ዝርዝራዊ መግለጺ ውሑድ መጠን ጻዕቂ ቫይረስ ኣብ መትኒ ደም እናርኣየ፡ ናይ HIV መድሃኒታት ክትወስድ እንከለኻ፡ ውሑዳት ናይ HIV ቫይረስ ኣብ ደም ይተርፉ፡ ነቶም ካብ ረኽሲ ዝከላኸሉልካ ጻዕዱ ወሃዮታት ደም ደጊሙ ኣየጥቅዖምን እዩ።

ጻዕቂ ቫይረስ

መጠን HIV ቫይረስ ኣብ ደም። መጠን ቫይረስ ኣብ ደም ልዑል እንተድኣ ኮይኑ፡ HIV ናብ ካልኦት ሰባት ብቐሊሉ ክመሓላለፍ ይኽእል እዩ። መድሃኒታት ንጻዕቂ ቫይረስ የጉድልዎ፡ እንተኾነ ግና እቲ ቫይረስ ብጠቓላላ ኣይጠፍእን እዩ።

Virale lading

Hoeveelheid hiv in het bloed. Als de virale lading hoog is, is hiv gemakkelijk door te geven aan anderen. Medicijnen verlagen de virale lading, maar het virus verdwijnt nooit helemaal.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር