ኩሎም ሰባት ዝተፈለየ ትጽቢታትን ትምንቲታትን ኣለዎም ከምኡድማ ሕድሕድርክባት ኣፈላላያት ኣለዎም። ይኹን እምበር ኣብ ሕድሕድ ርክብ ዘለዉ ኩሎም መጻምድቲ ስምዒታቶም፣ ትምኒታቶምን ሓሳባቶምን ክገልጹ ምኽኣሎም ኣገዳሲ እዩ። ዋላኳ ኣብ ርክባቶም ጸገማት እንተሃለዉ ወይከኣ ኣብ ናይ ወሲብ ህይወቶም ጸገማት እንተሃለዉ፣ ክዘራረቡ ክፍትኑ ኣለዎም።

መጻምድቲ እናተዘራረቡ

ንሓድሕድኩም እንታይ ትዘራረቡ

ንመጻምድትኺ እንታይ ከምዝስመዓኪ ምርኣይ ንሓድሕድኩም ምዝርራብ ክትጅምሩ ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ። ምስ መጻምድትኹም ብዛዕባ ብዙሕ ነገራት ክትዘራረቡ ትኽእሉ ኢኹም። ንኣብነት:

መጻምድቲ ኣብ ዓራቶም ብዛዕባ መከላኸሊ ጥንሲ እናተዘራረቡ።

ንሓድሕድኩም ከመይ ትዘራረቡ

ምስ መጻምድትኺ ብዛዕባ ወሲብ ወይከኣ ርክብ ክትዛረቢ እንተደሊኺ:

 • ክትዛረቢ እኹል ግዜ እትረኽብሉ ግዜ ምረጺ;
 • ንሓድሕድኩም ንዘይምንቕቓፍ ፈትኑ;
 • ዘይምርድዳእ ንምውጋድ ንጹር ሓሳብ ኣቕርቢ (ኣብ ዝርዝር ጠመተ ግበሪ);
 • ንመጻምድትኺ ክብሪ ሃቢ;
 • ብዛዕባ ናይ ባዕልኺ ስምዒታትን ትምኒታትን ከምኡድማ ንነገራት ዘለኪ ኣረዳድኣታትን ተዛረቢ።

ብዛዕባ ሚስጢራዊ ነገራት ምስ መሻርኽቲኻ ምዝራብ ከቢድ እዩ። ምስ መጻምድትኺ ምዝራብ ዝኸብደኪ እንተኾይኑ፣ ንካልእ እትኣምንዮ ሰብ ኣማኽሪ ወይከኣ ሞያዊ ደገፍ ሕተቲ።

Iedereen heeft verschillende verwachtingen en wensen, en elke relatie is anders. In elke relatie is het echter belangrijk dat beide partners hun gevoelens, wensen en gedachten kunnen uiten. Zelfs in geval van problemen in hun relatie of problemen in hun seksleven moeten partners nog steeds proberen te communiceren.

Een koppel dat praat

Waarover praten met elkaar?

Uw partner tonen hoe u zich voelt, kan een goed beginpunt van een gesprek zijn. Met uw partner kunt u over heel wat verschillende onderwerpen praten. Voorbeelden hiervan zijn:

 • uw dromen en plannen voor de toekomst;
 • activiteiten die u wilt doen;
 • dingen die u leuk vindt aan uw partner;
 • wel of niet kiezen voor kinderen;
 • uw wensen, fantasieën en gevoelens: wat u wel en niet leuk vindt in uw seksleven, technieken, jaloezie...;
 • uw frustraties en irritaties: wat u niet wilt in uw relatie, uw grenzen;
 • veilige seks: het gebruik van condooms en andere anticonceptiemiddelen.
Een koppel praat in bed over anticonceptie

Hoe met elkaar praten?

Als u met uw partner over seks of uw relatie praat:

 • Kies een moment waarop er voldoende tijd is om te praten.
 • Probeer elkaar niets te verwijten.
 • Blijf concreet (beschrijf details) om misverstanden te vermijden.
 • Toon respect voor uw partner.
 • Praat over uw eigen gevoelens en wensen, en over hoe u de dingen ziet.

Het is niet makkelijk om met uw partner over intieme onderwerpen te praten. Als het te moeilijk is voor u om met uw partner te praten, probeer dan te praten met iemand die u kunt vertrouwen of zoek professionele hulp.

ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ክንክን ጥዕና ናይ ምርካብ ዕድል

በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና
ብዛዕባ ዝኾነ ብግልጺ ክትዛረቦ ዘሕፍካ ኣርእስቲ ንበዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከተዘራርብ ትኽእል ኢኻ። ኣድላዪ እንኾይኑ፣ እቲ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ናብ ፍሉይ ናይ ጥዕና በዓልሞያ ክሰደካ ይኽእል እዩ። ግዝያዊ ዕቑባ ዝተውሃም ስደተኛታት ኣብ ምምሕዳር ከተማኦም ዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና እዮም ዝመርጹ። ኣብ ማእከል ሓተትቲ ዕቑባ ዝርከቡ ሓተትቲ ዕቑባ ኣብቲ ማእከል ዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከዘራርቡ ይኽእሉ እዮም።
Korrelatie
ብዛዕባ ውልቃዊ ኣርእስቲታት ማለት ብዛዕባ ርክባት፣ ስምዒታትካ ወይከኣ ወሲባውነት ክትዛረብ እንተደሊኻ፣ መንነትካ ሓቢእኻ ናብ Korrelatie ክትድውል፣ ብኦንላይን ክትገልጽ ወይድማ መልእኽቲ ክትልእኽ ትኽእል ኢኻ።
ናይ ጥዕና በዓልሞያ ርኸብ