ምስግጋር ደም

ካብ ካልእ ሰብ ደም ብምስግጋር እትረኽቦ ሕክምና። እቲ ደም ኣብ ቅልጽም ዝርከብ መትኒ ቨይን እዩ ዝወሃበካ።

Bloedtransfusie

Behandeling waarbij u bloed van iemand anders krijgt. Het bloed wordt via een ader in de arm toegediend.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር