• እታ ናይ ኣደነት ተሓጋጋዚት ህርመት ልብኺ፣ ሙቐትኪ፣ ምፍሳስ ደምን ቁመት ማህጸንን ብዝምልከት ቀጻሊ ክትትል ክትገብረልኪ እያ
  • እቲ ክሳድ ማህጸን ይጨባበጥሞ ቀስብቐስ እናነኣሰ ይመጽእ። እዞም ምጭብባጣት ምቾት ዘይክህቡኺ ይኽእሉ።
  • እንድሕር ተሰፊኺ እውን ኮፍ ክትብሊ እንከለኺ ምቾት ዘይክስመዓኪ ይኽእል እዩ። ጽርየት ርሕምኺ ንምሕላውን ቃንዛ ንምንካይን መዓልታዊ ብማይ ተለቕለቕዮ።
  • እኹል ዕረፍቲ ውሰዲ።
  • ክሳዕ 6 ሰሙን ድሕሪ ሕርሲ ደም ይፈሰኪ። መጀመርያ እቲ ደም ብሩህ ቀይሕ እዩ። ድሕሪኡ ብናዊ ሕብሪ ይሕዝ። ድሕሪኡ ከኣ ብጫ ወይ ጻዕዳ ክኸውን ይኽእል። ናይቲ ደም መጠን እናነከየ ይመጽእ። ናይ ጽሬት ሽጎማነታት ብቐጻሊ ቀያይሪ።

ኣስታት 6 ሰሙን ድሕሪ ወሊድ፣ ወርሓዊ ጽግያትኪ ይምለስ። ንቆልዓኺ ጡብ እንድሕር ተጥቡዊ ኮንኪ፣ ካብዚ ዝነውሕ ግዜ ክወስደልኪ ይኽእል እዩ።

ኣብ እዋን ጥንሲ፣ እቶም ጭዋጋታት ግድግዳ ጎሎ ይዝርግሑ። ድሕሪ ወሊድ፣ እዞም ጭዋዳታት ናብ ንቡር ንኽምለሱ ስፖርታዊ ንጥፈት ምስራሕ የድሊ። ካብ መሕረሲትኪ ወይ ናይ ማህጸን ሓኪምኪ ማዕዳ ሕተቲ። ናብ ናይ ጎሎ ፊዝዮቴራፒስት ሪፈር ክትበሃሊ ትኽእሊ ኢኺ።

  • De kraamverzorgster controleert regelmatig uw hartslag, temperatuur, bloeddruk, bloedverlies en hoogte van de baarmoeder
  • De baarmoeder trekt samen en wordt geleidelijk kleiner. Deze samentrekkingen kunnen onaangenaam zijn.    
  • Als u hechtingen heeft, kunnen deze ongemakkelijk zijn wanneer u zit. Spoel uw vagina 2 keer per dag met stromend water om dit schoon te houden en de pijn te verzachten. 
  • Rust voldoende.
  • U verliest bloed tot 6 weken na de bevalling. Eerst is het bloed helderrood. Dan wordt het bruinig. Daarna kan het geel of wit worden. De hoeveelheid bloed wordt minder. Vervang regelmatig het maandverband.

Ongeveer 6 weken na de bevalling komt uw menstruatie weer op gang. Als u borstvoeding geeft, kan dit langer duren. 

Tijdens de zwangerschap rekken uw bekkenbodemspieren uit. Na de bevalling moet u deze spieren trainen zodat ze kunnen herstellen. Vraag advies aan uw verloskundige of gynaecoloog. U kan eventueel doorverwezen worden naar een bekkenbodemfysiotherapeut. 

ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ክንክን ጥዕና ናይ ምርካብ ዕድል

ናይ ድሕሪ ሕርሲ ክንክን
ድሕሪ ምሕራስኪ ኣብ ዘለዋ ናይ መጀመርታ መዓልቲታት ናይ ኣደነት ተሓጋጋዚት ኣብ ገዛኺ ደገፍ ትገብረልኪ። ንሳ ኣብ ምሕብሓብ ናጽላኺ ደገፍ ትገብረልኪ። ናይ ኣደነት ሓገዝ ክፍሊት በቲ ስሩዕ ናይ ጥዕና መድሕን ፓኬጅ (basisverzekering) ይሽፈን።
መሕረሲት
ጥንስቲ ምዃንኪ ምስፈለጥኪ ብቕልጡፍ ኣብ ከባቢኺ ናብ ዝርከብ/እትርከብ መሕረሲት ክትከዲ ኣለኪ። መሕረሲ/መሕረሲት ኣብ እዋን ጥንስኺ፣ ክትሓርሲ እንከለኺ ከምኡድማ ሕርስ ምሰበልኪ ኣብ ዘሎ ግዜ ደገፍን ማዕዳን ትህበኪ።
ናይ ማህጸን ሓኪም
ጥንስቲ እንኾንኪ’ሞ ሪፈር እንድሕር ተባሂልኪ፣ ናብ ናይ ማህጸን ሓኪም ትኸዲ። እታ መሕረሲት ወይከኣ እቲ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና መወከሲ ወይ ሪፈራል ይህቡኺ።
በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና
ብዛዕባ ዝኾነ ብግልጺ ክትዛረቦ ዘሕፍካ ኣርእስቲ ንበዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከተዘራርብ ትኽእል ኢኻ። ኣድላዪ እንኾይኑ፣ እቲ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ናብ ፍሉይ ናይ ጥዕና በዓልሞያ ክሰደካ ይኽእል እዩ። ግዝያዊ ዕቑባ ዝተውሃም ስደተኛታት ኣብ ምምሕዳር ከተማኦም ዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና እዮም ዝመርጹ። ኣብ ማእከል ሓተትቲ ዕቑባ ዝርከቡ ሓተትቲ ዕቑባ ኣብቲ ማእከል ዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከዘራርቡ ይኽእሉ እዮም።
ናይ ጥዕና በዓልሞያ ርኸብ