እቶም መጻምድትን ዘይውላዶም ናብዮም ዘዕብዩዎ ቆልዓን

ንዘይ ውሉዱ ከም ውሉዱ ሓላፍነት ወሲዱ ዘዕቢ

ንናይ ካልእ ሰብ ቆልዓ ሕጋዊ ወላዲ ከምትኸውን ዝገብር መስርሕ።

Adoptie

Procedure waardoor u de wettelijke ouder wordt van een kind van iemand anders.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር