ንዓኺን ንደረጃ ህይወትኪን ዝበለጸ ዝሰማመዓኪ ሜላ መከላኸሊ ጥንሲ ትመርጺ። እትጥቀምዮ ሜላ መከላኸሊ ጥንሲ ኣብ ከይዲ መዋእልኪ ክቀያየር ይኽእል እዩ። ሜላ መከላኸሊ ጥንሲ ክትመርጺ እንከለኺ እንታይ ዓይነታት ሜላ መከላኸሊ ጥንሲ ከምዘለዉ ነንገዛእ-ርእስኺ እንታይ ዓይነት ሕቶታት ክትሓቲ ከምዘለኪን ምፍላጥ ጽቡቕ እዩ። እቲ ምርጫ ናትኪ እዩ። ሓኪምኪ እውን ከማርጸኪ ይኽእል እዩ።

እቲ ዝበለጸ ምሳኺ ዝሳነይ ሜላ መከላኸሊ ጥንሲ ንምምራጽ፣ ንገዛእ-ርእስኺ እዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ሕተቲ:

 • ዕድመይ ክንደይ እዩ፧
  መንእሰያት ኣዋልድ ኣዝየን ጸገይቲ እየን። ኣድማዒ ሜላ ምምራጽ ኣገዳሲ እዩ።
 • ረሳዒት ድየ፧
  ስሩዕ መደብ ሰዓት ዘለዎ ስራሕ ኣለኒ ድዩ፧
  ሃርኮትኮት ዝበዝሖ ናብራ ድየ ዝመርሕ ዘለኹ፧
  ገለ ሜላታት መከላኸሊ ጥንሲ ክትጥቀሚ እንከለኺ ብተደጋጋሚ ምዝካር የድልየኪ።
 • መጻምድቲ ቀቀልጢፈ ይቐያይር ድየ
  መጻምድቲ ቀቀልጢፍኪ ትቐያይሪ እንተኾንኪ ንብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽሲታትናይ ምቅላዕ ስግኣተ-ሓደጋኺ ይውስኽ። ኽገዛእ-ርእስኺ ካብ ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽሲታት ተኸላኸሊ
 • ሓለሓሊፈ ድየ ስጋዊ-ርክብ ዝፍጽም፧
  You use a ኮንዶም, ናይ ደቂ-ኣነስትዮ ኮንዶም or diaphragm only at the moment you want to have ስጋዊ-ርክብ. ብተወሳኺ ህጹጽ መከላኸሊ ጥንሲ ከኒና (morning after pill) ኣብ ገዛኺ ምቕማጥኪ ኣረጋግጺ።
 • የትክኽ ድየ፧ ልዕሊ ዓቐን ክብደት ኣለኒ፧
  ሆርሞናት ዝሓዙ ገለ ሜላታት መከላኸሊ ጥንሲሽጋራ እናትከኽኪ ወይከኣ ልዕሊ ዓቐን ክብደት እናሃለወኪ ክጥቀምሎም እንከለኺ ኣብ ጥዕናኺ ጸገም ናይ ምፍጣር ዕድሎም ክብ ይብል።
 • ገንዘባዊ ኩነታተይ ኣጸጋሚ ድዩ፧
  ገለ ሜላታት መከላኸሊ ጥንሲ ካብ ካልኦት ብዝሓሰረ ዋጋ ይዕደጉ።
 • ሃይማኖተይ ብዛዕባ መከላኸሊ ጥንሲ ዝብሎ ገለ ነገር ኣሎዶ፣ እሞኸ እዚ ንዓይ ኣገዳሲ ድዩ፧
 • ብዛዕባ ዝጥቀሞ ሜላ መከላኸሊ ጥንሲ ንመጻምድተይ ወይ ቤተ-ሰበይ ከፍልጥዶ ይደሊ፧
  ገለ ሜላታት መከላኸሊ ጥንሲ ብዓይኒ ኣይረኣዩን።
 • ናይ ወርሓዊ ጽግያት ግዜታተይ (መድመይቲ) ክቕጽሉ ይደሊ ድየ፧ ስሩዕ ዑደት ክህልወኒዶ ክፎቱ ይኽእል፧
  ገለ ሜላታት መከላኸሊ ጥንሲ ዑደትኪ ስሩዕ ክኸውን ይሕግዙ። ካልኦት ሜላታት መከላኸሊ ጥንሲ ከኣ፣ ናይ ወርሓዊ ጽግያት ግዜኺ ከዛብዑልኪ ቀጽብቐስ ከኣ ከቋርጹ ይኽእሉ።
 • እቲ ሓኪም መከላኸሊ ጥንሲ መድሓኒተይ ወይከኣ መሳርሒዬ ክወግኣኒ ወይ ክስኮዓለይ እንከሎ ስኽፍ ይብለኒ ድዩ፧
  ኣብ ገለ ሜላታት መከላኸሊ ጥንሲ ናይ ሓኪም ደገፍ የድልየኪ፣ ኣብ ገሌኦም ድማ ኣየድልየክን።

ካብ ናይ ጥዕና ሞያዊ ማዕዳ ሕተቱ። ብተወሳኺ ብዛዕባ መከላኸሊ ጥንሲ ምስ መጻምድትኺ ተዛተዪ። ኣብ መከላኸሊ ጥንሲ ክልቲኦም መጻምድቲ ሓላፊነት ኣለዎም። ብሓባር ናብ ናይ ጥዕና ሞያዊ ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም።

ገለ ሜላ ንዓኺ እንተዘይሰሪሑልኪ፣ ክልእ ክትመርጺ ትኽእሊ ኢኺ። ንኣብነት: ሰውነትኪ ጽቡቕ ይስመዓኪ እንተዘይሃልዩ፣ ጎድናዊ ሳዕቤናት እንተሃልዮምዎ፣ መጻምድትኺ እንድሕር ዘይተስማዕሚዑሉ፣ ወይከኣ ኣዝዩ ክባር እንተኾይኑ።

U kunt een anticonceptiemiddel kiezen dat het best bij uw situatie en uw levensfase past. U kunt op een later moment in uw leven van anticonceptiemiddel veranderen. Het is daarom goed om te weten welke anticonceptiemiddelen er bestaan en welke vragen u zich kunt stellen bij het kiezen van een middel. U beslist welk middel u wil gebruiken. Uw dokter of verloskundige kan u ook helpen bij het maken van een keuze.

Om het anticonceptiemiddel te kiezen dat het best bij u past, kunt u zich deze vragen stellen:

 • Hoe oud ben ik?
  Jonge vrouwen zijn zeer vruchtbaar. Het is belangrijk om een betrouwbare methode te kiezen. 
 • Ben ik vergeetachtig?
  Heb ik een baan met onregelmatige uren?
  Heb ik een druk leven? 
  Aan sommige anticonceptiemiddelen moet u vaker denken dan aan andere. 
 • Wissel ik vaak van partner?
  Het risico op het krijgen van een soa is groter wanneer u vaak van partner wisselt. Bescherm u tegen soa’s.  
 • Heb ik af en toe geslachtsgemeenschap
  U kunt een condoomvrouwencondoom of pessarium gebruiken alleen op het moment dat u geslachtsgemeenschap wil hebben. Zorg dat u naast anticonceptie ook een noodpil (morning after pil) in huis heeft.
 • Rook ik? Ben ik te zwaar?
  Bij sommige anticonceptiemiddelen met hormonen zijn de risico’s voor de gezondheid groter dan bij andere wanneer u rookt of te zwaar bent. 
 • Is mijn financiële situatie moeilijk?
  Sommige anticonceptiemiddelen zijn goedkoper dan andere.
 • Zegt mijn geloof iets over anticonceptie en is dit belangrijk voor mij? 
 • Mag mijn partner weten dat ik anticonceptie gebruik? 
  Sommige anticonceptiemiddelen zijn niet zichtbaar.
 • Wil ik dat mijn menstruatie (bloeden) blijft terugkomen? Zou ik graag een regelmatige cyclus hebben?
  Sommige anticonceptiemiddelen zorgen voor een meer regelmatige cyclus. Met andere anticonceptiemiddelen kan uw menstruatie onregelmatig worden of zelfs na een tijdje helemaal stoppen.
 • Vind ik het vervelend dat de dokter een anticonceptiemiddel injecteert of in mijn lichaam aanbrengt?
  Voor sommige anticonceptiemiddelen heeft u de hulp van een dokter nodig, voor andere niet. 

Vraag advies aan een zorgverlener. Bespreek anticonceptie ook met uw partner. Beide partners zijn verantwoordelijk voor anticonceptie. U kunt samen naar een zorgverlener gaan.

Als een anticonceptiemiddel niet goed werkt voor u, kunt u een ander kiezen. Bijvoorbeeld wanneer u zich fysiek niet goed voelt, u bijwerkingen heeft, uw partner het niet goedkeurt, het te duur is,…

ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ክንክን ጥዕና ናይ ምርካብ ዕድል

በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና
ብዛዕባ ዝኾነ ብግልጺ ክትዛረቦ ዘሕፍካ ኣርእስቲ ንበዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከተዘራርብ ትኽእል ኢኻ። ኣድላዪ እንኾይኑ፣ እቲ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ናብ ፍሉይ ናይ ጥዕና በዓልሞያ ክሰደካ ይኽእል እዩ። ግዝያዊ ዕቑባ ዝተውሃም ስደተኛታት ኣብ ምምሕዳር ከተማኦም ዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና እዮም ዝመርጹ። ኣብ ማእከል ሓተትቲ ዕቑባ ዝርከቡ ሓተትቲ ዕቑባ ኣብቲ ማእከል ዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከዘራርቡ ይኽእሉ እዮም።
Sense.info
ትሕቲ 25 ዓመት ዝዕድሜኺ እንተኾንኪ፣ ብዛዕባ መከላኸሊ ጥንሲ፣ ወሲባዊነትን ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽስታትን ሕቶታት ን Sense ክትሓቲ ትኽእሊ ኢኺ። ብኢሜይል፣ ብተሌፎን፣ ብኦንላይን ወግዒ ወይከኣ ንናይ Sense ናይ ማዕዳ ሰዓታት ቆጸራ ብምሓዝን ከምኡ ክትገብሪ ትኽእሊ።
መሕረሲት
ጥንስቲ ምዃንኪ ምስፈለጥኪ ብቕልጡፍ ኣብ ከባቢኺ ናብ ዝርከብ/እትርከብ መሕረሲት ክትከዲ ኣለኪ። መሕረሲ/መሕረሲት ኣብ እዋን ጥንስኺ፣ ክትሓርሲ እንከለኺ ከምኡድማ ሕርስ ምሰበልኪ ኣብ ዘሎ ግዜ ደገፍን ማዕዳን ትህበኪ።
ናይ ማህጸን ሓኪም
ጥንስቲ እንኾንኪ’ሞ ሪፈር እንድሕር ተባሂልኪ፣ ናብ ናይ ማህጸን ሓኪም ትኸዲ። እታ መሕረሲት ወይከኣ እቲ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና መወከሲ ወይ ሪፈራል ይህቡኺ።
ናይ ጥዕና በዓልሞያ ርኸብ