መጥባሕታዊ ሕርሲ ብወተሳኺ ብኸብዲ ምውላድ ተባሂሉ እውን ይጽዋዕ። ኣብ እዋን መጥባሕታዊ ሕርሲ፣ እቲ ሓኪም ናይታ ኣደ ከብዲ ቀዲዱ ነቲ ቆልዓ የውጽኦ።

ከብዲ ቀዲድካ ቆልዓ ክወጽእ ካብ ዝግበረሎም ኣውራ ምኽንያታት እዞም ዝስዕቡ እዮም:

 • ናይታ ኣደ ጎሎ ቆልዓ ንምውጻእ ኣዝዩ ዝንእስ እንተኾይኑ;
 • እቲ መዳሕንቲ ኣብ ቅድ ኣፍ ማህጸን (ክሳድ ማህጸን) እንተኾይኑ ዘሎ ወይከኣ እቲ መዳሕንቲ እንድሕር ላሕሊሑ;
 • ክፋል ናይቲ ዕትብቲ በቲ ክሳድ ማህጸን ጎሩ እንድሕሪ ወጺኡ;
 • ርእሲ ናይቲ ዕሸል ንቑልቁል ገጹ እንድሕር ዘይኮይኑ;
 • ልዕሊ 1 ህጻውንቲ ዝውለዱ እንተኾይኖም;
 • እታ ኣደ ወይከኣ እቲ ዕሸል ብተፈጥሮኣዊ መንገዲ ሕርሲ ክካየድ ዘየኽእል ሕማም እንተሃልዩዎም።
ቆልዓ ንምውጻእ ኣብ ከብዲ መጥባሕቲ ዝገብር ሓኪም።

ብኸብዲ ምውላድ: እቲ መጥባሕቲ

መደብ ዝተትሓዘሉ ወይከኣ ዝተሓስበሉ መጥባሕታዊ ሕርሲ ከምዚ ዝስዕብ እዩ ዝካየድ:

ንጉሆ ናብ ሆስፒታል ትኣትዊ። ናይ ግድን እንተነኣስ ን 6 ሰዓት ምግቢ ከይበላዕኪ ክትጸንሒ ኣለኪ (መግቢ ይኹን መስተ ከይወስደኪ)። ንመጥባሕቲ ትዳለዊ። ንኣብነት: ናይ መጥባሕቲ ጋዎን ትኽደኒ፣ መጋየጺታትኪ ተወግዲ ከምኡድማ መጸባበቒታትኪ ተልግሲ።

እቲ ሓኪም ብትሕቲ ሽምጢኺ መደንዘዚ ክወግኣኪ እዩ። እዚ ኣብ ታሕተዋይ ክፍሊ ሑቐ ዝውጋእ መርፍእ እዩ። እቲ መርፍእ ኮፍ ኢልኪ ወይ ተገዲምኪ ክትውግእዮ ትኽእሊ።

ሓኪም ነታ ጥንስቲ ኣደ ኣብ ታሕተዋይ ክፍሊ ሽምጣ መደምዘዚ እናወግኣ።

ክትሓርሲ እንከለኺ፣ መጻምድቲኺ ወይከኣ ካልእ ዝመረጽክዮ ሰብ ምሳኺ ክጸንሕ ይኽእል እዩ። እቲ ሓኪም ኣብ ከብድኺ ማለት ኣብ ልዕሊ ናይ ርሕሚ ጸጉርኺ ይጠብሐኪ። ፈጺሙ ቃንዛ ኣይስመዓኪን፣ ይኹን እምበር መጥባሕቲ እንተኻየደልኪ ምዃኑ ክስመዓኪ ይኽእል እዩ።

እቲ ሓኪም ቆልዓኺ የውጽኦ። ሙሉእ ከይዲ እቲ መጥባሕቲ ክሳዕ 1 ሰዓት ይውድእ።
ሽዕኡ እቲ ዕትብቲ ይቑረጽ።

ህጹጽ ምላሽ ዝጠልብ መጥባሕታዊ ሕርሲ እንተኾይኑ ዘድልየኪ:

 • ኣብ ክንዲ እቲ ብታሕተዋይ ክፋል ሑቐኺ (ውሱን) ዝወሃብ መደንዘዚ ሓፈሻዊ መደንዘዚ እዩ ዝወሃበኪ;
 • መደንዘዚ ምስተገብረልኪ መጻምድትኺ ጥራይ እዩ ምሳኺ ክኸውን ዝፍቀደሉ።

Een bevalling met een operatie wordt een keizersnede genoemd. Bij een keizersnede maakt de gynaecoloog een snee in de buik van de moeder om de baby geboren te laten worden. De snee bevindt zich boven het schaamhaar. 

De meest voorkomende redenen voor een keizersnede zijn:

 • Het bekken van de moeder is te smal om de baby door te laten;
 • De placenta ligt voor de ingang van de baarmoeder (baarmoedermond) of de placenta komt los;
 • Een stuk van de navelstreng is door de baarmoedermond naar buiten gekomen;
 • Het hoofdje van de baby ligt niet naar beneden; 
 • Meer dan 1 baby moet worden geboren;
 • De moeder of het kind heeft een ziekte die een natuurlijke bevalling onmogelijk maakt.
Dokter voert een keizersnede uit.

Keizersnede: de operatie

Een geplande keizersnede gebeurt als volgt: 

U wordt ’s ochtends opgenomen in het ziekenhuis. U moet minstens 6 uur nuchter zijn (geen eten of drinken). U maakt zich klaar voor de operatie. Bijvoorbeeld: u trekt een operatiehemd aan, doet uw juwelen af en verwijdert make-up.

De dokter geeft u epidurale verdoving. Dit is een injectie in de onderrug. U krijgt de verdoving terwijl u zit of ligt.

Dokter geeft een zwangere vrouw epidurale verdoving.

Tijdens de bevalling kan uw partner of iemand anders van uw keuze bij u blijven. De gynaecoloog maakt een snee in uw buik, boven uw schaamhaar. U voelt geen pijn, maar u voelt wel dat u wordt geopereerd.

De dokter haalt de baby naar buiten. De hele operatie duurt maximaal 1 uur. 
De navelstreng wordt daarna doorgeknipt.  

Bij een keizersnede in een noodsituatie:  

 • krijgt u vaker algemene verdoving in plaats van epidurale (lokale) verdoving;
 • mag uw partner aanwezig zijn wanneer de verdoving is gezet. 

ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ክንክን ጥዕና ናይ ምርካብ ዕድል

በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና
ብዛዕባ ዝኾነ ብግልጺ ክትዛረቦ ዘሕፍካ ኣርእስቲ ንበዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከተዘራርብ ትኽእል ኢኻ። ኣድላዪ እንኾይኑ፣ እቲ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ናብ ፍሉይ ናይ ጥዕና በዓልሞያ ክሰደካ ይኽእል እዩ። ግዝያዊ ዕቑባ ዝተውሃም ስደተኛታት ኣብ ምምሕዳር ከተማኦም ዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና እዮም ዝመርጹ። ኣብ ማእከል ሓተትቲ ዕቑባ ዝርከቡ ሓተትቲ ዕቑባ ኣብቲ ማእከል ዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከዘራርቡ ይኽእሉ እዮም።
መሕረሲት
ጥንስቲ ምዃንኪ ምስፈለጥኪ ብቕልጡፍ ኣብ ከባቢኺ ናብ ዝርከብ/እትርከብ መሕረሲት ክትከዲ ኣለኪ። መሕረሲ/መሕረሲት ኣብ እዋን ጥንስኺ፣ ክትሓርሲ እንከለኺ ከምኡድማ ሕርስ ምሰበልኪ ኣብ ዘሎ ግዜ ደገፍን ማዕዳን ትህበኪ።
ናይ ማህጸን ሓኪም
ጥንስቲ እንኾንኪ’ሞ ሪፈር እንድሕር ተባሂልኪ፣ ናብ ናይ ማህጸን ሓኪም ትኸዲ። እታ መሕረሲት ወይከኣ እቲ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና መወከሲ ወይ ሪፈራል ይህቡኺ።
ናይ ጥዕና በዓልሞያ ርኸብ