ዕሸል

ዝጸገየት እንቋቚሖ እቲ ቀንዲ ክፋላት ናይ ህጻን እናርኣየት (ድሕሪ ናይ 3ይ ወርሒ ጥንሲ)።

Foetus

Bevruchte eicel wanneer ze de belangrijkste kenmerken van een baby heeft (na 3 maanden zwangerschap).

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር