ናይ ኤችኣይቪ ሕክምና

ኣፋውስካ ኩሉመዓለክቲ ብግቡእ እንድሕር ተወስድ ኮንካ፣ ንቡር ህይወት ክትመርሕን ክንዲቲ ኤችኣይቪ ዘይብሎም ሰባት ዝነብሩዎ ዕድመ ክትነብርን ትኽእል ኢኻ።

ኣፋውስካ እቲ ናይ ኤችኣይቪ ማዕዳ ወሃቢ ብዝኣዘዘልካ መሰረት ውሰድ። ብዛዕባ እቶም ንዓኻ ዝሓሹ ክኾኑልካ ዝኽእሉ ኣፋውስ ምስ ናይ ኤችኣይቸቪ ማዕዳ ዋሃቢ ተዘራረብ።

እንድሕር ዘይተሓኪምካ፣ ብዘይውሑስ ስጋዊ-ርክብ ወይከኣ ብደምካ ናብ ካልኦት ሰባትከተሕልፎ ትኽእል ኢኻ። ኣብ እዋን ጥንሲ ወይ ሕርሲ ወይከኣ ኣብ እዋንጡብ ምጥባው ናብ ቆልዓኺ ከተሕልፊሉ ትኽእሊ ኢኺ። ግቡእ ሕክምና እንተተጌሩላ፣ ኤችኣይቪ ዘለዋ ሰበይቲ ከም ዓለማ ካብ ኤችኣይቪ ናጻ ዝኾነ ቆልዓ ክትወልድ ትኽእል እያ

ናይ ኤችኣይቪ ኣፋውስ ዝወስድ ሰብኣይ።

ጥዕናኡ ዝተሓለወ መነባብሮ

ጥዕናኻ ሓሉ:

 • ጥዕናኡ ዝተሓለወ መግቢ ውሰድ። እዚ ብሕማም ከይትጥቃዕ ይሕግዘካ
 • ንጥፈታት ግበር።
 • ሽጋራ፣ ዕጸፋርስን ኣልኮልን ኣይትውሰድ።
 • ለይቲ እኹል ዕረፍቲ ውሰድ። ጭንቀት ክንክየልካ እዩ።
ጥዕናኡ ዝተሓለወ መግቢ ውሰድ።
ጥዕናኡ ዝተሓለወ መግቢ ውሰድ።
ንጥፈታት ግበር።
ንጥፈታት ግበር።
ሽጋራ፣ ዕጸፋርስን ኣልኮልን ኣይትውሰድ።
ሽጋራ፣ ዕጸፋርስን ኣልኮልን ኣይትውሰድ።
ለይቲ እኹል ዕረፍቲ ውሰድ።
ለይቲ እኹል ዕረፍቲ ውሰድ።

ማሕበራዊ ምትንኻፍ

ብማሕበራዊ ምትንኻፍ ናብ ካልእ ሰብ ከተመሓላልፍ ኣይትኽእልን። ንኣብነት, ብርጭቆ ወይ ሸሓነ ምስ ካልእ ሰብ ብሓባር ብምጥቃም ወይ ንሰባት ብምትንካፍ ወይ ብምስዓም ወይከኣ ብፍረንች ኪስ ከይመሓላለፈካ ክትፈርሕ የብልካን።

ኤችኣይቪ ዘይመሓላለፈሎም መንገዲታት: ብርጭቆ ወይከኣ ሸሓነ ምስ ካልእ ሰብ ብሓባር ብምጥቃም
ኤችኣይቪ ዘይመሓላለፈሎም መንገዲታት: ብርጭቆ ወይከኣ ሸሓነ ምስ ካልእ ሰብ ብሓባር ብምጥቃም
ኤችኣይቪ ዘይመሓላለፈሎም መንገዲታት: ምስ ካልእ ሰብ ብምትንኻፍ ወይ ሰላም ብምብሃል
ኤችኣይቪ ዘይመሓላለፈሎም መንገዲታት: ምስ ካልእ ሰብ ብምትንኻፍ ወይ ሰላም ብምብሃል
ኤችኣይቪ ኣይመሓላለፍን: ንሓድሕድካ ምስዓም ወይከኣ ፍረንች ኪስ ምውህሃብ
ኤችኣይቪ ኣይመሓላለፍን: ንሓድሕድካ ምስዓም ወይከኣ ፍረንች ኪስ ምውህሃብ

ድሕሪ ሕጂ ናይ ረኽሲ ስግኣተ-ሓደጋ ኣኽቲሙ ኣሎ

ኣፋውስካ ኩሉ መዓልቲ ብግቡእ እንተወሲድካ፣ ኣብ ደምካ ዝርከብ መጠን በዝሒ ኤችኣይቪ (ጻዕቂ ቫይረስ) ይንኪ። ድሕሪ ቁሩብ ኣዋርሕ፣ እቲ ቫይረስ ሕጂውን ኣብ ሰውነትካ ዋላኳ እንተሃለወ ኣሰሩ ክርከብ ኣይኽእልን። ሽዑ ንስኻ ናብ ካልእ ሰብ ኤችኣይቪ እተመሓላልፈሉ ስግኣተ-ሓደጋ ዳርጋ ሙሉእብሙሉእ የኽትም።

እዞም ዝስዕቡ ረቛሒታት እንድሕር ከተማልኢ ክኢልኪ ኤችኣይቪ ምስ ዘይብሉ ቀዋሚ መጻምድቲኺ ብዘይ ኮንዶም ወሲብ (ቀዋሚ ዝምድና) ክትፍጽሚ ትኽእሊ ኢኺ፥

ብዘይ ኮንዶም ስጋዊ-ርክብ ክትገብር እንተደሊኻ ምስቲ ናይ ኤችኣይቪ ማዕዳ ወሃቢን ምስ መጻምድትኻን ተዘራረብ።

መጻምድቲ ይዘራረቡ።

ኤችኣይቪ ከምዘለካ ንሰብ ምንጋር

ምስ ኤችኣይቪ ምንባር ኩሉግዜ ቀሊል ኣይኮነን። ብዛዕባ ኤችኣይቪ ምስ ሰባት ምዝርራብ ክጠቕመካ ይኽእል እዩ። ኤችኣይቪ ከምዘለካ ንሰባት ናይ ምንጋር ግቡእ የብልካን።

Behandeling van hiv

Als u elke dag correct uw medicijnen inneemt, kunt u een normaal leven leiden en zelfs even lang leven als iemand zonder hiv. 

Neem uw medicijnen zoals de hiv behandelaar het vraagt. Bespreek met uw hiv behandelaar welke medicijnen het best zijn voor u. 

Als u geen behandeling krijgt, kunt u anderen infecteren door onbeschermde seks of met bloed. U kunt uw baby infecteren tijdens de zwangerschap of bevalling of via borstvoeding. Met de juiste behandeling kunnen vrouwen met hiv toch gezonde kinderen krijgen

Man neemt hiv-medicatie.

Gezonde levensstijl

Draag zorg voor uw gezondheid:

 • Eet gezond. Daardoor bent u beter beschermd tegen ziekten.
 • Beweeg. 
 • Beperk sigaretten, drugs en alcohol tot het minimum. 
 • Rust goed uit ‘s nachts. U zal minder gestresseerd zijn.
Eet gezond.
Eet gezond.
Beweeg.
Beweeg.
Beperk sigaretten, drugs en alcohol tot het minimum.
Beperk sigaretten, drugs en alcohol tot het minimum.
Rust goed uit ‘s nachts.
Rust goed uit ‘s nachts.

Sociaal contact

U kunt niemand infecteren door sociaal contact. U hoeft niet bang te zijn voor infectie als u een glas of bord met anderen deelt of anderen aanraakt, kus of een tongzoen geeft.  

Geen hiv infectie: een glas of bord delen
Geen hiv infectie: een glas of bord delen
Geen hiv infectie: elkaar aanraken of de hand schudden
Geen hiv infectie: elkaar aanraken of de hand schudden
Geen hiv infectie: elkaar kussen of een tongkus geven
Geen hiv infectie: elkaar kussen of een tongkus geven

Geen risico op infectie meer

Als u elke dag correct uw medicijnen inneemt, daalt de hoeveelheid hiv in uw bloed (virale lading). Na een paar maanden kan het virus dikwijls niet meer worden opgespoord, ookal is het nog in uw lichaam. U kunt hiv niet meer doorgeven aan anderen. 

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om zonder condoom te vrijen met uw vaste partner (vaste relatie) die geen hiv heeft:

 • Als u uw hiv-medicatie elke dag correct neemt, en
 • Als u uw virale lading sinds minstens 6 maanden niet meer kan worden opgespoord, en
 • Als uw virale lading minder dan 6 maanden geleden is gecontroleerd; 
 • Als u en uw partner geen andere soa hebben en het slijmvlies van uw mond, anus, penis en vagina niet beschadigd is.

Praat met een hiv-consulent en uw partner wanneer u zonder condoom wil vrijen.

Koppel praat.

Iemand vertellen dat u hiv heeft

Leven met hiv leven is niet altijd gemakkelijk. Het kan helpen om er met iemand over te praten. U bent niet verplicht om anderen te vertellen dat u hiv heeft. 

ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ክንክን ጥዕና ናይ ምርካብ ዕድል

ናይ ኤችኣይቪ ሕክምና ማእከላት
ኤችኣይቪ እንድሕር ኣለካ፣ ክትምርመር ኣለካ። ኣብ ኔዘርላንድስ ናይ ዝርከባ ማእከላት ሕክምና ኤችኣይቪ ዝርዝር።
ናይ ኤችኣይቪ ማሕበር
ብዛዕባ ምስ ኤችኣይቪ ምንባርን ኤችኣይቪ ምስ ዘለዎም ሰባት ምትንኻፍን ሕቶታት ንምሕታት።
Poz & Proud
ናይ ኤችኣይቪ ዘለዎም ግብረሰዶማውያን ትካል።
በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና
ብዛዕባ ዝኾነ ብግልጺ ክትዛረቦ ዘሕፍካ ኣርእስቲ ንበዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከተዘራርብ ትኽእል ኢኻ። ኣድላዪ እንኾይኑ፣ እቲ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ናብ ፍሉይ ናይ ጥዕና በዓልሞያ ክሰደካ ይኽእል እዩ። ግዝያዊ ዕቑባ ዝተውሃም ስደተኛታት ኣብ ምምሕዳር ከተማኦም ዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና እዮም ዝመርጹ። ኣብ ማእከል ሓተትቲ ዕቑባ ዝርከቡ ሓተትቲ ዕቑባ ኣብቲ ማእከል ዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከዘራርቡ ይኽእሉ እዮም።
Switchboard
መድረኽ ንለዝቢያናት፣ ግብረሰዶማውያን ኣወዳት፣ ድርብ-ጾታዊ ከምኡድማ ኣይጓል ኣይወዲ። ሕቶታት እንተለዉኻ፣ ብኢሜይል፣ ብኦንላይን ወግዒ ወይድማ ብተሌፎን ክትሓቶም ትኽእል ኢኻ።
ናይ ጥዕና በዓልሞያ ርኸብ