እንድሕር ኣለካ፣ ክትምርመር ኣለካ። ንኣገልግሎታት ምርመራን ክታበትን ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽስታት ዝምልከቱ ኣድራሻታት።
ናይ ጥዕና በዓልሞያ ርኸብ