ማእከል ጥዕና ህጻናት

እቲ ማእከል ጥዕና ህጻናት(ቤት ጽሕፈት ምኽሪቅ) ዕድሚኦም ካብ 0 ክሳዕ 4 ንዝኾኑ ህጻናትኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ይህብ። ኣብቲ ማእከል ጥዕና ህጻናት፡ ውላድካ ክታበት ይወሃብ ከምኡ'ውን ብዛዕባ ክንክን ውላድካ ሕቶታት ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። እዚ ንምግባር ምዝገባ ኣየድልየኩምን። ድሕሪ ሕርሲ ውላድካ ኣብ ምምሕዳር ምምዝጋቡ(gemeente)፡ እታ ናይ ከባብያዊት ነርስ ክትበጽሓካ እያ።

Standard term: ማእከል ጥዕና ህጻናት
Formal term: Consultatiebureau

Consultatiebureau

Het consultatiebureau verzorgt de medische zorg voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Op het consultatiebureau krijgt uw kind vaccinaties en kunt u vragen stellen over de zorg voor uw kind. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Nadat uw kind is aangegeven bij de gemeente komt de wijkverpleegkundige bij u langs. 

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር