ሕክምናዊ ክንክን ንመብዛሕትኦም ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽሲታት ከሕውዮም ወይከኣ ንምልክታቶም ክሕክሙ ይኽሉ እዮም። ናይ ዘይተሓከመ ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፍ ረኽሲ ሳዕቤናት:

ምስ ሓኪም እትዘራረብ ሰበይቲ።

እንተዘይ ተሓኪምኪ፣ ናብመጻምድትኺ እውን ከተሕልፍዮ ትኽእሊ ኢኺ

ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፍ ረኽሲ ከምዘይብልኪ ርግጸኛ ክትኮኒ እንተደሊኺ ተመርመሪ።

ሕክምና ናይ ዝገበርክሉ ቅልጣፈ መንጽር፣ ናይ ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፍ ረኽሲ ሳዕቤናት ክብደቶም እናነከየ ይመጽእ። ብጋናኺ እንድሕር ተሓኪምኪ፣ መብዛሕትኦም ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽሲታት ክፍወሱ ወይከኣ ምልክታቶም ኣብ ሰውትኪ ነባራይ ጉድኣት ከየስዓቡ ክጠፍኡ ይኽእሉ እዮም

Medische behandeling kan de meeste soa’s genezen of de symptomen behandelen. Mogelijke gevolgen van een onbehandelde soa zijn: 

Vrouw praat met een dokter.

Als u niet wordt behandeld, kunt u uw partner besmetten.

Laat u testen als u zeker wilt weten dat u geen soa heeft.  

Hoe sneller de behandeling start, hoe minder ernstig de gevolgen zijn van een soa. Als u snel wordt behandeld, kunnen de meeste soa’s genezen of de symptomen kunnen verdwijnen, zonder blijvende gevolgen voor uw gezondheid.

ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ክንክን ጥዕና ናይ ምርካብ ዕድል

በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና
ብዛዕባ ዝኾነ ብግልጺ ክትዛረቦ ዘሕፍካ ኣርእስቲ ንበዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከተዘራርብ ትኽእል ኢኻ። ኣድላዪ እንኾይኑ፣ እቲ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ናብ ፍሉይ ናይ ጥዕና በዓልሞያ ክሰደካ ይኽእል እዩ። ግዝያዊ ዕቑባ ዝተውሃም ስደተኛታት ኣብ ምምሕዳር ከተማኦም ዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና እዮም ዝመርጹ። ኣብ ማእከል ሓተትቲ ዕቑባ ዝርከቡ ሓተትቲ ዕቑባ ኣብቲ ማእከል ዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከዘራርቡ ይኽእሉ እዮም።
ብስጋዊ-ርክብ ብዝመሓላለፍ ረኽሲ ኤድስ ናይ ኔዘርላንድ(Soa Aids Nederland)
ብስጋዊ-ርክብ ብዝመሓላለፍ ረኽሲ ተጠቒዐ ኣለኹ ዝብል ጥርጣረ እንድሕር ኣለካ፣ ክትምርመር ኣለካ። ንኣገልግሎታት ምርመራን ክታበትን ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽስታት ዝምልከቱ ኣድራሻታት።
Sense.info
ትሕቲ 25 ዓመት ዝዕድሜኺ እንተኾንኪ፣ ብዛዕባ መከላኸሊ ጥንሲ፣ ወሲባዊነትን ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽስታትን ሕቶታት ን Sense ክትሓቲ ትኽእሊ ኢኺ። ብኢሜይል፣ ብተሌፎን፣ ብኦንላይን ወግዒ ወይከኣ ንናይ Sense ናይ ማዕዳ ሰዓታት ቆጸራ ብምሓዝን ከምኡ ክትገብሪ ትኽእሊ።
Jouw GGD - ናይ ምምሕዳር ከተማኹም ህዝባዊ ጥዕና ኣገልግሎት
ትሕቲ 25 ዓመት ዝዕድሜኻ እንተኾንካሞ ብዛዕባ ጥዕና፣ ወሲባዊነት፣ ሰውነትካ፣ ስምዒታትካ፣ ኣልኮል ወይ ዕጸፋርስ ሕቶታት እንተለዉኻ ሕቶኻ ብኢሜይል ወይከኣ ብኦንላይን ቻት ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።
ናይ ጥዕና በዓልሞያ ርኸብ