ዶክተር ንሓንቲ ጓለንስተስይቲ ኣብ ላዕለዋይ ክፋል ቅልጽማ ይወግኣ'ሎ

መርፍእ ምውጋእ

መርፍእ ምስ ትውጋእ፡ ፈሳሲ (ንኣብነት ፈውሲ ወይ ሓደ ፈሳሲ መድሃኒት) ናብ ሰብነትካ ትሕተ-ቆርበታዊ ብምጥቃም ይኣቱ። ኣብ ሰራውር ደምካ ወይ ኣብ ጭዋዳ ቅልጽምካ ክትውጋእ ትኽእል፡ ወይ ናብ ጭዋዳ ናይ ሰለፍካ ወይ መቐመጫ

Injectie

Als u een injectie krijgt, wordt een vloeistof in uw lichaam gespoten met een injectienaald. De vloeistof kan bijvoorbeeld een medicijn of vloeibare drug zijn. U kunt een injectie in een ader of een spier in uw arm krijgen, of in een spier van uw dij of bil.

Standard term: Injectie
Neutral term: Inspuiting

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር