ናይ ሕማም ምልክት

ሕማም ወይ ድማ ረኽሲ ከም ዘለካ ዘርኢ ምልክታት፡ ንኣብነት ከም ቃንዛ፡ ፈሳሲ፡ ድኻም፡ ጡብ ኣድጊ ዝኣመሰለ።

Symptoom

Teken dat wijst op een ziekte of infectie. Bijvoorbeeld: pijn, afscheiding, vermoeidheid, wratten.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር