ጾታዊ ዋህዮታት ኣብ ማህደር እንቋቊሕዕ እዩ ዝኽዘን።

ዋህዮ እንቋቑሖ

ናይ ጓል ኣንስተይቲ ጾታዊ ወሃዮ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ማህደረ እንቋቊሖኣ ብዙሓት እንቋቊሖ ወሃዮታት ሒዛ እያ እትውለድ። ካብ ግርዝውና ኣትሒዛ፡ ኣብ ነፍሲወከፍ ወርሒ 1 ወሃዮ ጾታ ተወጽእ። ሓንቲ ወሃዮ ጾታ ብዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ድቂ ምስ እትሕዝ፡ እታ ሰበይቲ ጥንስቲ ትኸውን። እታ እንቋቊሖ ድቂ እንተዘይሒዛ፡ ትመውት እታ ጓል ኣንስተይቲ ድማ ወርሓዊ ጽግያት ይህልዋ ማለት'ዩ።

Eicel

Vrouwelijke geslachtscel. Een vrouw wordt geboren met veel eicellen in haar eierstokken. Vanaf de puberteit komt elke maand 1 eicel vrij. Als de eicel bevrucht wordt met een zaadcel, wordt een vrouw zwanger. Als de eicel niet bevrucht wordt, sterft ze af en heeft de vrouw een bloeding (menstruatie).

Standard term: Eicel
Neutral term: Eitje

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር