ጾታዊ-መግለጺ

ናብ ሓደ ሰብ ብጾታውን ስምዒታውን ስሕበት ምህላው። እዚ ኣንጻር ጾታ ዘለዎ ሰብ ክኸውን ይኽእል (እተፈልየ ጾታ) ወይ ድማ ተመሳሳሊ ጾታ (ግብረሶዶማውነት)። ድርብ ጾታ ዘለዎ ሰብ ድማ ናብ ክልቲኡ ጾታ ስሕበት ኣለዎ።

Seksuele oriëntatie

Zich seksueel en emotioneel aangetrokken voelen tot een andere persoon. Dit kan een persoon van het andere geslacht (heteroseksualiteit) of van hetzelfde geslacht (homoseksualiteit) zijn. Wie biseksueel is voelt zich aangetrokken tot beide geslachten.

Standard term: Seksuele oriëntatie
Neutral term: Seksuele geaardheid, seksuele voorkeur

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር