ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፍ ረኽሲ ሒዙኒ ዝብል ጥርጣረ እንተሃልዩካ፣ ካብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ወይከኣ ካብ ኣገልግሎት ጥዕና ሕብረተሰብ ምምሕዳር ከተማ (GGD) ደገፍ ሕተት። ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽሲታት ኣብ ጥዕናኻ ዘስዕብዎ ኣሉታዊ ጉድኣት ንምውጋድ ምሕካም የድሊግቡእ ሕክምና ንምርካብ ኣብቲ ማእከል ጥዕና ሓተትቲ ዕቑባ ንዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ/ ሕክምና ወይከኣ ናይ ጥዕና ሞያዊ ተዛረብ።

በቲ ሓኪም ዝነግረካ መሰረት ሕክምናኻ ተኸታተል። ዋላ እቶም ምልክታት ምስ ጠፍኡ እውን ሕክምናኻ ክትቅጽል ኣለካ።

እተፈላለዩ ዓይነታት ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽሲታት ኣለዉ። እዚኦም ኩሉግዜ ምልክታት ኣይረኣዩዎምን። ማዕዳ ንምርካብ ነቲ ኣብ ማእከል ጥዕና ሓተትቲ ዕቑባ ዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ወይ እቲ ናይ ጥዕና ሞያዊ ሕተቲ። ነፍሲ-ወከፍ ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፍ ረኽሲ ብዝተፈላለየ መንገዲ እዩ ዝሕከም።

ሰብኣይ ምስ ናይ ጥዕና ሞያዊ እናተዘራረበ።
ሰብኣይ ምስ ናይ ጥዕና ሞያዊ እናተዘራረበ።
በቲ ሓኪም ዝነግረካ መሰረት ሕክምናኻ ተኸታተል። ዋላ እቶም ምልክታት ምስ ጠፍኡ እውን ሕክምናኻ ክትቅጽል ኣለካ።
በቲ ሓኪም ዝነግረካ መሰረት ሕክምናኻ ተኸታተል። ዋላ እቶም ምልክታት ምስ ጠፍኡ እውን ሕክምናኻ ክትቅጽል ኣለካ።

ብባክተርያ ናይ ዝመጹ ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽሲታት ሕክምና

ብባክተርያ ዝመጹ ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽሲታት ነዞም ዝስዕቡ የጠቓልሉ:

ብባክተርያ ዝመጹ ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽሲታት ብጸረ-ነፍሳት ክሕከሙ ይኽእሉ። ናይ ሓኪም ትእዛዝ የድልየካ እዩ። ሽዑ እቶም ኣፋውስ ካብ ቤት-መድሓኒት ትዕድጎም

ኣብ እዋን ሕክምና፣ እቶም ምልክታት ክሳዕ ዘይጠፍኡ ስጋዊ-ርክብ ምግባር ኣቋርጽ ወይከኣ ኮንዶም ብምጥቃም እቲ ረኽሲ ናብ ካልእ ሰብ ከይሓልፍ ክትከላኸል ትኽእል።

ብቫይረስ ናይ ዝመጹ ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽሲታት ሕክምና

ብቫይረስ ዝመጹ ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽሲታት:

ገለ ብቫይረስ ዝመጹ ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽሲታት ክፍወሱ ኣይኽእሉን፣ ምልክታቶም ግን ክሕከሙ ይኽእሉ እዮም።

 • ሄፓቲቲስ B: እኹል ምርመራ ግበር። ኣድላዪ እንተኾይኑ፣ እቲ ሓኪም ኣፋውስ ክእዝዘልካ ይኽእል እዩ።
 • ሀርፕስ: ኣድላዪ እንተኾይኑ፣ እቲ ሓኪም ነቶም ሕበጣት መሕከሚ ዝኾኑ ኣፋውስ ክእዝዘልካ ይኽእል እዩ
 • ብልዕታዊ ጡብኣድጊታት: እቲ ሓኪም ናብቶም ጡብኣድጊታት ዝልከይ ክሬም ክዝዘልኪ ይኽእል እዩ። ኣድላዪ እንተኾይኑ፣ እቲ ሓኪም ነቶም ጡብኣድጊታት ብምቑራጽ ወይከኣ ብምድስካል ከወግዶም ይኽእል።

ብጽግዕተኛ ነፍሳት ናይ ዝመጹ ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽሲታት ሕክምና

ብጽግዕተኛ ነፍሳት ዝመጹ ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽሲታት:

ሽሕር:

 • እቲ ሓኪም ኣብ ቆርበት ሰውነትኪ ዝልከ ክሬም ክእዝዘልኪ ይኽእል እዩ።
 • ናይ ውሽጢ ክዳውንቲ፣ ፒጃማታት፣ ናይ ዓራት ኣንሶላን ሽጎማነን ኩሉመዓልቲ እንተወሓደ ብደረጃ ሙቐት 60°C ሕጸቢ።

ትራይኮሞንያሲስ:

 • ብጸረ-ነፍሳት ክሕከም ይኽእል።
 • ኣፋውስ ንምውሳድ ናይ ሓኪም ትእዛዝ የድልየካ።

ናይ ጸጉሪ ቁማል:

 • እቲ ሓኪም ቁማል ኣብ ዘለዎ ቆርበት ሰውነትኪ ዝልከ ክሬም ክእዝዘልኪ ይኽእል እዩ።
 • ናይ ውሽጢ ክዳውንቲ፣ ፒጃማታት፣ ናይ ዓራት ኣንሶላን ሽጎማነን ኩሉመዓልቲ እንተወሓደ ብደረጃ ሙቐት 60°C ሕጸቢ።

ምስ መጻምድትኻ ምዝርራብ

ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፍ ረኽሲ እንድሕር ሃልዩኪ፣ ንመጻምድትኺ ንገሪ። ገለ ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽሲታት እንድሕር ሃልዮምኺ፣ መጻምድትኺ እውን ክምርመርን ክሕካምን ኣለዎ።

ንመጻምድትኺ መጠንቀቕታ ብምሃብ ንገዛእ-ርእስኺ እውን ኢኺ ትከላኸሊ። እቲ ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፍ ረኽሲ እንድሕር ሓውዩ እሞ መጻምድትኹም ከይተሓከመ መሊስኩም ወሲብ እንተፈጺምኩም፣ እቲ መጻምድትኹም መሊሱ ከሕልፈልኹም ይኽእል እዩ።

ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፍ ረኽሲ ኣብ እትሕከሙሉ እዋን ወሲብ ኣይትግበሩ ወይከኣ ናብ መጻምድትኹ ናይ ምትሕልላፍ ስግኣተ-ሓደጋ ንምንካይ ኮንዶም ተጠቐሙ።

ነቲ ናይ ሕጂ መጻምድትኺ ጥራይ ዘይኮነስ ንናይ ቀደም መጻምድትኺን ምሳኺ ወሲባዊ ምትንኻፍ ዝነበሮም ሰባትን እውን ኣጠንቅቕዮም። ንሳቶም እውን እቲ ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፍ ረኽሲ ክሕዞምን ከይፈለጡ ናብ መጻምድቶም (መጻምድቲታቶም) ከሕልፉን ይኽእሉ እዮም። ንናይ ወሲብ መጻምድቲታትኪ መጠንቀቕታ ብምሃብ፣ እቶም ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽሲታት ዝበለጸ ከይስፋሕፍሑ ትከላኸሊ።

ክንደይ ዝኣክል ግዜ ንድሕሪት ተመሊስኪ ንናይ ወሲብ መጻምድቲታትኪ ከተጠንቅቒ ከምዘለኪ ንሓኪምኪ ወይ ንነርስኪ ኣማኽሪ። ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፍ ረኽሲ ከምዘለኪ ነቶም ናይ ቀደም ወሲባዊ መጻምድቲታትኪ እንተደሊኺ መንነትኪ ሓቢእኪ ማለት ስምኪ ከይገለጽኪ እውን ክትነግርዮም ትኽእሊ ኢኺ። እዚ ንምግባር፣ ነዚ መርበብ ሓበሬታ ክትውከሲ ትኽእሊ ኢኺ https://partnerwaarschuwing.nl/hoe-vertel-ik-het-mijn-ex-partner እዚ መርበብ ሓበሬታ ብቛንቋ ደች ጥራይ ዝተዳለወ እዩ።

ማዕዳ ንምርካብ ኣብቲ ኣገልግሎት ጥዕና ሕብረተሰብ ምምሕዳር ከተማ (GGD) ንዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ወይከኣ ነርስ ኣዘራርብ።

መጻምድቲ ይዘራረቡ።

Als u denkt dat u een soa heeft, vraag dan uw huisarts of GGD om hulp. Soa’s moeten altijd worden behandeld om negatieve effecten op uw gezondheid te voorkomen. Praat met uw huisarts of de GGD zorgverlener in het gezondheidscentrum op de COA locatie zodat hij/zij u de juiste behandeling kan geven.

Volg de behandeling zoals de dokter het heeft voorgeschreven. Ga verder met de behandeling, ook als de symptomen al weg zijn.

Er zijn verschillende soorten soa’s. Soa’s hebben niet altijd symptomen. Vraag uw huisarts, de GGD of de zorgverlener in het gezondheidscentrum op de COA locatie  om advies. De behandeling is voor elk type soa anders.

Man praat met een zorgverlener.
Man praat met een zorgverlener.
Volg de behandeling zoals de dokter het heeft voorgeschreven. Ga verder met de behandeling, ook als de symptomen al weg zijn.
Volg de behandeling zoals de dokter het heeft voorgeschreven. Ga verder met de behandeling, ook als de symptomen al weg zijn.

Behandeling van bacteriële soa's

Soa's verzoorzaakt door een bacterie zijn, onder andere:

Bacteriële soa's kunnen worden behandeld met antibiotica. U heeft een recept van de dokter nodig. Daarmee kunt u de medicijnen kopen bij de apotheek.

Tijdens de behandeling, vermijd seks wanneer u nog symptomen heeft of gebruik een condoom om het risico op besmetting van iemand anders te beperken.

Behandeling van virale soa's

Soa's verzoorzaakt door een virus zijn, onder andere:

Sommige virale soa’s zijn ongeneeslijk, maar de symptomen kunnen wel worden behandeld.

 • Hepatitis B: Rust goed. Indien nodig kan de dokter u medicijnen voorschrijven.
 • Herpes: Indien nodig schrijft de dokter u medicijnen voor waarmee u de blaasjes kunt behandelen.
 • Genitale wratten: De dokter kan u een crème voorschrijven die u op de wratten kunt aanbrengen. Indien nodig verwijdert de dokter de wratten door ze weg te snijden of ze te bevriezen.

Behandeling van parasitaire soa's

Soa's verzoorzaakt door een parasiet:

Schurft:

 • De dokter kan een crème voorschrijven om op uw huid aan te brengen. 
 • Was uw ondergoed, kleren, pyjama’s, lakens en handdoeken elke dag op minstens 60° C. 

Trichomonas:

 • Kan worden behandeld met antibiotica.
 • U heeft een recept van de dokter nodig om de medicijnen te kunnen kopen.

Schaamluizen: 

 • De dokter kan een crème voorschrijven die u kan aanbrengen op de zones waar u luizen heeft.
 • Was uw ondergoed, kleren, pyjama’s, lakens en handdoeken elke dag op minstens 60° C. 

Praten met uw partner

Heeft u een soa, praat erover met uw partner. Bij sommige soa’s moet uw partner ook getest en behandeld worden.
 

Door uw huidige partner te waarschuwen beschermt u ook uzelf. Want als u genezen bent van uw soa en u heeft weer seks met uw partner die nog niet behandeld is, dan kan hij of zij u weer opnieuw infecteren.

Vrij niet tijdens de behandeling of gebruik een condoom om het risico op besmetting van uw partner te verminderen. 

Waarschuw niet alleen uw huidige sekspartners, maar ook uw ex-partners en andere sekscontacten. Zij kunnen de soa namelijk ook hebben en deze weer ongemerkt doorgeven aan hun partners. Door uw sekspartners te waarschuwen, helpt u verdere verspreiding van soa’s te voorkomen.

Overleg met de arts of verpleegkundige over welke periode u moet waarschuwen.

Als u niet zelf aan uw partner of ex-partners wilt vertellen dat u een soa heeft kunt u ook anoniem waarschuwen, zonder uw naam te noemen. Dit gaat via een website. 

Koppel praat.

ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ክንክን ጥዕና ናይ ምርካብ ዕድል

በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና
ብዛዕባ ዝኾነ ብግልጺ ክትዛረቦ ዘሕፍካ ኣርእስቲ ንበዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከተዘራርብ ትኽእል ኢኻ። ኣድላዪ እንኾይኑ፣ እቲ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ናብ ፍሉይ ናይ ጥዕና በዓልሞያ ክሰደካ ይኽእል እዩ። ግዝያዊ ዕቑባ ዝተውሃም ስደተኛታት ኣብ ምምሕዳር ከተማኦም ዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና እዮም ዝመርጹ። ኣብ ማእከል ሓተትቲ ዕቑባ ዝርከቡ ሓተትቲ ዕቑባ ኣብቲ ማእከል ዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከዘራርቡ ይኽእሉ እዮም።
ብስጋዊ-ርክብ ብዝመሓላለፍ ረኽሲ ኤድስ ናይ ኔዘርላንድ(Soa Aids Nederland)
ብስጋዊ-ርክብ ብዝመሓላለፍ ረኽሲ ተጠቒዐ ኣለኹ ዝብል ጥርጣረ እንድሕር ኣለካ፣ ክትምርመር ኣለካ። ንኣገልግሎታት ምርመራን ክታበትን ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽስታት ዝምልከቱ ኣድራሻታት።
Sense.info
ትሕቲ 25 ዓመት ዝዕድሜኺ እንተኾንኪ፣ ብዛዕባ መከላኸሊ ጥንሲ፣ ወሲባዊነትን ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽስታትን ሕቶታት ን Sense ክትሓቲ ትኽእሊ ኢኺ። ብኢሜይል፣ ብተሌፎን፣ ብኦንላይን ወግዒ ወይከኣ ንናይ Sense ናይ ማዕዳ ሰዓታት ቆጸራ ብምሓዝን ከምኡ ክትገብሪ ትኽእሊ።
Jouw GGD - ናይ ምምሕዳር ከተማኹም ህዝባዊ ጥዕና ኣገልግሎት
ትሕቲ 25 ዓመት ዝዕድሜኻ እንተኾንካሞ ብዛዕባ ጥዕና፣ ወሲባዊነት፣ ሰውነትካ፣ ስምዒታትካ፣ ኣልኮል ወይ ዕጸፋርስ ሕቶታት እንተለዉኻ ሕቶኻ ብኢሜይል ወይከኣ ብኦንላይን ቻት ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።
ናይ ጥዕና በዓልሞያ ርኸብ