ቫይረስ

ንኣካላት ከጥቕዑ ዝኽእሉ ኣዝዮም ንኣሽቱ ፍጡራት። ኣብ ወሃዮታት ኣካላት ብቐሊሉ ክራብሑ ዝኽእሉ እዮም። ቫይረስ ረኽስታትን ሕማማትን ከመንጩ ይኽእል እዩ።

Virus

Heel klein deeltje dat het lichaam kan binnendringen. Het vermenigvuldigt zich snel via de cellen in het lichaam. Een virus kan infecties en ziekten veroorzaken.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር