ፍርያም

ድቂ እንተድኣ ሒዝኪ፡ ክትጠንሲ ትኽእሊ ኢኺ ወይ ድማ እቲ ኣቦ ድማ ቆልዓ ክህልዎ እዩ ማለት'ዩ። ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ግዜ ዑደት ጽግያታ፡ እታ እንቋቊሖ ኣብ እተወጽኣሉ 6 መዓልታት ናይ ፍርያምነት ኣለዋ። ኣብዚ ግዜ'ዚ ጾታዊ ርክብ እተድኣ ፈጺማ፡ ክትጠንስ ትኽእል እያ።

Vruchtbaar

Kinderen kunnen krijgen (vrouwen) of kinderen kunnen maken (mannen). Een vrouw heeft ongeveer 6 vruchtbare dagen tijdens haar cyclus, rond de tijd van de eisprong. Als ze dan geslachtsgemeenschap heeft, kan ze zwanger worden.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር