ሰበይቲ ምስ ሓኪም እናተዘራረበት 

ሓኪም

ንሕሙማት ሰባት ከሕዊ ዝሰልጠነ ሰብ። ሓኪም መድሃኒት ክእዝዘልካ ይኽእል እዩ። ሓኪም ሰብኣይ ወይ ድማ ሰበይቲ ክኸውን ይኽእል። ምስ ሓኪም ብዛዕባ ጾታውነትመከላኸሊ ጥንስን ጥንስን ክትዘራረብ ትኽእል ኢኻ። ሓደ ሓኪም ነቲ ዝበልካዮ ምስ ካልኦት ሰባት ክዘራረበሉ ኣይፍቀደሉን እዩ። እዚ ምስጢራዊ ሓበሬታ እዩ።

Dokter

Iemand die gestudeerd heeft om zieke mensen te genezen. Dokters kunnen medicijnen voorschrijven. Een dokter kan een man of vrouw zijn. U kunt met een dokter praten over seksualiteit, anticonceptie en zwangerschap. Een dokter mag wat u vertelt niet aan anderen vertellen. Dat is vertrouwelijke (geheime) informatie.

Standard term: Dokter
Neutral term: Arts, geneesheer, geneeskundige, huisarts

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር