ርሕማዊ ረኽሲ ኣብ ርሕሚ ዘጋጥም ረኽሲ ክኸውን እንከሎ ምስ ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፍ ረኽሲ ተመሳሳሊ ምልክታት ኣለዉዎ። ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፍ ረኽሲ ኣይኮነን። መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ረኽሲ ካብ ወሲብ ኣይኮነን ዝመጸካ።

እቲ ረኽሲ ብፋንገስ (ካንዲዳ) ወይከኣ ብባክተርያ (ባክተሪያል ቫጂኖሲስ) እዩ ዝመጽ።

መብዛሕትኦም ርሕማዊ ረኽሲታት ብልዕትኺ ብግቡእ ብምክንኻን ከትከላኸልዮም ትኽሊ ኢኺጸረ-ነፍሳትን ጭንቀትን እውን ርሕማዊ ረኽሲ ከስዕቡ ይኽእሉ እዮም። ብሓኪም ክእዝዘልኪ እንከሎ ጥራይ ኢኺ ጸረ-ነፍሳት ክትወስዲ ዘለኪ።

ካብዞም ዝስዕቡ ምልክታት ሓደ ወይ ካብ ሓደ ንላዕሊ እንተሃልዮምኺ ናይ ብልዕቲ ረኽሲ ክህልወኪ ይኽእል:

ናይ ብልዕቲ ረኽሲ ዘለኪ መሲሉ እንተተሰሚዑኪ፣ ንበዓልሞያሓፈሻዊ ሕክምና ኣዘራርቢ። ናይ ብልዕቲ ረኽሲ ብኸሊሉ ክፍወስ ይኽእል እዩ። እቲ ሓኪም ናይ መድሓኒት ወይከኣ ናይ ክሬም ትእዛዝ ክጽሕፈልኪ ይኽእል እዩ።

መጻምድትኺ እውን ክምርመርን ክሕክምን ዝግበኦ ከይኾን ንበዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ሕተቲ።

ምስ ሓኪም እትዘራረብ ሰበይቲ።

Een vaginale infectie is een infectie van de vagina met symptomen die lijken op die van een soa. Het is geen soa. U krijgt de infectie vaak niet door seks.

De infectie wordt veroorzaakt door een schimmel (candida) of door bacteriën (bacteriële vaginose).

De meeste vaginale infecties kunnen worden voorkomen door goede hygiëne van de vaginaAntibiotica en stress kunnen ook vaginale infecties veroorzaken. Neem alleen antibiotica wanneer voorgeschreven is door een arts. 

U zou een vaginale infectie kunnen hebben als u een of meer van de volgende symptomen heeft:

Als u denkt dat u een vaginale infectie heeft, praat erover met een huisarts. Een vaginale infectie kan gemakkelijk worden behandeld. De dokter bezorgt u een recept voor een medicijn of een crème.

Vraag aan de huisarts of uw partner ook moet worden getest en behandeld.

Vrouw praat met een dokter.

ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ክንክን ጥዕና ናይ ምርካብ ዕድል

በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና
ብዛዕባ ዝኾነ ብግልጺ ክትዛረቦ ዘሕፍካ ኣርእስቲ ንበዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከተዘራርብ ትኽእል ኢኻ። ኣድላዪ እንኾይኑ፣ እቲ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ናብ ፍሉይ ናይ ጥዕና በዓልሞያ ክሰደካ ይኽእል እዩ። ግዝያዊ ዕቑባ ዝተውሃም ስደተኛታት ኣብ ምምሕዳር ከተማኦም ዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና እዮም ዝመርጹ። ኣብ ማእከል ሓተትቲ ዕቑባ ዝርከቡ ሓተትቲ ዕቑባ ኣብቲ ማእከል ዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከዘራርቡ ይኽእሉ እዮም።
ናይ ጥዕና በዓልሞያ ርኸብ