ብዙሓት ሰባት፣ መናእሰይ ይኹኑ ዓበይቲ፣ ኣብ መዋእል ዕድሚኦም ወሲባዊ ጸገማት የጋጥሙዎም እዮም። እዚ ንቡር እዩ።
መብዛሕትኦም ወሲባዊ ጸገማት ድሕሪ ሓጺር ግዜ ባዓልቶም ይጠፍኡ። መብዛሕትኡ ግዜ በዞም ዝስዑቡ ምኽንያታት ይመጹ:

ልሙዳት ወሲባዊ ጸገማት

ልሙዳት ወሲባዊ ጸገማት እዞም ዝስዕቡ እዮም:

ናይ ፖርኖግራፊ ወልፊ

ገለ ሰባት ናይ ፖርኖግራፊ ወልፊ ይሕዞም። ፖርኖግራፊ ምርኣይ ጸገም የብሉን፣ ግን ኣዝዩ ብዙሕን እናሻቡን ምርኣይ ጸገም ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ክዉንነት ዘይተደረኸ ወሲባዊ ትጽቢት ክፈጥረልካ ይኽእል። ብተወሳኺ ኣብ ማሕበራዊ ህይወትካ ጽዋ የሕድር ወይከኣ ኣብ ርክብካ ውጥረት ይፈጥር።

Veel mensen, jong en oud, krijgen tijdens hun leven met een seksueel probleem te maken. Dit is normaal.
De meeste seksuele problemen verdwijnen na een tijdje vanzelf. Ze worden dikwijls veroorzaakt door: 

Veelvoorkomende seksuele problemen

Veelvoorkomende seksuele problemen zijn:

Verslaafd aan pornografie

Sommige mensen raken verslaafd aan pornografie. Het is oké om naar pornografie te kijken, maar te veel en te vaak kan een probleem worden. U kunt onrealistische verwachtingen over seks krijgen. Het kan ook uw sociale leven beïnvloeden of spanningen in uw relatie veroorzaken. 

ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ክንክን ጥዕና ናይ ምርካብ ዕድል

በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና
ብዛዕባ ዝኾነ ብግልጺ ክትዛረቦ ዘሕፍካ ኣርእስቲ ንበዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከተዘራርብ ትኽእል ኢኻ። ኣድላዪ እንኾይኑ፣ እቲ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ናብ ፍሉይ ናይ ጥዕና በዓልሞያ ክሰደካ ይኽእል እዩ። ግዝያዊ ዕቑባ ዝተውሃም ስደተኛታት ኣብ ምምሕዳር ከተማኦም ዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና እዮም ዝመርጹ። ኣብ ማእከል ሓተትቲ ዕቑባ ዝርከቡ ሓተትቲ ዕቑባ ኣብቲ ማእከል ዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከዘራርቡ ይኽእሉ እዮም።
በዓልሞያ ስነ-ወሲብ
ንወሲባዊ ጸገማት ዝምልከት ደገፍ ንምርካብ ናብ ናይ ወሲብ ሓኪም ክትከይድ ትኽእል ኢኻ። እዚ በቲ ስሩዕ ናይ ጥዕና መድሕን ፓኬጅ (basisverzekering) ኣይሽፈንን። ምናልባሽ ተወሳኺ መድሕን እንተሃልዩካ ክሽፈን ይኽእል።
Korrelatie
ብዛዕባ ውልቃዊ ኣርእስቲታት ማለት ብዛዕባ ርክባት፣ ስምዒታትካ ወይከኣ ወሲባውነት ክትዛረብ እንተደሊኻ፣ መንነትካ ሓቢእኻ ናብ Korrelatie ክትድውል፣ ብኦንላይን ክትገልጽ ወይድማ መልእኽቲ ክትልእኽ ትኽእል ኢኻ።
ናይ ጥዕና በዓልሞያ ርኸብ