ጥቕሚ ኮንዶም

ብመብዛሕትኦም ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽሲታት ናይ ምልካፍ ስግኣተ-ሓደጋኺ ክትንክዪ ትኽእሊ:

ኮንዶም

ንገዛእ-ርእስኻን ንመጻምድትኻን ካብ ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽስታትን ካብ ኤችኣይቪን ንምክልኻል ኮንዶም ተጠቐም። ኮንዶም ክትጥቀሚ እንድሕር ዘይደሊኺ፣ ብዛዕባ ምርመራ ናይ ብስጋዊ-ርክብ ዝሓላለፉ ረኽሲታት ከምኡድማ ብዛዕባ ምርመራ ኤችኣይቪ ምስ ናይ ጥዕና ክኢላ ተዘራረቢ

ብተወሳኺ ንስኻን መጻምድትኻን (ጽኑዕ ርክብ እንተሃልዮኩም እሞ) ከልቴኹም ብስጋዊ-ርክብ ናይ ዝመሓላለፉ ረኽሲታት ምርመራ ጌርኩም ናጻ እንተተባሂልኩም፣ ድሕሪኡ ክልቴኹም ምስ ካልኦት ሰባት ስጋዊ-ርክብ እንተዘይፈጺምኩም፣ ብስጋዊ-ርክብ ንዝመሓላለፉ ረኽሲታት ክትቃልዑ ኣይትኽእሉን። ንስኻ ወይ መጻምድትኻ ምስ ካልኦት ሰባት ስጋዊ-ርክብ ክትገብሩ እንከለኹም ኩሉግዜ ኮንዶም ተጠቐሙ።

ኮንዶም ዘይተደልየ ጥንሲ እውን ይከላኸል እዩ። ብተወሳኺ ካልኦት ሜላታት መከላኸሊ ጥንሲ እውን ኣለዉ

ካልኦት ሜላታት መከላኸሊ

ናይ ሄፓቲቲስ B ክታበት ተኸተቢ።
ናይ ሄፓቲቲስ B ክታበት ተኸተቢ።
ናይ ባዕልኺ መውግኢ ኣቕሓ ጥራይ ተጠቐሚ፣ ወይ ሓድሽ ተጠቐሚ።
ናይ ባዕልኺ መውግኢ ኣቕሓ ጥራይ ተጠቐሚ፣ ወይ ሓድሽ ተጠቐሚ።
ጥንስቲ እንተኾንኪሞ ብስጋዊ-ርክብ ዝሓላለፍ ረኽሲ እንድሕር ሃልዩኪ፣ ካብ ሓኪም ማዕዳ ሕተቲ።
ጥንስቲ እንተኾንኪሞ ብስጋዊ-ርክብ ዝሓላለፍ ረኽሲ እንድሕር ሃልዩኪ፣ ካብ ሓኪም ማዕዳ ሕተቲ።

ንመጻምድትኻን ንናይ ጥዕና ሞያዊን ምዝራብ

ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላፍ ረኽሲ እንድሕር ሃልዩካ ናብ ካልኦት ሰባት ከተሕልፍ ትሕእል ኢኻ። ንመጻምድቲኻ ንገር ሽዑ ክልቴኹም ናብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ወይከኣ ኣገልግሎት ጥዕና ሕብረተሰብ ምምሕዳር ከተማ (GGD) ኪዱ። ንመጻምድትኺ መጠንቀቕታ ብምሃብ ንገዛእ-ርእስኺ እውን ኢኺ ትከላኸሊ። እቲ ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፍ ረኽሲ እንድሕር ሓውዩ እሞ መጻምድትኹም ከይተሓከመ መሊስኩም ወሲብ እንተፈጺምኩም፣ እቲ መጻምድትኹም መሊሱ ከሕልፈልኹም ይኽእል እዩ።

ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፍ ረኽሲ ኣብ እትሕከሙሉ እዋን ወሲብ ኣይትግበሩ ወይከኣ ናብ መጻምድትኹ ናይ ምትሕልላፍ ስግኣተ-ሓደጋ ንምንካይ ኮንዶም ተጠቐሙ። ነቲ ናይ ሕጂ መጻምድትኺ ጥራይ ዘይኮነስ ንናይ ቀደም መጻምድትኺን ምሳኺ ወሲባዊ ምትንኻፍ ዝነበሮም ሰባትን እውን ኣጠንቅቕዮም። ንሳቶም እውን እቲ ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፍ ረኽሲ ክሕዞምን ከይፈለጡ ናብ መጻምድቶም (መጻምድቲታቶም) ከሕልፉን ይኽእሉ እዮም። ንናይ ወሲብ መጻምድቲታትኪ መጠንቀቕታ ብምሃብ፣ እቶም ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽሲታት ዝበለጸ ከይስፋሕፍሑ ትከላኸሊ።

ክንደይ ዝኣክል ግዜ ንድሕሪት ተመሊስኪ ንናይ ወሲብ መጻምድቲታትኪ ከተጠንቅቒ ከምዘለኪ ንሓኪምኪ ወይ ንነርስኪ ኣማኽሪ። ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፍ ረኽሲ ከምዘለኪ ነቶም ናይ ቀደም ወሲባዊ መጻምድቲታትኪ እንተደሊኺ መንነትኪ ሓቢእኪ ማለት ስምኪ ከይገለጽኪ (ብመርበብ ሓበሬታ) እውን ክትነግርዮም ትኽእሊ ኢኺ።

መጻምድቲ ይዘራረቡ።

Condoomgebruik

Voor de meeste soa’s kunt u het risico op besmetting verkleinen:

Condoom

Gebruik een condoom om uzelf en uw partner te beschermen tegen soa’s en hiv. Als jullie geen condoom willen gebruiken, praat met een zorgverlener over soa-testen en hiv-testen.

U bent ook beschermd tegen soa’s als u en uw vaste partner (vaste relatie) allebei negatief zijn getest op soa's en geen geslachtsgemeenschap hebben met anderen. Als u of uw partner geslachtsgemeenschap met anderen heeft, gebruik dan altijd een condoom.

Het condoom beschermt u ook tegen een ongeplande zwangerschap. Er bestaan nog andere anticonceptiemiddelen.

Andere manieren om u te beschermen

 

Laat u vaccineren tegen hepatitis B.
Laat u vaccineren tegen hepatitis B.
Gebruik alleen uw eigen of nieuw materiaal voor injecties.
Gebruik alleen uw eigen of nieuw materiaal voor injecties.
Als u zwanger bent en een soa heeft, vraag dan advies aan een dokter.
Als u zwanger bent en een soa heeft, vraag dan advies aan een dokter.

Praten met uw partner en een zorgverlener

Als u een soa heeft kunt u anderen daarmee besmetten. Praat erover met uw partner en spoor hem/haar om naar een dokter te gaan. 

Door uw huidige partner te waarschuwen beschermt u ook uzelf. Want als u genezen bent van uw soa en u heeft weer seks met uw partner die nog niet behandeld is, dan kan hij of zij u weer opnieuw infecteren.

Vrij niet tijdens de behandeling of gebruik een condoom om het risico op  infectie van uw partner te verminderen. 

Waarschuw niet alleen uw huidige sekspartners, maar ook uw ex-partners en andere sekscontacten. Zij kunnen de soa namelijk ook hebben en deze weer ongemerkt doorgeven aan hun partners. Door uw sekspartners te waarschuwen, helpt u verdere verspreiding van soa’s te voorkomen.

Overleg met de arts of verpleegkundige over welke periode u moet waarschuwen.

Als u niet zelf aan uw partner of ex-partners wilt vertellen dat u een soa heeft kunt u ook anoniem waarschuwen, zonder uw naam te noemen (via een website).

Koppel praat.

ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ክንክን ጥዕና ናይ ምርካብ ዕድል

በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና
ብዛዕባ ዝኾነ ብግልጺ ክትዛረቦ ዘሕፍካ ኣርእስቲ ንበዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከተዘራርብ ትኽእል ኢኻ። ኣድላዪ እንኾይኑ፣ እቲ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ናብ ፍሉይ ናይ ጥዕና በዓልሞያ ክሰደካ ይኽእል እዩ። ግዝያዊ ዕቑባ ዝተውሃም ስደተኛታት ኣብ ምምሕዳር ከተማኦም ዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና እዮም ዝመርጹ። ኣብ ማእከል ሓተትቲ ዕቑባ ዝርከቡ ሓተትቲ ዕቑባ ኣብቲ ማእከል ዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከዘራርቡ ይኽእሉ እዮም።
ብስጋዊ-ርክብ ብዝመሓላለፍ ረኽሲ ኤድስ ናይ ኔዘርላንድ(Soa Aids Nederland)
ብስጋዊ-ርክብ ብዝመሓላለፍ ረኽሲ ተጠቒዐ ኣለኹ ዝብል ጥርጣረ እንድሕር ኣለካ፣ ክትምርመር ኣለካ። ንኣገልግሎታት ምርመራን ክታበትን ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽስታት ዝምልከቱ ኣድራሻታት።
Sense.info
ትሕቲ 25 ዓመት ዝዕድሜኺ እንተኾንኪ፣ ብዛዕባ መከላኸሊ ጥንሲ፣ ወሲባዊነትን ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽስታትን ሕቶታት ን Sense ክትሓቲ ትኽእሊ ኢኺ። ብኢሜይል፣ ብተሌፎን፣ ብኦንላይን ወግዒ ወይከኣ ንናይ Sense ናይ ማዕዳ ሰዓታት ቆጸራ ብምሓዝን ከምኡ ክትገብሪ ትኽእሊ።
Jouw GGD - ናይ ምምሕዳር ከተማኹም ህዝባዊ ጥዕና ኣገልግሎት
ትሕቲ 25 ዓመት ዝዕድሜኻ እንተኾንካሞ ብዛዕባ ጥዕና፣ ወሲባዊነት፣ ሰውነትካ፣ ስምዒታትካ፣ ኣልኮል ወይ ዕጸፋርስ ሕቶታት እንተለዉኻ ሕቶኻ ብኢሜይል ወይከኣ ብኦንላይን ቻት ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።
ናይ ጥዕና በዓልሞያ ርኸብ