ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽሲታት

ዘይተሓከመ ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፍ ረኽሲ እንተሃልዩኪ ናብቲ ዕሸል ከተመሓላልፍዮ ትኽእሊ ኢኺ። እቲ ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፍ ረኽሲ እንድሕር ዘይተሓኪሙ ነቲ ዕሸል ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፍ ረኽሲ ከምዘለኪ እንተፈሊጥኪ፣ ንበዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምናኺ ወይከኣ ንመሕረሲትኪ ኣዘራርቢ። ንሳቶም/እቲ ዕሸል ንምክልኻል ክትወስድዮም ብዛዕባ ዝግብኡኺ ስጉምቲታት ክነግሩኺ እዮም።

ብዘይካ ሄፓቲቲስ B መብዛሕትኦም ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽሲታት ኣብ ልዕሊ እቲ ዕሸል ዋላሓንቲ ሓደጋ ብዘየስዕብ መንገዲ ኣብ እዋን ጥንሲ ክሕከሙ ይኽእሉ እዮም። ሄፓቲቲስ B ብዝምልከት ከኣ እቲ ቆልዓ ምስተወልደ ክኽተብ ኣለዎ።

ኣብተን ዝሓለፋ 3 ኣዋርሕ ናይ ጥንሲ ኣብ ርሕሚ ሀርፐስ እንድሕር ተፈጢሩ ኔሩ ነቲ ዕሸል ሓደገኛ እዩ። ብቕጽበት ምስ መሕረሲትኪ ወይከኣ ናይ ማህጸን ሓኪምኪ ተዘራረቢ።

ጥንስቲ ሰበይቲ ኩሉግዜ ናይ ብዙሓት ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽሲታት ምርመራ ይግበረላ እዩ። ናይ ሓደ እተነጸረ ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፍ ረኽሲ ምርመራ ክትገብሪ እንተደሊኺ፣ ንመሕረሲትኪ ወይ ንናይ ማህጸን ሓኪምኪ ክትሓቲ ኣለኪ።

ጥንስቲ ሰበይቲ ኩሉግዜ ናይ ብዙሓት ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽሲታት ምርመራ ይግበረላ እዩ። ናይ ሓደ እተነጸረ ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፍ ረኽሲ ምርመራ ክትገብሪ እንተደሊኺ፣ ንሓኪምኪ ክትሓቲ ኣለኪ።

ኤችኣይቪ

ኤችኣይቪ እናሃለወኪ፣ ጥዕናኦም ዝተሓለዉ ቆልዑት ክትወልዲ ትኽእሊ ኢኺ:

ኤችኣይቪ ዘለዋ ጥንስቲ ሰበይቲ ኣብ እዋን ጥንሲ መድሓኒት ክትወስድ ኣለዋ።
ኤችኣይቪ ዘለዋ ጥንስቲ ሰበይቲ ኣብ እዋን ጥንሲ መድሓኒት ክትወስድ ኣለዋ።
እቲ ቆልዓ ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ብመጥባሕቲ እዩ ዝውለድ።
እቲ ቆልዓ ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ብመጥባሕቲ እዩ ዝውለድ።
እቲ ህጻን ምስተወልደ መድሓኒት ይወሃቦ።
እቲ ህጻን ምስተወልደ መድሓኒት ይወሃቦ።
እታ ኣደ ነቲ ህጻን ጡብ ከተጥቡዎ ኣይትኽእልን። እቲ ጸባ ጡብ ኣደ እውን ኤችኣይቪ ኣለዎ።
እታ ኣደ ነቲ ህጻን ጡብ ከተጥቡዎ ኣይትኽእልን። እቲ ጸባ ጡብ ኣደ እውን ኤችኣይቪ ኣለዎ።
እታ ኣደ ነቲ ቆልዓኣ ጡጦ ትምግቦ።
እታ ኣደ ነቲ ቆልዓኣ ጡጦ ትምግቦ።

Soa's

U kunt de foetus met een soa besmetten als die niet wordt behandeld. Het kan gevaarlijk zijn voor de foetus als de soa niet wordt behandeld. Als u weet dat u een soa heeft, praat erover met uw huisarts, verloskundige of gynaecoloog. Hij/zij kan u helpen om de juiste stappen te zetten om de foetus te beschermen. 

Bijna alle soa’s kunnen worden behandeld tijdens de zwangerschap zonder gevaar voor de foetus, behalve hepatitis B. Bij hepatitis B krijgt de baby een vaccin na de geboorte. 

Herpes in de vagina in de laatste 3 maanden van de zwangerschap kan gevaarlijk zijn voor de foetus. Neem onmiddellijk contact op met uw verloskundige of gynaecoloog. 

Een zwangere vrouw wordt altijd getest op verschillende soa’s. Als u een test wil voor een specifieke soa, moet u dat aan uw verloskundige of gynaecoloog vragen.

Een zwangere vrouw wordt altijd getest op verschillende soa’s. Als u een test wil voor een specifieke soa, moet u dat aan uw dokter vragen.

Hiv

Als u hiv heeft, kunt u toch gezonde kinderen krijgen: 

Een zwangere vrouw met hiv moet medicijnen nemen tijdens de zwangerschap.
Een zwangere vrouw met hiv moet medicijnen nemen tijdens de zwangerschap.
De baby moet soms worden geboren met een keizersnede.
De baby moet soms worden geboren met een keizersnede.
De baby krijgt medicijnen na de geboorte.
De baby krijgt medicijnen na de geboorte.
De moeder mag geen borstvoeding geven. De moedermelk bevat het hiv-virus.
De moeder mag geen borstvoeding geven. De moedermelk bevat het hiv-virus.
De moeder geeft de baby flesvoeding.
De moeder geeft de baby flesvoeding.

ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ክንክን ጥዕና ናይ ምርካብ ዕድል

በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና
ብዛዕባ ዝኾነ ብግልጺ ክትዛረቦ ዘሕፍካ ኣርእስቲ ንበዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከተዘራርብ ትኽእል ኢኻ። ኣድላዪ እንኾይኑ፣ እቲ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ናብ ፍሉይ ናይ ጥዕና በዓልሞያ ክሰደካ ይኽእል እዩ። ግዝያዊ ዕቑባ ዝተውሃም ስደተኛታት ኣብ ምምሕዳር ከተማኦም ዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና እዮም ዝመርጹ። ኣብ ማእከል ሓተትቲ ዕቑባ ዝርከቡ ሓተትቲ ዕቑባ ኣብቲ ማእከል ዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከዘራርቡ ይኽእሉ እዮም።
ብስጋዊ-ርክብ ብዝመሓላለፍ ረኽሲ ኤድስ ናይ ኔዘርላንድ(Soa Aids Nederland)
ብስጋዊ-ርክብ ብዝመሓላለፍ ረኽሲ ተጠቒዐ ኣለኹ ዝብል ጥርጣረ እንድሕር ኣለካ፣ ክትምርመር ኣለካ። ንኣገልግሎታት ምርመራን ክታበትን ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽስታት ዝምልከቱ ኣድራሻታት።
Sense.info
ትሕቲ 25 ዓመት ዝዕድሜኺ እንተኾንኪ፣ ብዛዕባ መከላኸሊ ጥንሲ፣ ወሲባዊነትን ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽስታትን ሕቶታት ን Sense ክትሓቲ ትኽእሊ ኢኺ። ብኢሜይል፣ ብተሌፎን፣ ብኦንላይን ወግዒ ወይከኣ ንናይ Sense ናይ ማዕዳ ሰዓታት ቆጸራ ብምሓዝን ከምኡ ክትገብሪ ትኽእሊ።
መሕረሲት
ጥንስቲ ምዃንኪ ምስፈለጥኪ ብቕልጡፍ ኣብ ከባቢኺ ናብ ዝርከብ/እትርከብ መሕረሲት ክትከዲ ኣለኪ። መሕረሲ/መሕረሲት ኣብ እዋን ጥንስኺ፣ ክትሓርሲ እንከለኺ ከምኡድማ ሕርስ ምሰበልኪ ኣብ ዘሎ ግዜ ደገፍን ማዕዳን ትህበኪ።
ናይ ማህጸን ሓኪም
ጥንስቲ እንኾንኪ’ሞ ሪፈር እንድሕር ተባሂልኪ፣ ናብ ናይ ማህጸን ሓኪም ትኸዲ። እታ መሕረሲት ወይከኣ እቲ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና መወከሲ ወይ ሪፈራል ይህቡኺ።
ናይ ጥዕና በዓልሞያ ርኸብ