ኣብ ሕድሕድ ወርሒ ኣስታት 6 ክትጠንስሎም እትኽእሊ መዓልቲታት ኣለዉ: ኣስታት 5 መዓልቲ ቅድሚ ጽፍዮ-እንቋቑሖ ከምኡድማ 1 መዓልቲ ድሕሪ ጽፍዩ-እንቋቑሖ። ክትጠንስሎም እትኽእሊ መዓልቲታት ንምፍላጥ፣ ቀጻሊ ጽፍዮ-እንቋቑሖኺ መዓስ ከምዝኾውን ምፍላጥ የድልየኪ። እዚ ንምትንባዩ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ።

ጽፍዮ እንቋቑሖ ዝፍጠረሉ መዓልቲ ምግባጥ

ናይ ረውሓዊ ጽግያት ዑደትኪ ኣብ ሕድሕድ ወርሒ ዝጸንሐሉ ንውሓት መዓልቲታት ማዕረ እንተኾይኑ፣ መዓልቲ ጽፍዮ እንቋቑሖ ምግባጥ ትኽእሊ ኢኺ። ጽፍዮ-እንቋቑሖ ካብቲ ቀጻሊ ናይ ወርሓዊ ጽግያት ግዜ (ናይ ሓድሽ ዑደት መጀመርያ) ቅድሚ 14 መዓልቲ እዩ ዝኽሰት።

ኣብነት 1 - ስሩዕ ዑደት 28 መዓልቲ: እቲ ጽፍዮ እንቋቑሖ ኣስታት ኣብ መበል 14 መዓልቲ ዑደትኪ ይኽሰት። ቅድሚ እቲ ጽፍዮ-እንቋቑሖ ቅድሚ ምኽሳቱ ንኣስታት 5 መዓልቲ ድሕሪ ምኽሳቱ ድማ ን 1 መዓልቲ ክትጠንሲ ትኽእሊ ኢኺ።
ኣብነት 1 - ስሩዕ ዑደት 28 መዓልቲ: እቲ ጽፍዮ እንቋቑሖ ኣስታት ኣብ መበል 14 መዓልቲ ዑደትኪ ይኽሰት። ቅድሚ እቲ ጽፍዮ-እንቋቑሖ ቅድሚ ምኽሳቱ ንኣስታት 5 መዓልቲ ድሕሪ ምኽሳቱ ድማ ን 1 መዓልቲ ክትጠንሲ ትኽእሊ ኢኺ።
ኣብነት 2 - ስሩዕ ዑደት 23 መዓልቲ: እቲ ጽፍዮ እንቋቑሖ ኣስታት ኣብ መበል 9 መዓልቲ ዑደትኪ ይኽሰት። ቅድሚ እቲ ጽፍዮ-እንቋቑሖ ቅድሚ ምኽሳቱ ንኣስታት 5 መዓልቲ ድሕሪ ምኽሳቱ ድማ ን 1 መዓልቲ ክትጠንሲ ትኽእሊ ኢኺ።
ኣብነት 2 - ስሩዕ ዑደት 23 መዓልቲ: እቲ ጽፍዮ እንቋቑሖ ኣስታት ኣብ መበል 9 መዓልቲ ዑደትኪ ይኽሰት። ቅድሚ እቲ ጽፍዮ-እንቋቑሖ ቅድሚ ምኽሳቱ ንኣስታት 5 መዓልቲ ድሕሪ ምኽሳቱ ድማ ን 1 መዓልቲ ክትጠንሲ ትኽእሊ ኢኺ።
ኣብነት 3 - ስሩዕ ዑደት 34 መዓልቲ: እቲ ጽፍዮ እንቋቑሖ ኣስታት ኣብ መበል 20 መዓልቲ ዑደትኪ ይኽሰት። ቅድሚ እቲ ጽፍዮ-እንቋቑሖ ቅድሚ ምኽሳቱ ንኣስታት 5 መዓልቲ ድሕሪ ምኽሳቱ ድማ ን 1 መዓልቲ ክትጠንሲ ትኽእሊ ኢኺ።
ኣብነት 3 - ስሩዕ ዑደት 34 መዓልቲ: እቲ ጽፍዮ እንቋቑሖ ኣስታት ኣብ መበል 20 መዓልቲ ዑደትኪ ይኽሰት። ቅድሚ እቲ ጽፍዮ-እንቋቑሖ ቅድሚ ምኽሳቱ ንኣስታት 5 መዓልቲ ድሕሪ ምኽሳቱ ድማ ን 1 መዓልቲ ክትጠንሲ ትኽእሊ ኢኺ።

ናይ ጽፍዮ-እንቋቑሖ ምልክታት

ዑደትኪ ኣብ ሕድሕድ ወርሒ ዘለዎ ንውሓት ግዜ ዝፈላለ እንተኾይኑ፣ ኣብ ቀጻሊ እዋን ጽፍዮ-እንቋቑሖኺ መዓስ ከምዝኽሰት ክትትንብዪ ኣይትኽእሊን። ኣብ እዋን ጽፍዮ-እንቋቑሖ ኣብ ሰውነትኪ ንዝፍጠሩ ምልክታት ጠመተ ግበሪ:

  • ካብ ርሕምኺ ኺዙሕ ፈሳሲ ትፍንዊ ። እቲ ፈሳሲ ቁሩብ ንእንቋቑሖ ዝመስል ጻዕዳን ፍሕሶኣዊን እዩ;
  • ሙቐት ሰውነትኪ ቁሩብ ይውስኽ;
  • እቲ ክሳድ ማህጸን ይብርኽን ኣብ ርሕሚ ክፍለጠኪ የጸግምን። ቁሩብ ይገፍሕን ይልስልስን።

ገለ ኣንስቲ ኣብ እዋን ጽፍዮ-እንቋቑሖ ሕማም ከብዲ (ናይ ጎሎ ቃንዛ) ይስመዐን።

መከላኸሊ ጥንሲ

ኣብቲ እዋን ንሱ ቆልዑት ክትወልዲ ድሌት እንድሕር ዘይብልኪ፣ መከላኸሊ ጥንሲ ተጠቐሚ

Elke maand zijn er ongeveer 6 dagen waarop u zwanger kunt worden; ongeveer 5 dagen voor en 1 dag na de eisprong. Om te weten wanneer u zwanger kunt worden, moet u weten wanneer uw volgende eisprong plaatsvindt. Het kan moeilijk zijn om dit te voorspellen.

Hoe kunt u de dag van de eisprong berekenen?

Als uw cyclus elke maand even lang duurt kunt u proberen te berekenen wanneer de eisprong plaatsvindt. Dat is ongeveer 14 dagen voor het begin van de volgende menstruatie (het begin van een nieuwe cyclus).

Voorbeeld 1 - regelmatige cyclus van 28 dagen: de eisprong zal plaatsvinden rond dag 14 van de cyclus. U kunt ongeveer 5 dagen voor en 1 dag na de eisprong zwanger worden.
Voorbeeld 1 - regelmatige cyclus van 28 dagen: de eisprong zal plaatsvinden rond dag 14 van de cyclus. U kunt ongeveer 5 dagen voor en 1 dag na de eisprong zwanger worden.
Voorbeeld 2 - regelmatige cyclus van 23 dagen: de eisprong zal plaatsvinden rond dag 9 van de cyclus. U kunt ongeveer 5 dagen voor en 1 dag na de eisprong zwanger worden.
Voorbeeld 2 - regelmatige cyclus van 23 dagen: de eisprong zal plaatsvinden rond dag 9 van de cyclus. U kunt ongeveer 5 dagen voor en 1 dag na de eisprong zwanger worden.
Voorbeeld 3 - regelmatige cyclus van 34 dagen: de eisprong zal plaatsvinden rond dag 20 van de cyclus. U kunt ongeveer 5 dagen voor en 1 dag na de eisprong zwanger worden.
Voorbeeld 3 - regelmatige cyclus van 34 dagen: de eisprong zal plaatsvinden rond dag 20 van de cyclus. U kunt ongeveer 5 dagen voor en 1 dag na de eisprong zwanger worden.

Symptomen van de eisprong

Als uw cyclus niet elke maand even lang duurt, kunt u niet voorspellen wanneer uw volgende eisprong plaatsvindt. Let in dat geval op enkele lichamelijke symptomen die voorkomen in de periode van de eisprong:

  • U heeft meer afscheiding uit de vagina. Die afscheiding lijkt op eiwit en is draderig;
  • Uw lichaamstemperatuur stijgt een beetje;
  • De baarmoedermond trekt licht naar boven en wordt minder goed voelbaar in de vagina. De baarmoedermond wordt een beetje breder en voelt zachter aan. 

Sommige vrouwen hebben een beetje pijn in de onderbuik (buikpijn) tijdens de eisprong. 

Anticonceptie

Gebruik anticonceptie als u nu geen kinderwens heeft. 

ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ክንክን ጥዕና ናይ ምርካብ ዕድል

በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና
ብዛዕባ ዝኾነ ብግልጺ ክትዛረቦ ዘሕፍካ ኣርእስቲ ንበዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከተዘራርብ ትኽእል ኢኻ። ኣድላዪ እንኾይኑ፣ እቲ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ናብ ፍሉይ ናይ ጥዕና በዓልሞያ ክሰደካ ይኽእል እዩ። ግዝያዊ ዕቑባ ዝተውሃም ስደተኛታት ኣብ ምምሕዳር ከተማኦም ዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና እዮም ዝመርጹ። ኣብ ማእከል ሓተትቲ ዕቑባ ዝርከቡ ሓተትቲ ዕቑባ ኣብቲ ማእከል ዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከዘራርቡ ይኽእሉ እዮም።
ናይ ጥዕና በዓልሞያ ርኸብ