ናይ ጥዕና መድሕን

ናይ ጥዕና መድሕን ናይ ክንክን ጥዕና ወጻኢታት ዝሽነሉ መድሕን እዩ። ዕድሜኺ 18 ዓመት ምስ መልአ ናይ ጥዕና መድሕን ናይ ምዕዳግ ግቡእ ኣለኪ።

Zorgverzekering

Een zorgverzekering is een verzekering tegen ziektekosten. Vanaf uw 18e jaar bent u verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. 

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር