ሕርሲ

እዞም ዝስዕቡ ሕርሲ ይመጽእ ምህላዉ ከርእዩ ዝኽእሉ ምልክታት ክኾኑ ይኽእሉ:

1 ወይ ኩሎም እዞም ዝስዕቡ ምልክታት እንተተራእዮምኺ ወይከኣ እንድሕር ተጨኒቕኪ ምስ መሕረሲትኪወይከኣ ምስ ናይ ማህጸን ሓኪምኪ ተዘራረቢ።

ምልክታት ምምጻእ ሕርሲ: ቁሩብ ደም ይፈሰኪ።
ምልክታት ምምጻእ ሕርሲ: ቁሩብ ደም ይፈሰኪ።
ምልክታት ምምጻእ ሕርሲ: mucous plug ይፈሰኪ።
ምልክታት ምምጻእ ሕርሲ: mucous plug ይፈሰኪ።
ምልክታት ምምጻእ ሕርሲ: ኣሚንዮቲክ ፈሳሲ ይፈሰኪ
ምልክታት ምምጻእ ሕርሲ: ኣሚንዮቲክ ፈሳሲ ይፈሰኪ
ምልክታት ምምጻእ ሕርሲ: ቀጻልነት ዘለዎ ምጭብባጣት ይስመዓኪ።
ምልክታት ምምጻእ ሕርሲ: ቀጻልነት ዘለዎ ምጭብባጣት ይስመዓኪ።

ብኸብዲ ምውላድ

ብመጥባሕቲ ምውላድ ማለት እቲ ቀልዓ ብመስርሕ መጥባሕቲ ብኸብዲ ይወጽእ ማለት እዩ። ብመጥባሕቲ ዝውለደሉ ብዙሓት ምኽንያታት ኣለዉ።

መደብ ዝተታሕዘሉ ወይ ዝተሓስበሉ መጥባሕታዊ ሕርሲ እንተኾይኑ: እቲ ናይ ማህጸን ሓኪምን ንስኺን ብሓባር ኮንኩም ብዛዕባ እቲ እትወልድሉ መዓልቲ ትውስኑ።

ቆልዓ ንምውጻእ ኣብ ከብዲ መጥባሕቲ ዝገብር ሓኪም።

ጥንስቲ ምዃን

Natuurlijke bevalling

De signalen van een natuurlijke bevalling kunnen zijn:

  • U verliest een beetje bloed;
  • U verliest een slijmprop; 
  • U verliest vruchtwater
  • U heeft regelmatig weeën. 

Neem contact op met uw verloskundige of gynaecoloog wanneer u 1 of meerdere van deze signalen heeft of als u zich zorgen maakt. 

Signaal van een naderende bevalling: een beetje bloed verliezen
Signaal van een naderende bevalling: een beetje bloed verliezen
Signaal van een naderende bevalling: een slijmprop verliezen
Signaal van een naderende bevalling: een slijmprop verliezen
Signaal van een naderende bevalling: u verliest vruchtwater.
Signaal van een naderende bevalling: u verliest vruchtwater.
Signaal van een naderende bevalling: regelmatige weeën.
Signaal van een naderende bevalling: regelmatige weeën.

Natuurlijke bevalling

Bij een natuurlijke bevalling wordt de baby via de vagina geboren. 

De baby wordt op een natuurlijke manier thuis geboren

Keizersnede

Bij een keizersnede wordt de baby met een operatie via de buikwand geboren. Er zijn diverse medische redenen voor een keizersnede.

Bij een geplande keizersnede spreekt de gynaecoloog samen met u af wanneer u bevalt. 

Dokter voert een keizersnede uit.

Zwanger in Nederland; naar de verloskundige

ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ክንክን ጥዕና ናይ ምርካብ ዕድል

በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና
ብዛዕባ ዝኾነ ብግልጺ ክትዛረቦ ዘሕፍካ ኣርእስቲ ንበዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከተዘራርብ ትኽእል ኢኻ። ኣድላዪ እንኾይኑ፣ እቲ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ናብ ፍሉይ ናይ ጥዕና በዓልሞያ ክሰደካ ይኽእል እዩ። ግዝያዊ ዕቑባ ዝተውሃም ስደተኛታት ኣብ ምምሕዳር ከተማኦም ዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና እዮም ዝመርጹ። ኣብ ማእከል ሓተትቲ ዕቑባ ዝርከቡ ሓተትቲ ዕቑባ ኣብቲ ማእከል ዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከዘራርቡ ይኽእሉ እዮም።
መሕረሲት
ጥንስቲ ምዃንኪ ምስፈለጥኪ ብቕልጡፍ ኣብ ከባቢኺ ናብ ዝርከብ/እትርከብ መሕረሲት ክትከዲ ኣለኪ። መሕረሲ/መሕረሲት ኣብ እዋን ጥንስኺ፣ ክትሓርሲ እንከለኺ ከምኡድማ ሕርስ ምሰበልኪ ኣብ ዘሎ ግዜ ደገፍን ማዕዳን ትህበኪ።
ናይ ማህጸን ሓኪም
ጥንስቲ እንኾንኪ’ሞ ሪፈር እንድሕር ተባሂልኪ፣ ናብ ናይ ማህጸን ሓኪም ትኸዲ። እታ መሕረሲት ወይከኣ እቲ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና መወከሲ ወይ ሪፈራል ይህቡኺ።
ናይ ጥዕና በዓልሞያ ርኸብ